Kokous käynnistyi valtuuston vanhimman Leena Luhtasen johdolla. Uuden
puheenjohatjiston valinnat seurasivat kokouksen avausta. Valtuuston
pj:na aloitti Timo Soini (PeruS), ensimmäisenä vpj:na Markus Torkin
(KOK) ja toisen vpj:na Vihreiden Sirpa Hertellin. Kukituksen ja
valtuuston pj:n vitjojen vaihdon jälkeen Soini pääsi pönttöön avaamaan
valtuustokautta rauhallisin sanoin. Puheenvuorossaan Soini vannotti
valtuustoa toimimaan niin, että tulevissa vaaleissa entistä useampi
kävisi äänestämässä. ”Eri mieltä varmasti ollaan, mutta väännetään
asioista rehellisesti ja reilusti.”

Puheenjohtajiston nimittämisen jälkeen kokous keskeytettiin ja
metropolialueen esiselvittäjät alkoivat raporttinsa esittelyn.
Lyhyesti yhteenvetoa. Selvityksen ja muutoksen tarpeellisuutta perusteltiin
sillä, että nyt käytössä oleva vapaaehtoisen yhteistyön malli, niin
kuntien välillä kuin valtion suuntaankin, ei ole kaikilta osin
toiminut. Yhteisiä tavoitteita ei ole saavutettu. Metropoliselvityksen
taustalla on myös tavoite työpaikkojen lisäämisestä alueella ja
metropolin kilpailukyvyn varmistamisesta kansainvälisesti.
Selvitysryhmän arvio on, että onnistuneilla ratkaisuilla
metropolialueelle syntyy tulevien parin kymmenen vuoden aikana 200 000
uutta työpaikkaa. (Selvityksen sisältämistä malleista löytyy erillinen
blogi-teksti.) Valtuutetut jäivät yhä kaipaamaan vastauksia mm.
kustannuksista eri mallien kohdalla, sosiaali- ja
terveyspalvelu-uudistuksen tuomia vaikutuksia sote-palveluiden
järjestämiseen metropolimallissa ja konkretiaa
lähidemokratian toteutumiseen.

Selvityksen jälkeen käytiin läpi pitkä lista nimityksiä uusiin
luottamustoimiin mm. kaupunginhallitukseen, lautakuntiin ja uusiin
poikkihallinnollisten ohjelmien ohjausryhmiin. Onnea valituille
tehtävien hoitoon.

Kokouksen suurin päätösasia eli Apotti-järjestelmäään liittyminen tai
paremminkin liittymättä jättäminen puhutti valtuustoa suht
yksimielisesti. Perusteluina hankkeesta luopumiseen Jyrki Kasvi puhui
Apotti-hankkeen suurimmista ongelmakohdista eli paljon julkisessa
keskustelussakin puhuttaneesta toimittajaloukusta, monoliittisten
järjestelmien ongelmista ja toiminnan kehittämisen ensisijaisuudesta
ennen tietojärjestelmän hankkimista.
Kirsi Louhelainen korosti puheenvuorossaan sitä, että Espoo ei voi
jäädä lepäämään laakereillaan, vaan Espoon järjestelmiä tulee
aktiivisesti jatkokehittää ja muistaa myös huolehtia kaupungin sisällä
riittävästä projektinhallinta- sekä it-osaamisesta. Ennen kokousta
pidetyssä infossa myös peruspalvelujohtaja Metso vakuutti, että Espoon
järjestelmien jatkokehitystä ja suunnittelua voidaan lähteä tekemään
heti, nykyisen it-budjetin puitteissa.

Vielä asialistalta löytyi omavelkaisen takauksen myöntäminen Opinmäen
kouluhankkeeseen Kiinteistö Oy Opinmäelle. Vuokrakustannukset, jotka
muodostuvat tuotantokustannuksista puhuttivat jonkin verran.
Seuraavana pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen
solmiminen, jonka avulla määritellään pääkaupunkiseudun vapaaehtoista
yhteistyötä ja sovitaan yhteisistä elimistä, joiden avulla työtä
suunnitellaan ja koordinoidaan. Kokoukseen mahtui yksi kaavan
hyväksyminenkin, Matinkylä, Tiistinniitty IIa, alue 312100. Päätöksen
yhteydessä hyväksyttiin Sirpa Hertellin ja Tiina Elon toivomus, että
katusuunnittelussa kiinnitetään huomiota pyörätien toimivuuteen
Länsiväylän eteläpuolella.

Sirpa Hertellin ja Johanna Karimäen reumapotilaiden hoidon turvaamista Espoossa
käsitellyt valtuustokysymys todettiin huolellisesti vastatuksi ja
reumakeskus pilotti etenee yhteistyössä HUS:n kanssa. Toivomusponnessa
vaadittiin vielä huollellista raportointia lautakunnalle. Myöskin
laboratoriopalveluita koskeva valtuustokysymys todettiin asiallisesti
vastatuksi.
Viimeisenä käsiteltiin Mari Nevalaisen hieno valtuustoaloite
lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalveluiden
selvittämiseksi. Vastauksessa ja peruspalvelujohtaja Metson
kommenteissa tuli kuitenkin yhä ilmi resurssin mahdollinen
riittämättömyys, koska palvelun piiriin on tullut budjettilisäysten
myötä uusia painotuksia ja lisäkäyttäjäryhmiä. Vastauksen yhteydessä
esitettiin toivomusponsi siitä, että selvitetään, mikä olisi
kustannusvaikutus lapsiperheiden kotipalvelun maksuttomuudesta.
Lisäksi toivottiin kotipalvelun tiedotuksen parantamista niin
neuvoloissa kuin facebookissa. Käsittelyn yhteydessä tehtiin palautusesitys lisäselvitysten saamiseksi ja tämä ennaltaehkäisevää palvelua korostanut vaihtoehto voitti äänestyksen selvin luvuin.
Pitkä kokous, joka melkoisen hyvin esitteli kunnanvaltuuston
päätöksenteon laajuutta. Tästä se alkaa hieno valtuustokausi!

 

Kokouksesta raportoi valtuustoryhmän pj Inka Hopsu