Espoon Vihreät toteutti viikkojen 14-15 aikana kyselyn, jossa pyydettiin espoolaisia kertomaan asumisesta ja näkemyksistä asumisen suhteen. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elo esitteli kyselyn tuloksia 12.4. järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Alla on tiivistelmä kyselyn tuloksista ja täältä voi tarkastella esityksen diat, joissa selviää tarkempia tietoja. Osa vastaajista jätti sähköpostinsa lahjakortin arvontaa varten, ja voittajaan on oltu yhteydessä.

Espoossa laaditaan parhaillaan asunto-ohjelmaa vuosille 2018-2021. Kyselyn avulla vihreiden valtuustoryhmä halusi kartoittaa espoolaisten ajatuksia ja toiveita asumisesta.

Vastaajat asuvat

Kaikkiaan kyselyyn osallistui 79 henkilöä kattavasti Espoon alueelta, ja heistä 53 oli naisia, 24 miehiä ja kaksi muun sukupuolisia. 55% vastaajista oli 30-44 vuotiaita, vajaa kolmannes 45-65 vuotiaita, reilu 10 % alle 30 vuotiaita ja kaksi vastaajista oli yli 65 vuotiaita. Suurin osa vastaajista asuu kerrostalossa, reilu viidennes rivitalossa ja reilu 10 % omakotitalossa ja hieman harvempi paritalossa. Vastaajista lähes 70 % asuu omistusasunnossa ja reilu 20 % vuokra-asunnossa. Suuri enemmistä vastaajista käy töissä (70%), toiseksi suurin ryhmä on opiskelijat (n. 16 %).

Asukkaiden tyytyväisyys

Asukkaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä asumiseen Espoossa, mutta parannettavaa on aina. Asteikolla 1-7 Espoolaiset arvioivat asumisen tyytyväisyyden olevan 5,4.

Plussat

Alueen miellyttävyys
Tärkeimmät syyt miksi alue koettiin miellyttäväksi, olivat asuinalue itsessään, lähiympäristö ja luonto, palvelut sekä julkinen liikenne. Puutteiksi puolestaan koettiin asunnon pieni koko, julkinen liikenne ja hinta. Julkinen liikenne mainittiin molemmissa kohdissa, joten se antaa viitteitä siitä, että osalle aluetta julkiset yhteydet koetaan hyviksi, mutta toisaalla tässä on vielä parannettavaa.

Plussat

Ylipäätänsä positiiviset kokemukset hajautuivat tasaisemmin ja monen erilaisen asian koettiin tukevan asumista. Erilaisten aluekokonaisuuksien tukeminen saattaisi siten olla asumista edesauttava tekijä. Negatiivisissa kokemuksissa taas kolme edellämainittua tekijää olivat selkeästi keskeiset asiat, joihin tulisi pyrkiä löytämään ratkaisuja. Samat syyt olivat myös korostuneita kun asukkailta kysyttiin ajatuksia muuttamisesta.

Mitä tarvitaan

Asuntojen saatavuus
Kysyttäessä millaisia asuntoja on saatavilla liian vähän korostui kaksi tekijää: edullisuus ja riittävän suuri koko. Tämä käytännössä tukee aikaisemmin esillä olleita seikkoja siitä, mitkä vaikuttavat asumistyytyväisyyteen.

Mikä houkuttaa

Alueen valinta
Asuinaluetta valittaessa puolestaan useammat tekijät nousivat esiin, tukien näkemystä siitä että erilaisilla asuinalueprofiloinneilla voidaan löytää hyviä asuinympäristöjä ihmisten erilaisille tarpeille ja mieltymyksille. Korostunein tekijä oli ympäristö, jonka ohella palvelut ja liikkuminen tulivat esille hyvin.

Liikkuminen

Liikkuminen
Liikkumista kuvaavassa grafiikassa näkyy hyvin liikkumisen monimuotoisuus Espoossa: monet käyttävät rinnakkain eri muotoja. Tuloksissa korostuu kävely, julkisen liikenteen monipuolinen käyttö sekä autoilu. Ainoastaan kimppakyytiä ei juurikaan hyödynnetä: ehkä tässä olisi ideoinnin paikka?

Asuntojen tarve

Asuntotuotanto
Astuntotuotannonon suhteen monet haluaisivat tiiviimpää rakentamista siten, että ympäristöä säilyy niin virkistys- kuin luontoarvojen vuoksi. Suuremmat ja edullisemmat asunnot nousivat myös esiin ja monet kokivat että esimerkiksi perheelle ei ole riittävästi tilaa.

Asumisen muoto

Kyselyssä tuli hyvin selkeästi ilmi näkemys, että kaivataan monimuotoista asumista. Käytännössä tämä tarkoittaa eri ikäluokat ja tarpeet huomioon ottavaa rakentamista, jossa samalla alueella on tarjolla esimerkiksi sekä vuokra- että omistusasumista.

Tasapainoinen kehittäminen

Kehittäminen
Kun vastaajilta kysyttiin, miten he kehittäisivät alueita tasapainoisesti, myös tässä nousi esille näkemys monimuotoisesta asumisesta. Samalla haluttiin pitää huolta siitä, että eri alueita kehitetään tasapuolisesti, jotta ei synnyt jakoa haluttuihin ja vähemmän haluttuihin alueisiin.

Asumisen ekologisuus

Asumisen kestävyys
Kysyttäessä asumisen ekologisesta kestävyydestä nousi tärkeimmäksi teemaksi julkinen liikenne. Muut näkemykset liittyivät pääosin ratkaisuihin rakentamisesta, esimerkiksi käyttämällä kestäviä rakennusmenetelmiä tai tuottamalla lämpö ja sähkö kestävästi.

Asuntopolitiikan plussat

Asuntopolitiikan ongelmat

Yleisesti
Espoon asuntopolitiikasta löydettiin toistaalta monia hyviä asioita, toisaalta paljon parannusta kaipaavia kohtia. Ehkä ristiriitaisesti sekä keskittäminen että hajautetumpi rakentaminen nousivat keskeisesti esiin. Lähemmin tarkasteltuna nämä eivät kuitenkaan ole täysin toisiansa poissulkevia: osa ihmisistä haluaa asua väljemmin ja toiset kaipaavat kaupunkimaista rakennetta ympärilleen. Se että läheltä löytyy luontoa koettiin myös tärkeäksi. Asumisen kustannukset koettiin suurimpana onglelmana.

Vastausten joukosta löytyi myös mielenkiintoisia joskin osin yksittäisiä nostoja. Esimerkiksi alueiden yhteisöllisempää kehittämistä kaivattiin. Läpi kyselyn kävi selväksi, että juuri Espoon eri alueiden monipuolisuus on tärkeä valtti tänne muuttamisessa ja hyvässä elämässä Espoossa.

Kyselyn sanapilvet muodostettiin yhdistämällä vastausten asiasanoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi.