Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 11.8. kesäkuussa pöydälle jätettyä Högnäsin asemakaavaehdotusta. Vihreiden mielestä kaava tulee palauttaa uudelleenvalmisteluun, koska alueen kulttuuri-, luonto- ja maisema-arvoja ei ole riittävästi huomioitu.

– Viranomaislausunnoissa ja Natura-arviossa korostetaan asukasmäärän merkittävää vähentämistä sekä riittäviä suojavyöhykkeitä, jotta suojelualueen luontoarvot voidaan turvata. Kaavaprosessin aikana rakennusoikeuden määrää ei kuitenkaan ole merkittävästi vähennetty ja alueen pohjoisosassa rakentaminen ulottuu miltei kiinni kansallispuiston rajaan, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Ely-keskuksen ensimmäisestä kaavaehdotuksesta antaman lausunnon mukaan kaava ei ole yleiskaavan mukainen kulttuuriympäristön osalta.  Uudelleen nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta Ely-keskukselta ei ole pyydetty lausuntoa lainkaan.

– Pidän ongelmallisena, ettei meillä ole Ely-keskuksen virallista näkemystä uudelleen nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta. Ensimmäisestä kaavaehdotuksesta annettu lausunto on hyvin kriittinen, eikä kaavaan ole sen jälkeen tehty merkittäviä parannuksia, jatkaa Elo.

Högnäsin mittavaa lisärakentamista perustellaan yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä.

– Alue tulee jatkossakin olemaan autoilun varassa, kun bussi kulkee harvakseltaan ja palvelut sijaitsevat Kehä III:n toisella puolella Järvenperässä. Alueen täydennysrakentaminen ei eheytä kaupunkirakennetta Espoon mittakaavassa, eikä luonto- ja kulttuuriarvoja tuhoava tiivis rakentaminen siten ole perusteltua, huomauttaa kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Kirsi Louhelainen.

Högnäs sijaitsee Bodominjärven ja Matalajärven välisellä kannaksella. Se on vanhaa loma-asunto- ja omakotialuetta. Pysyviä asukkaita on noin 40. Suunniteltu pientalokaava yli kymmenkertaistaisi asukasmäärän noin 500 asukkaaseen.

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ympäristöksi. Osittain kaava-alueelle ulottuva Matalajärven Natura-alue on nykyisin osa Nuuksion kansallispuistoa.

Högnäsin kannas on luonnoltaan rehevä ja rikas. Siellä on paljon muun muassa tammia ja muita jalopuita sekä pähkinäpensaslehtoja. Herkkä ja rehevöitynyt Matalajärvi puolestaan ei kestä lisäkuormitusta, jota liian tehokas rakentaminen hulevesien muodossa aiheuttaisi.

Vihreiden mielestä Högnäsin luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvot ovat liian arvokkaat hävitettäväksi. Aluetta voidaan täydennysrakentaa maltilla siten, että ne säilyvät. Se edellyttää rakennusoikeuden merkittävää vähentämistä.

– Monet alueen maanomistajista vastustavat tehokasta kaavaa. Toisaalta moni odottaa mahdollisuutta päästä rakentamaan omakotitaloa omalle tontilleen. Jos kaava hyväksytään esitetyssä muodossa, pidämme todennäköisenä, että se kaatuu valituksiin. Siksi on maanomistajienkin kannalta turvallisempaa valmistella kaava siten, että annetut viranomaislausunnot ja Natura-alueen reunaehdot on otettu asianmukaisesti ja lain edellyttämällä tavalla huomioon, päättävät Elo ja Louhelainen.

Lisätietoja:

Tiina Elo p. 045 261 7447
Kirsi Louhelainen p. 050 375 9009

 

(muokattu 11.8. kaavaluonnoksesta  -> ensimmäisestä kaavaehdotuksesta sekä kaavaehdotuksesta -> uudelleen nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta)