Huomenna kaupunginhallituksessa käynnistetään liikelaitosmallin uudistaminen, hyväksytään henkilöstösopimus ja laitetaan hakuun Loukolta vapautuva teknisen toimen toimialajohtajan paikka. Alla asiat avattuna, lista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelyn arviointi, jatkokehityslinjausten hyväksyminen sekä kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisointivaihtoehtojen tarkastelun käynnistäminen

Esitetään, että kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat linjaukset palveluliiketoimen ja sisäisten palvelujen tilaajayksiköiden kokonaisuuden kehittämiselle seuraavasti:

–       Omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelystä siirrytään selkeämpään johtamisjärjestelmään.
–       Palvelujen ja toimintojen järjestämistapaa ja sijoittumista kaupunkiorganisaatioon arvioidaan koko kaupungin näkökulmasta.
–       Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on taloudellisuus sekä palvelujen ja toiminnan laatu. Mahdollisia organisointitapoja omajohtoisen tuotannon (virastomalli) ohella ja vaihtoehtona ovat liikelaitos, kunnallinen osakeyhtiö, ulkoistaminen ja liikkeen luovutus.
–       Kaupunki keskittyy ydintehtäviinsä ja markkinoita hyödynnetään aktiivisesti.
–       Kilpailutus- ja sopimuskäytäntöjä kehitetään siten, että palveluntuottajille syntyy houkuttimia palvelujen ja tuottavuuden kehittämiseen.
–       Uudelleenorganisointiehdotusten vaikutuksista tehdään ennakkoarvioinnit.
–       Muutoksilla tavoitellaan merkittäviä taloudellisia säästöjä.
–       Kehittämisvisiota kohti kuljetaan vaiheittain vuosien 2015 – 2017 aikana.
–       Valmistelut tehdään yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.
 
kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään projektin arvioimaan kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisoinnin vaihtoehtoja, suunnittelemaan yhteistoimintamenettelyt yhdessä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa, tekemään ehdotuksen valittavaksi organisointitavaksi ja tuomaan esityksen valtuuston päätettäväksi 13.4.2015 kokoukseen.
 
kehottaa valmistelemaan väliraportin käsiteltäväksi kaupunginhallituksen ja valtuuston neuvottelutoimikunnan iltakoulussa 9.2.2015.

Ensimmäisessä vaiheessa uudistuksen kohteena ovat kiinteistöpalvelut ja kaupunkitekniikka,. Tilaajapuolelta se koskee Tekninen keskusta ja Tilakeskus-liikelaitosta, tuottajapuolelta palveluliiketoimen yksiköistä Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitosta ja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitosta.

Aiemmin julkisuuteen vuoti dokumentti, jossa esitettiin liikelaitosten ulkoistamista. Nyt on palattu alkuun ja edellytämme hyvää ja avointa valmistelua.

Valmisteluun on sisällytetty vaatimuksestamme myös vaihtoehto omaksi toiminnaksi palauttamisesta (virastomalli). Samoin olemme edellyttäneet kokonaisvaikutusten arviointia ja henkilöstön ottamista mukaan valmisteluun.

Haluamme varmistaa, että linjauksilla ei ohjata jo valmiiksi yksityistämisen suuntaan, vaan arvioidaan tarkkaan, mitä kannattaa myös tuottaa itse ja mitä ovat kaupungin ydintoiminnot.

– Henkilöstösopimuksen hyväksyminen

Henkilöstösopimuksesta sovittiin osana Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa. Johtamisen ja henkilöstöohjauksen peruslähtökohtana on, että kaupungin henkilöstö tuottaa ja järjestää kaupungin palvelut mahdollisimman tuottavasti ja tehokkaasti. Se edellyttää koko henkilöstön sitoutumista tuottavuuden parantamiseen työnteossaan.

Sopimuksessa sitoudutaan mm. seuraaviin asioihin:

– työnantaja ei työn tuottavuutta ja toiminnan tehostamista tavoitellessaan turvaudu henkilöstön irtisanomiseen taloudellis- tuotannollisin perustein, eikä myöskään henkilöstön lomautuksiin. Tämä ei sido tilanteessa, jossa valtion tai jonkun muun ulkopuolisen toimijan toimet aiheuttavat merkittäviä muutoksia.

– Henkilöstön kokonaismäärä ei kasva vuoden 2015 aikana. Se edellyttää, että henkilöstö sitoutumista tehostamistoimenpiteistä aiheutuviin muutoksiin.

Henkilöstöpolitiikan sisällöstä ja kehittämisestä vastaavat kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Henkilöstöpolitiikan käytännön toteuttamisesta vastaavat esimiehet

Henkilöstömäärän pitäminen entisellään on kova tavoite kasvavassa kaupungissa. Henkilöstö on tärkein voimavaramme ja siitä on pidettävä huolta.

– Teknisen toimen johtajan tehtävän haettavaksi julistaminen

Hakuaika on 7.12.2014 – 5.1.2015 ja tehtävä alkaa 1.8.2015.

Hakuilmoitukseen esitetään seuraavia kriteereitä:

Kelpoisuusvaatimukset: ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon, riittävä toimialan tuntemus, johtamistehtävissä hankittu hyvä kokemus sekä riittävä kielitaito.

Tehtävässä edellytetään strategista ajattelua ja hyviä muutosjohtamis-, verkostojen ja
kumppanuuksien sekä henkilöstönjohtamistaitoja.

Arvostamme tavoite- ja asiakasorientoituneisuutta.

Louko jää siis eläkkeelle. Tehtävä on todella tärkeä Espoon tulevan kehityksen kannalta. Tarvitsemme muutosjohtajaa, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja ymmärrys avoimen ja vuorovaikutteisen valmistelun sekä eri sidosryhmien merkityksestä. On myös tärkeää, että tuleva johtaja omaa kestävän kehityksen mukaiset arvot. Näitä lisäyksiä tulemme esittämään hakuilmoituksen tekstiin, jotta tulevat huomioiduksi hakuprosessissa.

– Espoon kaupungin ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian välinen sopimus Omnian kuraattoreiden siirtymisestä kaupungin palvelukseen 1.1.2015 lukien

Muutos tehdään, koska uuden opiskeluhuoltolain mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillisista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Omnian hallitus on sopimuksen hyväksynyt.

– Kuitinmäki, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttö- ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 321803, 22. kaupunginosa, Olari (osittain Kv-asia)

Tavoitteena on muuttaa Kuitinmäen ostoskeskuksen alueella sijaitsevan korttelin (Esson vanha pääkonttori) käyttötarkoitus liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueesta
ja autopaikkojen korttelialueesta pääosin asumiseen ja tutkia alueeseen liittyviä liikennejärjestelyjä ja autopaikoitusta sekä mahdollisuutta kerrosalan lisäämiseen paikalliset olot ja kaupunkikuvallinen sijainti huomioiden.

Esson entinen pääkonttori puretaan ja tilalle tulee asuntoja. Kaava on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti.

Vihreiden esityksestä lautakunta päätti kaavan hyväksymisen yhteydessä kehottaa edistämään ostoskeskuksen alueen kehittämistä ja Kuunkehrän aukion elävöittämistä. Kyselen, mitä tämän tiimoilta on tehty.