Puhakainen-Mattila Rosa

Espoon Vihreiden varapuheenjohtaja, Espoon vammaisneuvoston jäsen

Kaikille kotoinen kaupunki, jossa jokaisen tarpeet huomioidaan!

Tulevaisuuden turvaava koulutus, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja avoin, asukkaat osallistava päätöksenteko. Näitä asioita haluan espoolaisessa päätöksenteossa edistää! Olen 42-vuotias kolmen lapsen äiti ja yrittäjän puoliso Nupurista. Alueemme vahvuuksia ovat yhteisöllisyys ja hyvä kylähenki, samaa toivon lisää koko Espooseen. Osaamiseni keskittyy ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin erityisesti lasten, nuorten ja eri vähemmistöjen näkökulmasta. Olen koko työurani toiminut asiantuntija- ja kouluttajatehtävissä järjestösektorilla tehden tiivistä yhteistyötä mm. kuntien opetus- ja nuorisotoimien ja eri viranomaistahojen kanssa. Haluan olla rakentamassa oikeudenmukaista ja moninaista Espoota, jossa asuinalueesta riippumatta jokaisella on hyvä olla. Haluan tuoda päätöksentekoon avointa keskustelua ja oikeusperustaista näkökulmaa, jossa myös päätösten tulevia vaikutuksia arvioidaan avoimesti. Hyvän kaupungin perustana on hyvinvoinnin vahvistaminen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien turvaaminen. Hyvässä kaupungissa huomioidaan ihmisten erilaisuus ja osataan arvioida päätösten vaikutuksia arjen ja ympäristön näkökulmasta. Keskeiset periaatteeni: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. - Tämä tarkoittaa terveitä kouluja ja riittäviä opetuksen resursseja. Se tarkoittaa myös varhaista puuttumista ja oikein kohdennettuja tukitoimia niitä tarvitseville. Jokaisella on oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen. - Tämä tarkoittaa yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja osallisuuden esteiden poistamista. Se tarkoittaa esteetöntä ympäristöä, tiedonvälitystä ja palveluja, jotka ovat aidosti kaikkien saavutettavissa. Jokaisella on oikeus turvallisuuteen ja inhimilliseen kohteluun. - Tämä tarkoittaa laadukasta palvelurakennetta, jossa tunnistetaan ihmisten tarpeet ja osataan kohdentaa toimenpiteet tuloksellisesti. Se tarkoittaa myös kaupunkisuunnittelua, jossa huomioidaan viihtyisyys, arjen sujuvuus ja luonnon monimuotoisuus. Hyvinvoinnin turvaaminen ja yhdenvertaisuuden lisääminen elämän eri alueilla ovat tavoitteitani. Päätöksenteossa tämä tarkoittaa inhimillisyyden asettamista etusijalle.

rpuhakainenmattila@gmail.com
Puhakainen-Mattila Rosa
@