Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 12.6. Turvesuonristin asemakaavan, joka mahdollistaa urheiluhallien rakentamisen suoalueelle Laajalahdessa. Vihreät esitti valtuustossa asemakaavan hylkäämistä, mutta esitys ei saanut riittävästi tukea.

Espoon Vihreät katsoo, että urheiluhallit pitäisi kaavoittaa paikkaan, joka sopii rakentamiselle paremmin. Espoon Vihreät pitää itse hanketta hyvänä ja korostaa, että urheilumahdollisuuksia tulee kaupungissa lisätä kiireellisesti. Mahdollinen korvaava paikka hallihankkeelle voisi löytyä esimerkiksi Tapiolan Urheilupuistosta.

Turvesuonristin asemakaava sijaitsee erittäin huonosti rakentamiselle sopivalla suolla. Rakentaminen sijoittuisi maakunnallisesti tärkeän ekologisen yhteyden päälle ja heikentäisi sitä. Turvesuonristin alue on tunnistettu ekologisen yhteyden katkoskohdaksi. Rakentaminen heikentäisi sitä merkittävästi.

Espoon Vihreät pitää ekologisen yhteyden heikentämistä vakavana asiana. Espoon ympäristönsuojelu on todennut asemakaavasta antamassaan lausunnossa, että uudella rakentamisella ei saa entisestään heikentää ekologisia yhteyksiä vaan aikaisemmin tehtyjä toimimattomia maankäytön ratkaisuja on pyrittävä korjaamaan.

Rakentamisen myötä alueelta poistuisi laajasti ennallistamiskelpoista kosteikko- ja suoelinympäristöä. Haitallinen ilmastovaikutus on suuri, kun paksun turvekerroksen hiilivarasto menetetään. Lisäksi rakentamisella voi olla negatiivisia vaikutuksia Turvesuon nevan tulevalle luonnonsuojelualueelle alueen vesitalouden muuttuessa.

Kaavamuutosalueen luontoselvitys on 10 vuotta vanha, ja sitä on päivitetty vain luontolausunnolla, joka on tehty hyvien tapojen vastaisesti lokakuussa, jolloin monien luontoarvojen havaitseminen voi olla jopa mahdotonta.

Huolelliseen, hyvään kaupunkisuunnitteluun kuuluu ekologisten yhteyksien ja luontoarvojen turvaaminen. Turvesuonristin kaavamuutos, jonka valtuusto hyväksyi Vihreiden Risto Nevanlinnan hylkäysesityksestä huolimatta, heikentää ekologisia yhteyksiä ja vaarantaa luontoarvoja.

Lisätietoa

Risto Nevanlinna
risto.nevanlinna@vihreat.fi