Surullisena olen seurannut viime päivien tapahtumia. Vuonna 2006 Heidi Hautalan presidentinvaalikampanjan slogan oli ”puolustusvoima”. Heidi on puolustanut rohkeasti ja avoimesti ympäristöä ja ihmisoikeuksia maailmassa, jossa arvot tuntuvat vain kovenevan. Kiitos Heidi!

Ja tästä vaan voimaa jatkaa omalla vihreällä saralla, maanantaina taas kaupunginhallituksen kokous. Alla tällä kertaa melkoisen kevyt lista avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Osallistujien nimeäminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 21. -22.11.2013

Uudenmaan maakuntaparlamentti pidetään 22. -23.11.2013 Finlandia- talossa ja risteilyllä Tallinnaan. Maakuntaparlamentin teemoina on ”asuminen murroksessa”, ”työllä tuottavuutta” ja ”Viro ja Suomi – yhteinen talousalue?”.

Olen itse kiinnostunut osallistumaan. Nämä ovat tärkeitä verkostoitumisen paikkoja ja ohjelmakin on toki tärkeä ja mielenkiintoinen.


– Valtuustoaloite perhetyön palveluiden kehittämiseksi (Kv-asia)

Kai Lintusen (kok.) aloite, johon on kirjattu selvitettäväksi seuraavat asiat:

–   Mitä toimenpiteitä Espoossa aiotaan tehdä perhetyön palvelujen järjestämiseksi siten, että
(a) kaupungin tavoitteet lapsiperheiden varhaisesta tuesta ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä toteutuvat myös käytännössä?
(b) tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan huomauttamat asiat tulevat korjatuiksi?

–   Millaisia pidemmän aikavälin säästöjä kaupungille syntyisi satsaamisesta laajempiin, mahdollisesti myös muilla kuin vakavilla sosiaalisilla perusteilla annettaviin perhetyön kotipalveluihin (kokonaisvaikuttavuus)? Millaisia kustannuksia tähän liittyisi? Lastensuojelutoimenpiteiden käsittely omana erityiskysymyksenä.

–   Millaisia lapsiperheiden ja lasten hyvinvointitavoitteita voitaisiin saavuttaa satsaamalla laajempiin, mahdollisesti myös muilla kuin vakavilla perusteilla annettaviin perhetyön kotipalveluihin (kokonaisvaikuttavuus)? Lastensuojelutoimenpiteiden käsittely omana erityiskysymyksenä.

Tärkeä aihe, jota meiltä erityisesti Nevalaisen Mari on pitänyt esillä. Vastauksessa kuvataan kattavasti perhetyön tilannetta ja vastataan esitettyihin kysymyksiin. Nyt on suuri huoli, että säästötalkoissa juuri tämän kaltaisesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta karsitaan – mikä johtaa pitkällä tähtäimellä kustannuksiin raskaammissa palveluissa.

–  Valtuustoaloite autopaikoista (KV-asia)

Ulla Palomäen (kok.) aloite, jossa esitetään, että koska Espoossa on suuria uusien alueiden kaavoitushankkeita, joissa on hyvin tiukat autopaikkanormit sekä asukas- että vieraspysäköintiä varten, tämä näivettää espoolaisten elämää monin tavoin. Autopaikkojen ja erityisesti vieraspysäköintipaikkojen puutteesta valitetaan jo nyt useassa paikassa Espoossa. Aloitteessa ollaan huolissaan liityntäpysäköintipaikkojen riittävyydestä kaupungin jatkuvaa kasvua ajatellen. Aloitteessa myös muistutetaan, että monet tarvitsevat autoa vaikka käyttäisivätkin työmatkoihinsa muita välineitä.

Vastauksessa käydään läpi nykytilannetta ja autopaikkanormeja. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa laaditaan parhaillaan Espoon pysäköintistrategiaa, jossa voidaan ottaa huomioon nykyisessä autopaikkanormissa olevia epäkohtia ja saada aikaiseksi joustoa erilaisiin tilanteisiin. Siinä inventoidaan olemassa oleva pysäköintitilanne Espoossa, määritellään ne tavoitteet, joihin autopaikkojen osalta pyritään, ja esitetään menetelmät ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä yhteydessä on mahdollista autopaikkamääräyksiä tarkistaa siten, että autopaikkoja järjestetään kysyntää vastaavasti.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa käydään autopaikkakeskustelua joka kokouksessa. Hyvä, että tehdään laajempi strategia.

– Valtuustokysymys autopaikoista ja niiden vaikutuksesta asuntojen hintoihin (Kv-asia)

Sanna Lauslahden (kok.) kysymys, voidaanko lisätä nykyistä enemmän joustoa autopaikkavaateiden kanssa, kun liike- tai muita tiloja muutetaan asumiskäyttöön ja voidaanko selvittää mahdollisuutta erottaa autopaikan hinta asunnon hinnasta. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi 12.8.2013.

Tämä tosiaan palautettiin vastauksen ylimalkaisuuden takia. Täytyy vielä verrata, miltä osin vastausta on tarkennettu.

– Keskuspaloaseman peruskorjauksen laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Tämä on yksi kaupungin kiireellisistä korjauskohteista. Valtuusto on hyväksynyt asiaa koskevan hankesuunnitelman ensimmäisen kerran jo vuonna 1987. Rakennuksen henkilöstö on siirretty kohteessa esiintyvän sisäilmaongelman johdosta väistötiloihin toukokuusta 2013 alkaen.

Hankkeen laskettu tavoitehinta on 15,9 miljoonaa euroa sisältäen piha-alueiden kunnostustyöt. Hankkeelle esitetään vuoden 2014 talousarviossa 16 miljoonaa euroa vuosille 2014 – 2016.

Tämä hyväksyttiin tila- ja asuntojaostossa yksimielisesti.

– Kuitu-, tukki- ja energiapuun myynti hakkuukaudella 2013-2014 ja mahdollinen optiovuosi 2015 Kuitu-, tukki- ja energiapuun myynti hakkuukaudella 2013-2014

Esitetään, että hyväksytään Espoon kaupungin omistamilta alueilta korjatun puuaineksen myynti korkeimman ostotarjouksen tehneelle Hakevuori Oy:lle.

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen luonnonhoitoyksikkö hoitaa Espoon kaupungin omistamia taajama- ja ulkoilumetsiä sekä rakennus- ja kunnallisteknisten työmaiden puiden poistot. Toiminnassa syntyvä kuitu- ja tukkipuu, hakkuutähteet sekä kunnallistekniikan rakennustyömailta kerätyt kannot  myydään hankintakauppana, eli korjattuna ja koottuna tien varteen. Arvioitu metsäteollisuudelle myytävissä oleva vuosittainen ainespuukertymä on noin 8 600 k-m3. Kertymästä noin 70 % tulee metsänhoitotyömailta ja 30 % kunnallistekniikan rakentamisen työmailta.

Koko kaupan arvioitu hinta on 1 158 435 euroa.

Sinänsä järkevää toimintaa, mutta herää kysymys, kärsiikö luonnon monimuotoisuus näistä hakkuista. Toki tuotto on merkittävä ja uusiutuvasta energiasta kyse. Hakkuita tulisi kuitenkin kaupungin metsissä tehdä vain ehdottoman hoitotarpeen mukaan eikä ainakaan tuloja ajatellen. Kaupungilla on olemassa luonnonhoidon toimintamalli, mutta se olisi syytä päivittää.

Kaupungissa tehdään vuosittain metsätyöohjelma, josta ympäristökeskus antaa lausunnon. Hakkuut ovat lähtökohtaisesti luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien mukaisia, mutta osa niistäkin on vanhoja ja pitäisi päivittää.

Saamme paljon palautetta turhista hakkuista virkistysmetsissä, ja itsekin olen näitä havaintoja tehnyt. Kun ulkoilureitin varren metsä harvennetaan on lopputuloksena helposti tiheää vesaikkoa, ja pystyyn jääneet puut ovat alttiita kaatumiselle.

On syytä myös verrata, missä tapauksissa puun myyntitulot ylittävät korjuukustannukset. Päätehakkuiden kohdalla näin on, mutta miten on ns. ”luonnonhoito”hakkuiden osalta? Paljonko turhan hoitamisen vähentämisellä voitaisiin säästää?

Nostamme tämän asian esiin, vaikkei kohta suoraan mahdollistane päätöksentekoa.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta Perusmäki, Gobbacka, asemakaava, alue 712600

ELY-keskus on valittanut, koska pitää yleiskaavaa vanhentuneena, kaavaa Helsingin seudun maankäyttötavoitteiden vastaisena ja liikennejärjestelmiä puutteellisena.

Kaava on aikanaan hyväksytty hyvässä yhteisymmärryksessä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Tulossa olisi pientaloja siinä määrin tiiviisti, että pystytään tarjoamaan myös palveluja ja joukkoliikennettä. Nyt kaupunkisuunnittelukeskuksessa valmistaudutaan Pohjois-Espoon yleiskaavojen uudelleen tarkasteluun erityisesti tämän seudun osalta, jotta kaavojen kanssa päästäisiin eteenpäin.

– Päätökset ja kirjelmät

Ympäristölautakunta hyväksyi 19.9.2013 Espoon luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman toteutettavaksi ympäristökeskuksessa ohjelmakautena yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Toimenpideohjelma laadittiin Espoon ympäristöpolitiikan 2010-2013 mukaisesti, ja ohjelmakauden pituus on 2013-2020. Ohjelman tarkoituksena on Espoon luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tuleville sukupolville ja se on laadittu yhteistyössä kaupungin muiden tahojen kanssa. Ohjelma on luonteeltaan ympäristökeskuksen omaa lumo-työtä ohjaava työohjelma, muokkautuva ja toimenpiteiden toteutumisen mukaan täydentyvä ja kehittyvä työkalu.

Hyvä, että ohjelma tuodaan kaupunginhallitukseen edes tiedoksi. Tärkeä työkalu luonnon monimuotoisuuden suojelun edistämiseksi. Liittyy mm. tuohon edellä kuvattuun kaupungin metsien hoidon periaatteisiin.