Jätevedenpuhdistamon siirtopäätöksen yhteydessä valtuustossa 12.10.2009 vihreät vaativat, että Suomenojan lintukosteikko riittävine suojavyöhykkeineen suojellaan. Ympäristölautakunta puheenjohtajansa Tiina Pursulan aloitteesta selvitytytti suojelurajauksen toukokuussa 2010. Näin saatiin ensimmäista kertaa rajaus, jonka perusteella suojelualue voidaan tehdä. Lue lisää karttarajauksesta LehtiVihreä-lehdestä. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa varapuheenjohtaja… Read More

Marjut Joensuu ja Timo Lahti ovat pitäneet energiatehokkuusasioita esillä tilakeskuksen johtokunnassa. Energiatehokkuuden edistäminen valittiin johtokunnan keskeiseksi kehittämisalueeksi vihreiden ansiosta. Pilottihankkeita on käynnistetty, mm. Puolarmetsän sairaalaan tulee aurinkokennoja ja Suurpellon lastentaloon kallioenergialämmitys. Tilakeskuksessa on valmisteilla kestävän rakentamisen tiekartta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Tiina Elo on vääntänyt kättä kaavojen energiatehokkuusvaatimuksista. Muutamille alueille, mm. Viiskorp-Gobbacka, Rykmentinmäki Lintuvaarassa, on kaavassa määrätty energiasuunnitelman teko. Marjut Joensuu ja Timo Lahti ovat edistäneet tilakeskuksessa uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä hankkeita. Puolarmetsän sairaalaan tulee aurinkokennoja ja Suurpellon päiväkoti… Read More

Tiina Elo sai neuvoteltua ilmastonmuutoksen torjunnan kaupunkisuunnittelulautakunnan lautakuntasopimukseen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi siten, että asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan konkreettisin mittarein. Tiina Pursulan johdolla ympäristölautakunta valmisteli uuden, edellistä tiukemman ja konkreettisemman ilmasto-ohjelman Espooseen.

Marjut Joensuu ja Tino Lahti ovat pitäneet energia-asioita esillä Tilakeskuksen johtokunnassa, minkä ansiosta kaupungin omassa rakentamisessa ollaan siirtymässä siihen, että uudiskohteet rakennetaan A-energialuokkaan. Pilottihankkeina ovat uudisrakennushankkeista Vanttilan koulu, valmistunut 08/2009, Otaniemen tiedeasunnot, valmistuu 2011, Mårtensbron koulu, valmistuu 2011,… Read More

Espoo on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimukseen. Vuonna 2009 oli saavutettu 26 997 MWh säästö energiankulutuksessa. Jos jatketaan samaa tahtia, tavoite täyttyy. Marjut Joensuu ja Timo Lahti tekivät tilakeskuksessa aloitteen, että tämä on vähimmäistavoite, joka pyritään ylittämään. Marjut Joensuu teki… Read More

Vihreät neuvottelivat tavoitteen Espoon strategiaan 2009 ja 2009 50 % Espoon sähköstä oli uusiutuva. Marjut Joensuu: Tilakeskuksen mukaan kaupungin ostamasta sähköstä v. 2010 80 % on uusiutuvaa (vesivoimaa).

Saimme kaupunkisuunnittelulautakunnan lautakuntasopimukseen tavoitteen Espoon pyöräilyreitistön kehittämissuunnitelman laadinnasta. Kauden puoliväliin mennessä tavoitetta ei ole käytännössä edistetty. (Tiina Elo)

Metroasemille olemme vaatineet riittäviä ja turvallisia pyöräparkkeja ja liityntäjoukkoliikenteen sujuvuutta. Tiina Elon aloitteesta laadittiin metroasemille sujuvien pyöräyhteyksien tarkastelut (saavutettavuustarkastelut). Niissä on monta hyvää asiaa ja seuraavaksi pitää varmistaa että ne toteutuvat: pyöräilyn ja kävelyn erottaminen pyöräkaistoilla tärkeimmillä yhteyksillä… Read More

Pyrimme kaupunkisuunnittelulautakunnassa saamaan Raide-Jokerin linjauksesta mahdollisimman hyvän, ja esityksestämme linjausta ja pysäkkien määrää Pohjois-Tapiolassa ja Etelä-Laajalahdessa pohditaan vielä ns. Pyhänristin puiston kohdalla. Raide-Jokerin toteutus on jumissa, kun Helsingissä suunnittelu ei etene. Kaupunkisuunnittelulautkaunta työstää vaalikauden aikana raidevision, jonka tavoitteena… Read More