Kokoustäyteisen päivän päätteeksi vielä raporttia kaupunginhallituksen tämän päivän päätöksistä. Alla vain asiat, joista syntyi keskustelua tai päätettiin esityksestä poikkeavasti. Esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä.

– Edustajien nimeäminen Suomen Kuntaliiton asettamaan neuvottelukuntaan

Päätettiin, että valitaan yksi virkamies ja yksi luottamushenkilö. Virkamies on Barbro Högström ja Rkp nimeää luottamushenkilöedustajan.

– Nuorten toimintakeskus Vamoksen perustaminen Espooseen

Kaikkien mielestä hyvä hanke, joka toteutetaan sivistystoimen, sosiaalitoimen ja Omnian yhteishankkeena.

– Valtuustokysymys autopaikoista ja niiden vaikutuksesta asuntojen hintoihin (Kv-asia)

Kokoomuksen Laura Kiijärvi teki palautusesityksen, jota kannatin. Asia palautettiin evästyskeskustelun kera yksimielisesti. Keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi kaivattiin parempia perusteita ja syvällisempää analyysiä siitä, miten autopaikkanormien joustavuus vaikuttaisi eri alueilla ja mitä vaikutuksia autopaikkojen erottamisella asuntojen hinnasta on. Hienoa, että keskustelu virisi nimenomaan autopuolue kokoomuksen suunnalta.

– Valtuustokysymys alueen varaamisesta Suomen Lähikauppa Oy:lle (Kv-asia)

Esittelijä poisti lausunnosta lauseen, että turhat puistot on Espoossa tapana kaavoittaa muuhun käyttöön. Muuten esityksen mukaan.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista koskien Blominmäen osayleiskaavan, alue 620 000, hyväksymispäätöstä

Lausuntoa täsmennettiin siten, että korostettiin HSY:n roolia ylivuototilanteiden hallinnassa. Muuten esityksen mukaan.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle etuosto-oikeuden käyttämisestä Espoonkartanon kylässä sijaitsevan kiinteistön kaupassa

Muutettiin esitystä neutraaliksi siten, että todetaan ainoastaan, ettei kaupunginhallitus ollut tietoinen kaupunkisuunnittelupäällikön myönteisestä suunnittelutarveratkaisusta päätöstä tehdessään. Muuten todettiin, että asia on nyt oikeuden ratkaistavissa.

Kd:n Pertti Järvenpää esitti asian palautusta siten että yhdytään valittajan näkemykseen. Palautus hävisi äänin 10-5. Olimme pohjan kannalla kuten päätöstä tehdessäkin.

Keskustelussa kaikki kuitenkin korostivat sitä, että jatkossa pitää pitää huoli ettei vastaavaa tapahdu. Periaate on, että suunnittelutarveratkaisuja ei myönnetä ennen kuin on päätös siitä, käytetäänkö etuosto-oikeutta.

Lisäasioita oli listalla muutamia:

– Lausunnon antaminen kuntajakolain mukaisesta esityksestä

Valtuuston kesäkuussa palauttama asia: Nuuksiossa Kattilantien varressa asuva vihtiläisperhe haluaisi espoolaisiksi. Olimme valtuustossa palautuksen kannalla. Ajatus oli, että asia selvitettäisiin kuntajakoselvitysten yhteydessä, mutta tämä ei käy valtiolle. Lausunto pitää antaa nyt.

Valmistelu on tehty samalta pohjalta: Yksittäistä tontinsiirtoa ei pidä tehdä, kun sitten on kymmeniä jonossa. Perusteena se, että asiaa pitäisi tarkastella kokonaisuutena. Kaupunginhallitus ei asiasta äänestänyt, vaan siirsi päätöksen valtuustolle.

Toivoimme lisää faktaa siitä, mitä poikkeuksen tekeminen tarkoittaisi käytännössä ja montako vastaavaa yhtä hankalien yhteyksien päässä olevaa kiinteistöä rajoilla oikeasti on. Tätä tapausta kun ei oikeasti voi verrata Helsingin ja Espoon rajaan tai Espoon ja Kauniaisten rajaan. Lisätietoa luvattiin valtuustoon.

– Luottamushenkilöseminaari kuntauudistuksesta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltolain uudistuksesta

Ministerit ovat kutsuneet luottamushenkilöitä seminaariin. Espoosta on kutsuttu kolme henkilöä, minut nimettiin vihreiden edustajaksi.

– Selvitys Kuninkaankallion tilanteesta

Asukkailta tulleiden yhteydenottojen johdosta saimme selvityksen tilanteesta. Selvitys liitetään myös pöytäkirjan liitteeksi kohtaan päätöksiä ja kirjelmiä. Selvityksen mukaan tilanne on rauhoittunut selvästi viime vuodesta. Ongelmia on pyritty ratkaisemaan aktiivisesti ja siinä on onnistuttu.

Tässä otteita selvityksestä:

Toiminta Kuninkaankallion asumispalveluyksikössä käynnistyi tammikuussa 2012.. Palveluntuottajana on Helsingin Diakonissalaitos. Sosiaali- ja terveystoimi ostaa Kuninkaankalliosta tuettua asumista (60 asuntoa), tehostettua tuettua asumista (10 asuntoa) ja palveluasumista (38 asuntoa). Tuetun asumisen ja tehostetun tuetun asumisen asiakkaat ovat pitkäaikaisasunnottomia, joilla on erilaisia tuen tarpeita. Palveluasumisen asiakkailla on erilaisia somaattisia sairauksia sekä liikuntarajoitteita ja he tarvitsevat apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Valtaosa heistä ei pysty liikkumaan yksin lähiympäristössä.

Kuninkaankallion toiminnan lähtökohtana on ns. asunto ensin -periaate, jossa asunto nähdään edellytyksenä sosiaalisen kuntoutumisen prosessin käynnistymiselle ja onnistumiselle. Asuminen perustuu vuokrasuhteeseen ja asumiseen liittyy aina tarvittava tuki, hoito/hoiva ja valvonta asukkaan tilanteesta riippuen.

Kuninkaankallion toimintakonseptiin sisältyy ympäristötyö, jonka tavoitteena on ehkäistä asumisyksikön asukkaiden aiheuttamia ongelmia lähiympäristössä, korjata muodostuneita ongelmatilanteita ja huolehtia alueen turvallisuudesta. Ympäristötyö toimii yhteistyössä lähiympäristön kanssa ja pyrkii luomaan luottamukselliset välit ja positiivista yhteisöllisyyttä. Kuninkaankallion työntekijät kiertävät säännöllisesti lähiympäristössä. Koulujen alkaessa ympäristötyötä tehostetaan bussipysäkeillä.

Kuninkaankallion asukkaat aiheuttivat häiriöitä lähiympäristössä erityisesti kesällä -12, mutta tilanne lähiympäristössä on rauhoittunut toiminnan vakiintumisen myötä, mitä myös poliisin tehtävätilastot tukevat. Tällä hetkellä häiriöitä ilmenee lähinnä busseissa ja bussiyhtiö Nobinan kanssa on pidetty kaksi yhteistyökokousta.

Sosiaali- ja terveystoimen, Helsingin Diakonissalaitoksen, Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Pihlajarinne-Kuninkaantien omakotiyhdistyksen edustajat ovat tavanneet säännöllisesti elokuusta -12 alkaen. Seuraava tapaaminen on 26.8.13.

Kokouksen jälkeen saatiin vielä lyhyet selonteot taloustilanteesta ja kuntauudistuksesta:

Taloustilanne:

Verotulokehitys näyttää olevan  +3% viime vuoteen verrattuna. Kulukehitys näyttäisi olevan kohtuullisen maltillista, arviolta +6%.

Talousarvion ylityspaineissa tutut kuviot: Sote-puolella paineita toimeentulotuessa ja erikoissairaanhoidossa. Koko maassa kehitys ihan saman suuntaista, meillä kasvuprosentit eivät ole suurempia kuin muualla.

Tavoite vuosikatteeksi on 110 me, mutta nyt näyttää, että jäädään 75 miljoonaan euroon. Nyt näyttää siltä, että tullaan käyttämään koko valtuuston antama lainanottovaltuus 118 me ja purkamaan rahastoja 40 me. Rahoitusaukko on siis 160 me, mikä tarkoittaa lähes 3 veroprosentin tuottoa. Miinukselle ollaan jäämässä 30 me. Haasteita ei ensi vuoden budjetin teosta tule puuttumaan.

Kuntajakoselvitys:

Espoo, Kirkkonummi, Vihti ja Kauniainen ovat käynnistämässä omaa kuntajakoselvitystään, jossa selvitetään yhteistyön muotoja. Työ halutaan käynnistää viipymättä neljän kunnan kesken omana työnä. Valmistelu on käynnissä ja Espoon osalta päätös työn käynnistämisestä on tarkoitus tehdä kaupunginhallituksessa 26.8.

Esitimme, että selvityksessä on pidettävä vahvasti mukana metropoliratkaisu Espoon antaman lausunnon mukaisesti. Lisäksi pidämme tärkeänä, että selvityksessä huomioidaan vaihtoehtoiset kuntakombinaatiot, jos joku jättäytyy pois.

Tältäkin osin mielenkiintoinen syksy tulossa.