(Helsingin Sanomat 3.5.2013) Ti­mo Nur­mi­nen kir­joit­ti pää­kau­pun­ki­seu­dun ja eri­tyi­ses­ti Es­poon tont­ti­po­li­tii­kas­ta se­kä pien­ta­lo­tont­tien pu­las­ta (HS Mie­li­pi­de 29. 4.).
Pien­ta­lo­asu­mi­sel­la ei rat­kais­ta nii­tä mo­nia polt­ta­via asu­mi­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä, jot­ka Es­pool­la on edes­sään. Esi­mer­kik­si lap­si­per­heil­le ja opis­ke­li­joil­le osoi­tet­tua koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta tar­vi­taan li­sää.

Li­säk­si Nur­mi­sen esit­tä­mät lu­vut ker­to­vat vain osa­to­tuu­den. Vas­taa­vaa lis­taa ei ole vaik­ka­pa sii­tä, kuin­ka mo­ni ha­luai­si asua kau­pun­ki­kes­kuk­ses­sa, mut­ta ei pys­ty sii­hen ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä. Helsingin Hi­tas-jo­nois­ta voi pää­tel­lä on­gel­man laa­juu­den.

ERÄS SYY oma­ko­ti­asu­mi­sen ja oma­toi­mi­sen ra­ken­ta­mi­sen suo­sioon Es­poos­sa on juu­ri asu­mi­sen hin­ta. Unel­ma omas­ta pi­has­ta on edel­leen voi­mis­saan. Yhä useam­mat – per­heel­li­set mu­kaan lu­kien – pai­not­ta­vat kui­ten­kin asu­mi­ses­saan pal­ve­lui­ta ja help­poa liik­ku­mis­ta. Tä­mä nä­kyy esi­mer­kik­si lap­si­per­hei­den mää­rän voi­mak­kaa­na kas­vu­na kau­pun­ki­kes­kuk­sis­sa.

KER­ROS­TA­LO­ASUN­NON hin­nal­la voi hel­pos­ti saa­da enem­män ne­liöi­tä ja oma­ko­ti­ta­lon, kun on val­mis jous­ta­maan lii­ken­neyh­teyk­sis­sä, pal­ve­luis­sa ja työ­mat­kas­sa. Rat­kai­su tä­hän ei ole, et­tä kaa­voi­te­taan li­sää oma­ko­ti­ta­lo­ja. Sen si­jaan on mie­tit­tä­vä, mi­ten voi­daan li­sä­tä asu­mis­ta asu­tus­kes­kuk­sis­sa. Asun­to­jen kal­leus ker­too sii­tä, et­tä kiin­nos­tus pal­ve­lu­jen ää­res­sä asu­mi­seen on suu­ri.

It­se ra­ken­net­tu ta­lo on juur­tu­nut sy­väl­le suo­ma­lai­seen mie­len­mai­se­maan. Em­me sil­ti voi ha­jaut­taa ra­ken­ta­mis­ta jo­ka puo­lel­le Es­poo­ta ”pel­loil­le, nii­tyil­le ja met­si­köi­hin”, ku­ten Nur­mi­nen kir­joi­tuk­ses­saan esit­ti. Näin ei syn­ny eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vää kau­pun­ki­ra­ken­net­ta. Jo­ka puo­lel­le ha­jaan­tu­va ra­ken­ta­mi­nen tar­koit­taa väis­tä­mät­tä myös tär­kei­den luon­to­ar­vo­jen tu­hoa­mis­ta ja li­sää en­ti­ses­tään yh­tei­ses­tä kas­sas­ta mak­set­ta­via kus­tan­nuk­sia, kun sa­ma inf­ra­struk­tuu­ri pal­ve­lee en­tis­tä har­vem­pia.
Voi­daan to­ki miet­tiä, voi­si­ko kau­pun­ki har­joit­taa pien­ta­lo­alueik­si so­pi­vil­la alueil­la ak­tii­vis­ta maa­po­li­tiik­kaa, jot­ta suu­rem­pi osa ton­teis­ta oli­si pien­ra­ken­ta­jien käy­tös­sä. Nä­mä­kin alueet on jär­ke­vin­tä si­joit­taa ny­kyis­ten alue­kes­kus­ten lai­ta­mil­le ja et­siä en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti myös tii­viim­piä oma­ko­ti­mai­sen asu­mi­sen muo­to­ja. Pien­ta­lo­asu­mi­sen li­sää­mi­nen läh­ti­si rat­kai­se­maan on­gel­maa vää­räs­tä pääs­tä.

LAA­DUK­KAAS­TA ja koh­tuu­hin­tai­ses­ta asu­mi­ses­ta on pu­la, mut­ta pu­la rat­kais­taan en­si­si­jai­ses­ti kaa­voit­ta­mal­la hy­vien yh­teyk­sien ja pal­ve­lu­jen ää­reen se­kä toi­saal­ta li­sää­mäl­lä ak­tii­vi­ses­ti kil­pai­lua asun­to­tar­jon­nas­sa.

Es­poon ny­kyi­nen lep­su maa­po­li­tiik­ka hei­ken­tää kil­pai­lua ja nos­taa hin­to­ja siel­lä, mis­sä asun­to­jen tar­ve on suu­rin.

Kirsi Louhelainen
Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja (Vihr.)