Espoossa on tilaa pientaloasumiselle

Espoo kasvaa ja uusille asukkaille tarvitaan monipuolisesti erilaisia koteja. Pientaloja on kaavoitettu ja kaavoitetaan Espooseen edelleen runsaasti. Uusille pientalovaltaisille alueille löytyy paikkansa, kun ne sijoitetaan siten, että lähimetsät ja arvokkaat luontoalueet säästyvät ja alueille saadaan järjestettyä kestävästi myös tärkeät lähipalvelut ja joukkoliikenne. Vanhoja perinteisiä pientaloalueita on kehitettävä niiden ominaispiirteet huomioiden ja yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Espoossa on myös monia hienoja esimerkkejä siitä, miten pientaloasuminen ja kerrostaloasuminen lomittuvat yhteen vehreiksi asuinalueiksi, joissa luonto ja palvelut ovat lähellä. Kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi haluamme rakentaa kaupunkia, joka tukee vähähiilistä elämäntapaa.

Vihreiden 10 keinoa vihreämpään pientaloasumiseen: 

 1. Tarjotaan enemmän kohtuuhintaisia tontteja omatoimirakentamiselle.
  Espoon tonttiarvontoihin osallistuu jopa kymmenkertainen määrä toiveikkaita hakijoita tonttien määrään nähden. Kaavoitetaan lisää tontteja kaupungin maille omatoimirakentamiseen, jotta useampi perhe voisi toteuttaa unelman omasta talosta.
 2. Mahdollistetaan monimuotoisempia pientaloja kuten kaupunkipientaloja, yhteisörakentamista ja pieniä pientaloja.
  Tiivis pientalorakentaminen sopii erityisesti kaupunkikeskuksia monipuolistamaan. Koska yhä suurempi osa espoolaisista asuu yksin, tarvitaan myös pieniä pientaloja. Mahdollistetaan pienten  erillisasuntojen rakentaminen pientalotonttien käyttämätöntä rakennusoikeutta hyödyntäen.
 3. Vahvistetaan alueiden omaleimaisuutta ja kuullaan asukkaita vanhojen asuinalueiden kehittämisessä.
  Asukkaiden tieto ja kokemukset omasta asuinalueestaan ovat arvokkaita ja niitä on hyödynnettävä asuinalueiden suunnittelussa. Otetaan asukkaat ja erilaiset yhteisöt mukaan päätöksentekoon ja vaikuttamaan kaupungin kehittymiseen esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta.
 4. Turvataan lähipalvelut myös pienemmissä kaupunkikeskustoissa.
  Päiväkodit ja alakoulut, kirjastot ja lähiliikuntapaikat ovat  asukkaille tärkeitä lähipalveluita. Varhaiskasvatus ja alkuopetus ovat tärkeimpien palveluiden joukossa aina asukkailta kysyttäessä. Turvataan laadukkaat lähipalvelut kaikkialla Espoota.
 5. Tehdään kävelystä ja pyöräilystä turvallista
  Huolehditaan kevyen liikenteen väylien turvallisuudesta, jotta koulu- ja harrastusmatkat uskaltaa kulkea jalan tai pyörällä. Kaupungin on huolehdittava siitä, että kulkeminen on turvallista myös harvemmin asutuilla alueilla, oli kyseessä sitten huoltamaton alikulkutunneli, liian kapea pyörä- ja jalankulkuväylä tai turvaton risteys.
 6. Parannetaan joukkoliikennettä
  Vihreässä Espoossa joukkoliikenne on toimivaa ja edullista ja vaihdot eri liikennemuotojen välillä sujuvat näppärästi. Liityntäliikenteen reitit metro- ja juna-asemille sekä suorat reitit on suunniteltava sujuviksi yhdessä asukkaiden kanssa.
 7. Turvataan asuinalueiden vehreys ja säästetään arvokas lähiluonto
  Espoolaiset arvostavat kotikaupunkinsa luonnonläheisyyttä. Olemme pitäneet lähimetsien puolta ja haluamme, että tulevaisuudessakin jokaisella espoolaisella on lyhyt matka luontoon. Säilytetään asukkaille tärkeät viheralueet ja toimivat yhteydet niiden välillä viisaalla luontoarvot huomioivalla kaavoituksella. Lisätään niittyjen määrää kaupungissa. Hoidetaan kaupungin virkistysalueita luontoarvoja parantaen.
 8. Kannustetaan ja tuetaan taloyhtiöiden ja pientaloasujien energiaremontteja
  Oman kodin energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä keino pienentää asumisen hiilijalanjälkeä. Kannustetaan ja tuetaan asukkaita maalämmön ja aurinkopaneelien käyttöönottoon sekä öljylämmityksestä luopumiseen. Viestitään aktiivisesti myös valtion tarjoamista tukimuodoista.
 9. Parannetaan jätteiden kierrätysmahdollisuuksien pientaloalueilla
  Vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään Espoossa erikseen kiinteistöistä,  joissa on vähintään viisi huoneistoa.
 10. Vahvistetaan asuinalueiden yhteisöllisyyttä tukemalla asukkaiden omaehtoista toimintaa.
  Asukkaat tekevät asuinalueen ja muovaavat sen identiteettiä. Lähikirjastot sekä erilaiset asukas- kylätalot ovat tärkeitä yhteisöllisyyden mahdollistajia. Mahdollistetaan yhteisöllisyyden synty ja tapahtumat asukkaiden omaehtoista toimintaa tukemalla.