(19.4.2012) Espoon Vihreät haluavat että asukasfoorumien roolia selkeytetään ja niiden toimintaa tuetaan nykyistä enemmän. Aito vuorovaikutus asukkaiden ja kaupungin välillä edellyttää riittäviä resursseja ja toimivia käytäntöjä.

Espoon Vihreiden tavoitteena on, että espoolaiset tuntisivat asuinalueensa asukasfoorumin omaksi vaikutuskanavakseen. Hyvä alku tälle on, että kaupunginjohtajan asukasillat järjestetään yhdessä asukasfoorumien kanssa.

Asukasvaikuttamisen järjestämistä ei voi jättää pelkästään yksittäisten asukkaiden aktiivisuuden varaan.

– Asukasfoorumien kulut on korvattava todellisia kustannuksia vastaavasti sovittuun rajaan asti. Niukka budjetti ei saa estää aktiivista toimintaa. Lisäksi kaupungin on osoitettava asukasfoorumeille tukihenkilö, joka seuraa toiminnan suunnittelua ja auttaa  käytännön järjestelyissä, esittää kaupunginhallituksen jäsen Tony Hagerlund.

Myös asukasfoorumien vaikuttamismahdollisuuksia tulee lisätä. Aiemmin alueneuvottelukunnat keräsivät yhteen ja koostivat alueen näkemyksiä lausunnoiksi. Asukasfoorumeissa keskustellaan ajankohtaisista asioista, mutta näkemyksiä kirjataan ylös ja käytetään valmistelun tukena vaihtelevasti.

– Asukasfoorumeilta tulisi aktiivisesti kerätä palautetta ja ideoita valmisteilla olevista hankkeista siten, että asukkailta saatu palaute vietäisiin aidosti osaksi päätöksentekoa, ehdottaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elo.

Espoon valtuusto pohtii tänä kevään valtuustosopimuksen mukaisesti asukasvaikuttamisen edistämistä. Espoon Vihreät toimittaa oheiset asukasfoorumitoiminnan kehittämisideat lausuntonsa yhteydessä kaupunginjohtajalle.

Lisätietoja:

Tiina Elo, Espoon vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
gsm 045 261 7447, tiina.elo@vihreat.fi

Tony Hagerlund, Espoon kaupunginhallituksen jäsen
gsm 050 544 3323, tony.hagerlund@gmail.com

Taustaa asukasfoorumitoiminnasta ja vihreiden muutosehdotukset

Runsas kolme vuotta sitten organisoitiin uudelleen asukastoimintaa Espoossa. Alueneuvottelukunnat lakkautettiin ja korvattiin asukasfoorumeilla. Asukasfoorumitoimintaa on Espoon seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa alueen asioista kiinnostunut voi osallistua.

Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena on tukea alueen asukkaiden omatoimisuutta asuinalueensa viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi sekä edistää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia vireillä oleviin hankkeisiin jo valmisteluvaiheessa.

Asukasfoorumitoiminta ei ole lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla. Ainakin seuraaviin  ongelmiin pitäisi löytää ratkaisu, jotta foorumien toiminta vastaisi tarkoitustaan:

– Eri puolilla Espoota asukasfoorumit toimivat eri tavalla – jossain hyvin ja toisaalla huonosti. Espoolaiset ovat siis tämän vaikuttamiskanavan osalta eriarvoisessa asemassa.

– Toiminnan vaikuttavuutta on rajoittanut se, että asukasfoorumien yhteys valmisteluun ja päätöksentekoon on jäänyt epäselväksi.

– Asukasfoorumien resursointi on ollut puutteellista. Asukasfoorumien järjestämistä on rajoittanut budjetin rajallisuus.

– Tiedotus on jäänyt liian vähäiseksi. Esimerkiksi kaupungin verkkosivuilta ei löydy asukasfoorumeihin toimivia yhteystietoja.

Espoon vihreiden ideat miten kehittää asukasfoorumitoimintaa:

– Asukasfoorumeille tukihenkilö.
Kaupungin organisaatioon on osoitettava asukasfoorumeille tukihenkilö, joka seuraa toiminnan suunnittelua ja auttaa tarvittaessa tilaisuuksien käytännön järjestelyissä. Henkilö tukisi erityisesti heikkommin toimivia asukasfoorumeita.

– Asukasfoorumien kokouksista pöytäkirjat julki.
Asukasfoorumitilaisuuksista tehdään pöytäkirjat virkamiestyönä (jos foorumin järjestäjät niin haluavat). Pöytäkirjat viedään kaupungin verkkosivuille, sekä toimitetaan niin virkamiesvalmisteluun, poliitikoille kuin alueen järjestöille.

– Asukasfoorumien toiminta osaksi päätöksentekoa.
Asukasfoorumien pöytäkirjat tulee käsitellä käsiteltyjen asioiden kannalta olennaisissa lauta- ja johtokunnissa.

– Työpajamaisuutta asukasfoorumitoimintaan.
Nykyisellään tilaisuudet rakentuvat pitkälti valmistelluista puheenvuoroista ja niiden pohjalta käytävästä yleiskeskustelua. Foorumeita tulee kehittää ideoiviksi tilaisuuksia, joissa syntyy uusia ajatuksia kaupungin toiminnan kehittämiseksi.

– Asukasfoorumit “kattokäsitteeksi” kaupungin ja asukkaiden yhteistoiminnalle.
Kaupunginjohtaja järjestää strategian uudistamiseen liittyvät tilaisuudet yhdessä asukasfoorumeiden kanssa. Jatkossa kaikki asukastilaisuudet kannattaa järjestää asukasfoorumien kanssa yhdessä.

– Tukea viestintään.
Tällä hetkellä asukasfoorumien järjestäjillä on vaikeuksia tavoittaa alueen asukkaita. Asukasfoorumeista tulee kertoa (nykyiseen malliin) Espoon kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi kaupungin tulee tarjota asukasfoorumityöryhmille esimerkiksi maksuttomia tulostus- ja kopiointimahdollisuuksia.

– Asukasfoorumeiden budjetointi todellisia kuluja vastaavaksi.
Sen sijaan että kukin foorumi saa vuodessa tietyn rahasumman, tulee asukasfoorumien kuluja korvata todellisia kustannuksia vastaavasti sovittuun rajaan asti. Budjetti ei saa estää aktiivista toimintaa.