(Puheenvuoroni valtuuston kokouksessa 10.6.2013)

Suomella on pitkä historia ja korkea osaaminen laadukkaassa nuorisotyössä. Itsenäisen nuorisotyön mallimme on maailmallakin arvostettu.

Erityisen merkittävää on se, että nuorisotyömme ei ole vain korjaavaa, vaan painopiste on nimenomaan ennaltaehkäisyssä ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Nuorten syrjäytymisestä ja pahoinvoinnista kertovista tilastoista voimme valitettavasti päätellä, että sekään ei ihan riitä.

Nuorisoon liittyvät kriittiset tehtävät, kuten nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen taittaminen nuorisotakuulla, ylittävät usein kaupungin hallinnolliset rajat ja edellyttävät laajaa yhteistyötä myös järjestöjen kanssa.

Tätä valtuustokautta varten perustettu ohjelmaryhmä on erinomainen lisä nuorisohaasteiden taittamiseen ja uusien mahdollisuuksien etsimiseen.

Laadukas nuorisotyö ja toimiva nuorisopolitiikka vaativat kuitenkin voimakkaampaa, pitkäjänteisempää ja nykyistä paremmin resursoitua ohjausta ja johtajuutta. Nuorisoasioiden kokonaisuus on hyvin laaja, ja hajallaan eri kaupungin toimialoilla. Vahvaa asiantuntemusta ja näkemyksellistä otetta tämän kokonaisuuden johtamiseen siis todella tarvitaan. Nyt ehdotettu suunta on kuitenkin mielestäni väärä.

Nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-asiat on monissa etenkin Espoota pienemmissä kunnissa niputettu niin sanotun vapaa-ajan toimialan alle. En kiellä, etteikö malli voisi joskus toimiakin. Monissa kunnissa tämä on kuitenkin pakottavaa seurausta kunnan pienestä koosta. Heikkojakin kokemuksia on: sama johtaja kun ei välttämättä ole kaikkien alojen ammattilainen, minkä lisäksi aikaa saattaa kulua tarpeettomasti eri osa-alueiden välillä sumplimiseen.

Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa haluan nähdä huomattavasti nykyistä vahvemman nuorisotoimen, joka koordinoi jämäkästi nuorisoasioiden monialaista kokonaisuutta ja jota pidetään sen ansaitsemassa arvossa myös organisatorisesti. Vastuu on suuri, ja juuri siksi onkin tärkeää antaa nuorisotoimelle tilaa kehittää toimintaa ja asiantuntijuuttaan.

Nuorisoasioiden johtajuutta ei tule siksi mielestäni hajauttaa yhtään enempää eikä nuorisotoimea haudata syvemmälle organisaatioon. Sille ominainen ja täysin olennainen monialaisuus voi tässä vaarantua.

Nuorisotoimen pieni koko tulee nähdä pikemminkin mahdollisuutena uusien asioiden kokeilemiseen ja dynaamiseen toimintaan. Tämä nousi esiin myös nuorisopalveluiden henkilökunnan valtuutetuille lähettämässä kirjeessä, jossa todetaan nuorisotyön kentän olevan jatkuvassa muutostilassa: ”Nuorisokulttuureita syntyy ja kuolee ja tähän jatkuvaan muutokseen nuorisopalvelut ovat onnistuneet vastaamaan erittäin onnistuneesti juuri pienuutensa ansiosta.” Samoja kokemuksia kuuluu myös esimerkiksi naapurikaupunkimme Helsingin puolelta.

Nähdäkseni sulautuksen hyödyt ovat kyseenalaiset ja esitetyt synergiaedut ovat saavutettavissa hyvällä arjen yhteistyöllä. Nykyinen rakenne sellaisenaan antaa oivallisen pohjan Espoon nuorisotoiminnan kehittämiselle asiakaslähtöisesti ja kuntalaisten hyvinvointi etunenässä.

Erityisen harmillista on se, että nuorisotoimen henkilöstön mielipide on muutoksen valmistelussa valitettavalla tavalla ohitettu. He kun eivät tätä muutosta ole kannattaneet.

Kävi miten kävi, toivon, että nuorisotoimen kehittämisessä pidetään kirkkaana mielessä henkilöstöltä tullut viisas viesti:

”Nuorisotyön keskiössä on aina ollut ja tulee toivon mukaan aina olemaankin nuori, joka tarvitsee kilpailuyhteiskunnassa kaiken mahdollisen tuen kasvaakseen vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi.”

Edellä esittämilläni perusteluilla esitän muutosesityksen hyväksyttävänämme olevaan liitteeseen 2 (Sivistystoimen toimialan johtosääntömuutokset). Se on jaettu numerolla 18 ja kuuluu seuraavasti:

2 § Organisaatio ja johtaminen

Kohta ”liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö, johtajana liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja” korvataan seuraavilla kahdella kohdalla:
5) liikuntapalvelujen tulosyksikkö, johtajana liikuntajohtaja
6) nuorisopalvelujen tulosyksikkö, johtajana nuorisotoimenjohtaja

 3 § Tulosyksikköjen tehtävät:

Kohta ”Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kuntalaisten liikunnan edistämisestä sekä kaupungin nuorisotyöstä. Lisäksi se huolehtii kaupungin satamaviranomaisen ja leirintäviranomaisen tehtävistä.” korvataan seuraavilla kahdella kohdalla:
5) Liikuntapalvelujen tulosyksikön tehtävänä on kuntalaisten liikunnan edistäminen. Liikuntapalvelut huolehtii kaupungin satamaviranomaisen ja leirintäviranomaisen tehtävistä.
6) Nuorisopalvelujen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin nuorisotyöstä ja -politiikasta mukaan lukien nuorisovaltuustoa koskevat asiat.