Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Espoon valtuuston hyväksymän Bergön osayleiskaavan. Vihreät esittivät kaavan muuttamista kaikissa käsittelyvaiheissa samoilla perusteilla kuin hallinto-oikeus. Yksi keskeinen peruste päätöksen kumoamiselle oli se, että kaavassa on liian vähän rantaan ulottuvia virkistysalueita, joihin kaikilla asukkailla on vapaa pääsy.

Suvisaaristossa sijaitsevalla Bergön niemelle suunniteltu osayleiskaava on maapinta-alaltaan noin 60 hehtaaria. Kumotun kaavan keskeisenä tavoitteena oli pysyvän asumisen rakentaminen noin 200 asukkaalle.

Vihreät esittivät osayleiskaavan hylkäämistä sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa, kaupunginhallituksessa että kaupunginvaltuustossa, koska sen lähtökohdat eivät olleet kestävät. Keskeisimpänä syynä oli se, että kaavassa ei ole riittävästi kaikille avoimia virkistysalueita ja yhteyksiä rantaan.

”Osayleiskaavassa on varattu vielä rakentamattomista rannoista virkistyskäyttöön vain pieniä osia, ja lautakunta heikensi alueen virkistysmahdollisuuksia edelleen. Tämä oli mielestäni väärä ratkaisu ja keskeinen peruste sille, että esitimme kaavan hylkäämistä. Ulkoilijoiden on vaikea päästä Suvisaaristossa rantaan ja tämä pitää muuttaa”, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Risto Nevanlinna.

Uudenmaan ELY-keskus valitti kaupunginvaltuuston kaavapäätöksestä ja vaati sen kumoamista.

Hallinto-oikeuden perustelut olivat pitkät ja sen mukaan kaava on lainvastainen monella perusteella. Päätöksen keskeiset kohdat koskivat mm. rantojen virkistyskäyttöä, joka olisi kaavan toteutumisen myötä käynyt mahdottomaksi, luonnonsuojelualueelle kohdistuvaa hallitsematonta ulkoilupainetta sekä puuttuvia vesi- ja jätehuollon määräyksiä ja rakentamisen sopeuttamista herkkään saaristoympäristöön.

“Kaikkein ikävintä tämä on niille alueen asukkaille, jotka haluaisivat vain rakentaa vähän lisää omalle tontilleen, ja jotka joutuivat jälleen pettymään. Aivan yksinkertaista ratkaisua alueen tilanteeseen ei ole, sillä jos alueelle tehtäisiin asemakaava, kaupunki joutuisi rakentamaan erittäin kalliin infran alueelle. Tätä ei pystyttäisi rahoittamaan maltillisella rakentamisella. Tehokas rakentaminen puolestaan noin kauas yhdyskuntarakenteesta ja noin arvokkaalle luontoalueelle ei ole mahdollinen ratkaisu”, sanoo kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Henna Partanen.

”On asukkaiden kannalta valitettavaa, että ELY-keskuksen varsin painokasta lausuntoa ei otettu tosissaan ja kaavan lainmukaisuus jouduttiin testaamaan oikeudessa. Esitimme valtuustossa kaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, jotta rantojen virkistysalueita ja yhteyksiä niihin olisi voitu parantaa. Samalla ELY:n lausunto oltaisiin voitu huomioida muiltakin osin paremmin. Jos kaava olisi palautettu, olisi voitu välttyä oikeusprosessilta”, sanoo Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Seuraavaksi kaupunkisuunnittelukeskuksen olisi syytä käydä hallinto-oikeuden päätöksestä valittamisen sijaan vuoropuhelua ELY-keskuksen kanssa siitä, minkälaisilla muutoksilla ja millä edellytyksillä alueen maltillista kehittämistä voitaisiin viedä eteenpäin.