Vihreät esittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resurssien turvaamista. Myös luonnonsuojelutyöhön tarvitaan vahvistusta, jotta kaupungin kunnianhimoiset luontotavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Kaupunginjohtajan budjettiesitys vuodelle 2023 julkaistiin 3. Marraskuuta. Valtuustoryhmien väliset neuvottelut lopullisesta budjetista alkavat tiistaina 15.11. ja jatkuvat perjantaihin saakka.

Kaupunginjohtajan esityksen taustalla vaikuttaa sote-uudistus, joka leikkaa jatkossa sekä kaupungin menoja että vielä suuremmassa määrin tuloja. Kaupungin talouden tasapainotuksesta on linjattu aiemmin Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa (TakE). Kokoomus, SDP, RKP, PS ja Liike Nyt hyväksyivät siinä esitetyt säästökohteet, joita on nyt alettu toteuttaa.

“Liian tiukoista säästötavoitteista on ymmärrettävä luopua viimeistään nyt, kun lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy ja oppimistulokset heikentyvät”, sanoo Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

“Esitämme 3,3 miljoonan euron lisäämistä perusopetuksen ja lukion henkilöstöresursseihin, jotta ryhmäkoot säilyisivät nykyisellään ja jakotunneista ei tarvitsisi luopua. Lisäksi esitämme, että avustajaresurssi säilyy entisellään, eikä sitä kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti vähennettäisi. Esitämme myös lisäystä erityisen tuen toteuttamiseen pienryhmämuotoisena oman alueen kouluissa sekä riittävän tuen tuomista luokkiin, joissa toteutetaan inkluusiota”, avaa Hopsu.

Espoon tulisi rekrytoida jopa 630 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa puuttuvien ja eläköityvien opettajien tilalle. Pulaa on myös pätevistä varhaiskasvatuksen sosionomeista ja lastenhoitajista.

“Esitämme varhaiskasvatuksen palkkaohjelman jatkoa ja laajentamista, jotta rekrytoinneissa onnistuttaisiin ja täällä työskentelevät eivät siirtyisi muille aloille tai alueille. Varhaiskasvatuksen houkuttelevuutta työpaikkana lisäisi myös se, että saisimme riittävän määrän päiväkoteja rakentumaan Espooseen, jottei päiväkoteja tarvitsisi täyttää ylitäyteen. Pelkät yksityiset päiväkodit eivät riitä paikkaamaan paikkatarvetta”, Hopsu huomauttaa.

Espoon investointiohjelman tiukka katto ja kohteiden rakennuskustannuksista etsittävät säästöt ovat osoittautumassa vaikeiksi saavuttaa, sillä yhä useampi hanke on pudonnut kaupunginjohtajan esityksessä toteutettavasta kohteesta selvityskohteeksi.

“On selvää, että Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston sekä Laurinlahden koulun pompottelu investointiohjelmaan ja siitä pois syö asukkaiden luottamusta päätöksentekoon. Hankkeet pitää saada toteutumaan aiotussa aikataulussa. Selvää on myös, että kasvavat asuinalueemme kuten Kurttila ja Mäkkylä–Leppävaara sekä uudet alueemme, kuten Kera ja Finnoo, tarvitsevat lasten ja nuorten palvelut alueille”, Hopsu muistuttaa.

Lisähaasteita lasten ja nuorten palveluiden riittävyyteen tuo suuri määrä Suomeen saapuneita ukrainalaisia lapsia, jotka on saatava palveluiden piiriin ensi kevään aikana.

“Myös lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi sekä jengiytymiskehitys vaativat vihreistä lisätoimia myös kaupungin omassa toiminnassa. Esitämme nuorisotyön henkilöstöresurssin lisäämistä, helpotuksia harrastusmaksuihin tilavuokria tukemalla, Tyttöjen talon ja Gräsan taitojen talon toimintaedellytysten säilymistä, nuorisotilan kehittämistä Pohjois-Espoossa ja Luukin leirikeskuksen majoituskapasiteetin lisäämistä. Nuoristamme pitää huolehtia ja välittää juuri nyt!”, Hopsu vaatii.

Vihreät aikovat tehdä esityksiä myös mm. hyvinvointityön koordinaation kehittämisestä sote-uudistuksen jälkeisessä tilanteessa sekä kirjastopalveluiden vahvistamisesta.

 

Luonnonsuojelun edistämisen pitää näkyä kaupungin budjetissa

Espoo-tarinassa eli kaupungin strategiassa on päätetty, että Espoo tavoittelee luonnon monimuotoisuuden elpymistä ja luonnon kokonaisheikentymättömyyttä vuoteen 2035 mennessä.

”Nämä kasvavan kaupungin kannalta kriittisen tärkeät tavoitteet eivät näy kaupunginjohtajan budjettiesityksessä lainkaan riittävällä tavalla”, sanoo valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja, valtuutettu Risto Nevanlinna.

Espoon luontoarvojen turvaaminen kaupungin kasvun jatkuessa voimakkaana käy ylivoimaiseksi, ellei luonnon- ja ympäristönsuojeluun osoiteta riittävästi rahoitusta ja työvoimaa. Tällä hetkellä Vantaalla on kaksi kertaa enemmän luonnonsuojelutyötä edistäviä biologeja kuin Espoossa ja Helsingissä jopa nelinkertaisesti.

”Kaupungille tarvitaan vähintään kaksi tai mieluummin useampia biologian vakansseja turvaamaan espoolaisten rakastamia luontoarvoja ja luonnonläheisyyttä sekä nostamaan luontonäkökulmaa suurissa kaavahankkeissa. Vahvempi luonnonsuojelun asiantuntemus sujuvoittaa myös kaavoitustyötä sekä rakennuslupa-asioita, kun luontonäkökohdat on varmasti huomioitu hankkeissa huolellisesti alusta alkaen”, Nevanlinna toteaa.

Lisäksi Vihreät esittää rahoitusta vesistöjen kunnostamiseen, uusien niittyjen perustamiseen ja hiilinieluina toimivien ja kaupunkikuvaa kaunistavien puiden istutuksiin. Vihreiden neuvottelutavoitteina ovat myös metron liityntäliikenteen, kaupunkipyöräverkoston sekä pyöräilyn edellytysten kehittäminen.

Vihreiden mielestä Matinkylästä Suurpeltoon, Keraan ja Leppävaaraan kulkeva Raide-Jokeri 2 on nostettava seuraavissa valtion kanssa käytävissä MAL-neuvotteluissa tiehankkeiden edelle.

 

Lisätietoja:

Inka Hopsu, p. 040 7589545
Risto Nevanlinna, p. 050 412 9496