(Länsiväylä 24.-25.1.2009) Länsiväylän haastattelussa kertoo Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan pj. Markku Markkula, että Saunalahden rantaraitille ei asemakaavassa varata paikkaa lähelle rantaa. Perusteena tässä on käytetty uhkaa meriuposkuoriaiselle. Päätös tehtiin äänin 7-6 Espoon sitoutumattomiin kuuluvan esityksestä, vaikka aiemmin oli lautakunta linjannut asian niin, että rannan tuntumaan rakennetaan pitkospuut.

Espoon ympäristökeskuksen lausunnon (13.1.2009) mukaan pitkospuupolku on kevytrakenteinen ja ympäristöä suuresti muokkaamatta rakennettavissa oleva vaihtoehto. Polku ei sijoitu meriuposkuoriaisen suojelualueelle eikä välittömästi sen rajalle, vaan kuivalle maalle noin 10 m leveän viherkaistan taakse. Venevalkaman kohdalle sijoittuva silta perustetaan teräspaalujen varaan ja sen perustamistöiden aikana veden samentuminen sillan kohdalla on todennäköistä.

Mikäli veden rakentamisaikainen samentuminen voidaan sillan kohdalla minimoida ja samentumisen leviäminen meriuposkuoriaisen suojelualueelle estää, ei pitkospuupolun rakentaminen todennäköisesti vaikuta haitallisesti meriuposkuoriaisen elinoloihin. Valmiin rantapolun käyttö ei aiheuta haittaa meriuposkuoriaiselle.

Samoilla linjoilla oli Uudenmaan ympäristökeskus, joka lausunnossaan (14.1.2009) katsoi, että kevytrakenteisen pitkospuupolun ja sillan rakentaminen on tehtävä siten, että rakentaminen ei vaikuta epäedullisesti meriuposkuoriaisen esiintymispaikan säilymiseen alueella. Rakentamistyöt on tehtävä talviaikana alueen ollessa jäässä. Polku ja silta on sijoitettava mahdollisimman kauaksi meriuposkuoriaisen säilymiselle tärkeänä esiintymispaikkana rajatusta alueesta ja sillan rakentamisen yhteydessä on käytettävä veden samentumisen leviämisen estäviä suojausmenetelmiä.

Uudenmaan ympäristökeskus totesi, että eo.lieventämistoimenpiteillä toteutettuna suunnitelman mukainen polun ja sillan rakentaminen ei todennäköisesti hävitä eikä heikennä meriuposkuoriaisen esiintymispaikkaa.

Nämä viranomaisten lausunnot eivät siis olleet ja ole esteenä rantaraitin toteuttamiseksi pitkospuumaisena. Asia on mahdollista vielä korjata kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa. Toivon, että päätöksenteko olisi avointa ja tosiasioihin tukeutuvaa alkaneella vaalikaudella.

Eettisen näkemykseni mukaan luonnon suojelua ei tule käyttää väärin, toisiin tarkoituksiin.

Juhani Kytö,

Espoon ympäristölautakunnan pj. vv. 2001-2008