Hallintosäännön VII osan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 2 §:n tarkistaminen

Hallintosääntöä tarkistettiin niin, että iltakouluista ja seminaareista saadaan jatkossa kokouspalkkio. Iltakouluissa ja seminaareissa valmistellaan päätöksentekoa ja osaltaan parannetaan luottamushenkilöjohtamista.

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteiden hyväksyminen

Kehitysohjelmat toteuttavat Espoon kaupungin strategiaa seuraavalla nelivuotiskaudella. Ohjelmia on neljä: Innostava elinvoimainen Espoo, Osallistuva Espoo, Kestävä Espoo ja Hyvinvoiva Espoo. Luonteeltaan ohjelmat keskittyvät läpileikkaaviin teemoihin, Ohjelmien tavoitteita on valmisteltu ohjelmaryhmissä. Ohjelmien puheenjohtajat esittivät kunkin ohjelman hyötytavoitteet lyhyesti.

Sirpa Hertell Kestävä Espoo -ohjelmaryhmän puheenjohtajana korosti Espoon kunnianhimoisia tavoitteita saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä ja säilyttää asema Euroopan kestävimpänä kaupunkina. Tavoitteissa korostuvat erityisesti älykkäät ja puhtaat ratkaisut rakentamisessa ja energian tuotannossa ja käytössä, kestävä liikenne, vastuullinen toiminta ja lähiluonnon hyödyt.

Johanna Karimäki Innostava ja elinvoimainen Espoo-ryhmän varapuheenjohtajana nosti esiin työllisyyskehityksen tärkeyden ja korosti myös nuorten työllistymisen ja työn murrokseen liittyvien uusien mallien merkitystä. Hän totesi myös että pop up -tapahtumat ovat hyvä keino Espoon kehittämiseen tapahtumakaupunkina.

Noora Koponen toi esiin tärkeän näkökulman poikkihallinnollisten ohjelmien toteuttamisesta. Nooran valtuustotoivomus henkilökunnan osallisuuden varmistamisesta kehittämistyössä hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiina Elo painotti kunnianhimoisten kestävän kehityksen tavoitteiden merkitystä ja toi esille myös kiertotalouden merkityksen kehittämisessä. Kiertotalouden ratkaisuilla voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä vähentää kustannuksia.

Mari Anthoni korosti puheenvuorossaan sitoutumisen merkitystä ohjelmien viemiseksi konkreettisiksi teoiksi ja käytännöiksi sekä sitä, että ohjelmien tulee tehdä yhteistyötä myös keskenään.

Suvela I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 611519, 40. kaupunginosa Espoon keskus (Pöydälle 11.9.2017)

Ekim Özdemir piti hyvän puheenvuoron Suvelan segregaatiokehityksestä. Tilastojen valossa Suvelassa on monia huolia, mutta toisaalta Suvelassa on myös mahdollisuuksia: yhteisöllisyys, kansainvälisyys, kulttuurien tuntemus ja erilaisuuden kunnioitus ovat Suvelan vahvuuksia. Asuntotuotannon monimuotoisuuden lisäksi arjen sujuvuus, työllisyys ja palvelut tulee varmistaa.

Risto Nevanlinna toi esiin sen, miten segregaationäkökulmat on huomioitu kaavatyössä. Yhteisöllisyyden säilymistä on pidetty tärkeänä ja kaavoitustyössä on kuunneltu myös eriytymiskehityksen tutkijoita.

Puustellinkallio, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 110516, 51. kaupunginosa Leppävaara

Mikki Kauste kiitti kaavan energiatehokkuusmääräyksistä. Kaavassa on tuotu esiin maalämmön ja aurinkokeräimien potentiaali alueella ja laskettu, että elinkaarilaskelmien mukaan nämä ovat hyvä vaihtoehto kaukolämmölle. Kaavamääräykset ovat yksi hyvä keino Espoon hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Valtuustokysymys vammaispalvelujen määrärahojen riittävyydestä

Pinja Niemisen ja Noora Koposen aloite, jossa tartutaan tärkeään asiaan.

Pinja Nieminen huomautti että vammaisten lasten perheissä on usein tarvetta tukitoimille. Määrärahojen riittävyys on varmistettava, jotta tukitoimet ovat riittäviä ja esimerkiksi omaishoitajilla on mahdollisuus pitää omaishoidon tukeen kuuluvat vapaapäivät.

Noora Koponen toi hienossa puheenvuorossaan esille vammaispalvelujen inhimillisen näkökulman. Vammaisten palveluista säästämällä viedään pois tärkeitä ja läheisiä ihmisiä vammaisten arjesta.

Saara Hyrkkö sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana piti puheenvuoron ja totesi, että määrärahojen riittävyyttä tullaan tarkasti seuraamaan myös ensi vuonna.

Valtuustoaloite ikäihmisten alueellisten kuntosalipalvelujen parantamisesta

Aloitteeseen oli annettu hyvä vastaus. Sporttikortin on lunastanut jo yli 14 000 yli 68 vuotiasta. Tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elo muistutti, että kuntosalipalveluja on hyväksytty lisäyksenä mm. Matinkylän uimahallin hankesuunnitelmaan. Mari Anthoni huomautti, että sporttikortin haltijoiden tulee myös mahtua mukaan liikunnan ohjattuihin ryhmiin.

Valtuustoaloite Liikkuminen palveluna eli Mobility as a Service (MaaS) -palvelun käyttöönottamisesta

Pidin puheenvuoron jossa korostin sitä, että MaaS-palveluiden tulee täydentää, ei korvata joukkoliikennettä. Parhaimmillaan MaaS-palvelut olisivat siellä, missä joukkoliikenteen kulkutapaosuus on tällä hetkellä heikko, ja uusille kestäville liikkumismuodoille on suurin tarve.

Valtuustoaloite Laaksolahden jäähallin purkamisesta

Sirpa Hertellin aloite, josta Sirpa totesi että uuden jäähallin rakentamista on tärkeää vauhdittaa, ja alueen kehittäminen tulee aloittaa mahdollisimman pian koko ranta- ja urheilualueen saamiseksi urheilu- ja virkistyskäyttöön.