(Helsingin Sanomat 5.3.2012) Espoon Tapiolan kulttuuriympäristön viereen, Keilaniemeen esitetään sijoitettavaksi Suomen korkeimpia asumiseen tarkoitettuja pilvenpiirtäjiä (HS Kaupunki 21.2.2012).

Luottamusmiesten hyväksyttäväksi tarjotaan Keilaniemen asemakaavaehdotusta, jossa Tapiolan ja Otaniemen muodostaman yhtenäisen kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön RKY:n (VAT-alueet), Tapiolan Itärannan kansallismaiseman välittömään läheisyyteen esitetään kulttuuriympäristöarvojen kanssa ristiriitaista ja voimakkaasti eri mittakaavaista, ”taivaalta pudotettua perustorniarkkitehtuuria”. Pilvenpiirtäjillä on merkittäviä visuaalisia vaikutuksia myös laajalla suurmaiseman alueella.

Itärannan asuntoyhtiöt ja Museovirasto kaavaa vastustavassa lausunnossaan ovat esiintuoneet, että yleiskaavan vastaisten ylikorkeiden 32-40 kerroksisten asuintornien riviä ei voi sijoittaa Keilaniemeen n. 50 metrin etäisyydelle RKY-alueen rajalinjasta, vain n. 67 m:n etäisyydelle lähimmistä Itärannan asuinrakennuksista.

Pilvenpiirtäjät ovat yleiskaavan vastaisia. Yleiskaavassa Keilaniemen aluetta ei ole merkitty asuntoalueeksi A, vaan työpaikka-alueeksi TP, jolle asuntorakentamista ei sallita. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on yleiskaavan ohjattava asemakaavoitusta. Näin suurta poikkeamaa kaavatasojen välillä ei sallita.

Tornit ja liikennealueelle sijoitetut liikerakennukset määräävät haitallisesti  liikennesuunnittelua. Massiivinen Otasolmun kiertoliittymä sijoittuu vain 50 m:n etäisyydellä Itärannan asuintaloista.

Jos Otasolmua ei siirretä etäämmälle Itärannasta, lukitsee kiertoliittymän sopimaton sijaintipaikka myöhemmin toteutettavan Hagalundin betonitunnelin suuaukon haitallisesti alle 40 m:n etäisyydelle Itärannan asuintaloista. Liikennemelun ja ilmanlaadun ohjearvot eivät toteudu.

Valtuuston vaatimus yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä, Kehä I:n tunnelin ja tielinjauksen sijoittamisesta ”mahdollisimman kauaksi Itärannan asutuksesta”, ei myöskään toteudu.

Tapiolan keskustan asemakaavoituksessa suunnitellut 18-kerroksiset asuintornit muutettanee  12-kerroksisiksi lamellitaloiksi. Muutos johtuneelukuisista muistutuksista, sekä Museoviraston ja ELY-keskuksen lausunnoista. Virkamiehet ovat ymmärtäneet, että megalomaaniset torniratkaisut eivät kuulu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, Tapiolan kansallismaisemaan.

Keilaniemen kaavaa tulee muuttaa inhimillistämällä rakentamisen mittakaavaa ja sijoittumista, samalla kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön vaalimisperiaatteella, kuin muutettaessa Tapiolan keskustan asemakaavaa.

Museoviraston lausunnossa kiteytyy Keilaniemen asemakaavan sisältövaatimukset: ”Keilaniemen alue tulee suunnitella siten, että viereisten Tapiolan ja Otaniemen valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät, eivätkä ratkaisut ole ristiriidassa niiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa. Keilaniemen tulevan rakentamisen lähtökohdaksi tulee ottaa

Keilaniemen alueen nykyistä rakentamista mitoitukseltaan, sijainneiltaan ja arkkitehtuuriltaan luontevasti täydentävä rakentaminen, joka ottaa selkeästi huomioon Tapiolan alueen arvokkaan kulttuuriympäristön – mukaan lukien sen rakentamisen mittakaavaan ja maisemaan liittyvät ominaisuudet.”

Johanna Karimäki
kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja (vihr)

Juhani Kytö
maakuntahallituksen varajäsen, dipl.ins. (vihr)

Rainer Lahti
kaupunkisuunnittelultk:n varajäsen, dipl.ins. (vihr)