(Espoonlahden Vihreät ELVI ry tiedote 9.9.2008)

Jätevesien tehokas puhdistus kasvavassa Espoossa on erittäin tärkeää Suomenlahden ravinnekuorman hillitsemiseksi. Elokuussa valmistuneessa jätevesien puhdistamohankkeen sijoituspaikkojen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkasteltiin kuutta mahdollista sijaintipaikkaa: Eestinkallio, Blominmäki, Harmaakallio, Mossasvedjebergen, Sammalvuori sekä Suomenoja. Arvioinnissa Eestinkalliota, Harmaakalliota ja Mossasvedjebergeniä pidettiin haitallisten ympäristövaikutusten vuoksi huonona sijaintipaikkana puhdistamolle. Espoonlahden Vihreät pitävät myös Sammalvuorta sopimattomana puhdistamon paikaksi.

Sammalvuori on tiiviisti rakennetun Espoonlahden alueen henkireikä, joka on korvaamaton ulkoilu- ja virkistysalue tuhansille ihmisille. Sitä käyttävät aktiivisesti alueen asukkaat, lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset. Koulut ja päiväkodit tekevät sinne retkiään. Asutuksen keskelle kaavaillun kalliopuhdistamon raskas, vuosia kestävä louhinta- ja rakennusvaihe on ongelmallinen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) todetaan myös että Sammalvuoressa hajuhaitat ovat kaikista mahdollisista sijaintivaihtoehdoista suurimmat. Lähes 700 ihmistä asuu alueella, jossa Sammalvuoren puhdistamon hajuhaitat simulaatioiden perusteella ylittäisivät VTT:n suosituksen.

Sammalvuoren sijasta Espoonlahden Vihreät kannattavat 0+ vaihtoehtoa, eli Suomenojan puhdistamon kunnostusta ja laajennusta. Siellä haitalliset vaikutukset ovat YVA:nkin mukaan pienimmät. Suomenojalla asutus on vähäistä puhdistamon lähialueilla, ja puhdistamolla on
myönteisiä vaikutuksia vaihtoehtoisiin maankäyttösuunnitelmiin verrattuna. Kansainvälisestikin arvokas lintukosteikko ja pesintäalue Suomenojalla säilyy varmimmin mikäli puhdistamo pysyy alueella eikä sitä korvata muulla, esimerkiksi asuntojen rakentamisella.

Lisätietoja:

Juhana Malme
Espoonlahden Vihreät (pj.)
050-5908989

Maisa Siirala
Espoonlahden Vihreät (vpj.)
040-5631030