Tässä maanantain kaupunginhallituksen kokousasiat avattuna. Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä.
– Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain Kv-asia) (Pöydälle 28.10.2013)

Ensi vuoden budjetista löydettiin sopu neuvotteluissa. Kaikki ryhmät ovat mukana, kun perussuomalaisetkin tulivat mukaan jälkijoukoissa. Suurin vääntö käytiin veroprosentista. Puhuin asiasta viime maanantaina valtuustossa.

Talousarvion hyväksymisen lisäksi kehotetaan valtuustoa kehottamaan kaupunginhallitusta valmistelemaan vuosille 2014-2016 taloussuunnitelman yleisperusteluissa kuvatun toiminnan ja talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman, joka tuodaan valtuuston käsiteltäväksi viimeistään maaliskuussa 2014. Samassa yhteydessä tuodaan valtuuston käsittelyyn ehdotus talousarvion ja taloussuunnitelman tarkistamiseksi ohjelman perusteella.

Palaamme siis samojen asioiden äärellä heti vuoden vaihteen jälkeen. Budjettisovun yhteydessä sovittiin prosessista seuraavasti:

”valtuustolle järjestetään alkukeväästä valtuustoseminaari, jossa koko valtuustokauden kestävä talouden tasapainotusohjelma käsitellään perusteellisesti. Neuvottelutoimikunta käy keskustelun pitkä- ja lyhytaikaisista investoinneista sekä talouden tasapainotuksesta ennen seminaaria.”

On tärkeää, että myös kaupunginhallitus on aktiivisesti mukana prosessissa. Nostamme tämän keskusteluun ja olisi hyvä saada asiasta myös kirjaus päätökseen.

– Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Osittain Kv-asia)

Toimialat ovat tarkentaneet Seurantaraportti I:n jälkeen tulo- ja menoarvioitaan sekä pyrkineet kaupunkitasolla saavuttamaan vähintään 8 milj. euron tuloksen parannuksen verrattuna heinäkuun lopun tilanteeseen.

Toimenpiteet tuloksen parantamiseksi ovat tehonneet ja kaupungin tulosennuste on parantunut n. 19,5 milj. eurolla. Ulkoisten tulojen ennusteet ovat kasvaneet 4,6 milj. euroa ja ulkoisia kuluja ennustetaan käytettävän 8,3 milj. euroa vähemmän kuin alkusyksyn arvioissa.

Näyttää siltä, että säästötoimet ovat purreet.

– Espoon kaupungin vahinkorahaston sääntömuutos (Kv-asia)

Kaupungin vakuutuspalvelut kilpailutettiin 1.1.2014 alkavalle sopimuskaudelle niin, että omaisuus- ja vastuuvakuutukset muodostavat oman kokonaisuutensa. Yhtenäisen vakuutussuojan ja vahinkokäsittelyn saavuttamiseksi tytäryhteisöt tulee liittää mukaan myös kaupungin vahinkorahaston piiriin.

Tämä lienee järkevää ja ok.

– Espoon kaavoitusohjelma 2014-2017

Kaavoitusohjelma on kytketty Espoon hyväksymiin kaavoitusta koskeviin tavoiteasiakirjoihin, joita ovat Espoo-tarina, Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2020 sekä Espoon ilmasto- ja energiatavoitteet.

Kaavoitusohjelman lähtökohtia ovat mm. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Uudenmaan maakuntakaavat sekä valtion ja
Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimus 2012-2015. Valmisteilla on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ2015 sekä uusi MAL-aiesopimus.

Kaavoitusohjelma on hyväksytty yksimielisesti kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja vihreä kaupsutiimimme sai mukaan tärkeitä lisäyksiä mm. viheralueista.

Kaupunginhallitukselle esitetään kaavoitusohjelman hyväksymisen lisäksi, että se oikeuttaisi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston (eky) muuttamaan sen ajoitusta ja sisältöä, mikäli siihen on elinkeino- ja asuntopoliittisin syin tarvetta.

Johtosäännön mukaan ekyn tehtäviin kuuluu kaavoitukseen liittyen:

5) ohjaa kaupunginhallituksen nimeämien kaupunginosien kehittämistä,
8) päättää työpaikkatonttien sekä asuntotonttien varaamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai vuokraamisesta kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden perusteella.

Kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman sisällön muuttaminen olisi melkoinen toimivallan lisäys, eikä ekylle pidä minusta antaa tällaista virallista ohituskaistaa kaavoitusasioihin. Onhan nytkin niin, että ekystä on tullut toimeksiantoja suunnitteluvarausten muodossa, mutta kyllä harkintavallan pitää kulkea kaupunkisuunnittelulautakunnan kautta.

Paras ratkaisu olisi poistaa tuo ekyä koskeva klemmi kokonaan.

–  Kahden määräalan ostaminen Vanhakartanon kylässä

ostetaan 6,2 ha:n ja 7,3 ha:n suuruiset maa-alat hintaan 1,28 me ja 1,38 me. Ostettavat määräalat sijaitsevat Kortesmäen (Kalajärvi II:n) asemakaavaehdotusalueella, josta
kaupunkisuunnittelulautakunta on tehnyt päätöksen 2.6.2010. Molemmille on kaavoitettu asuntorakentamista, etupäässä pientaloja. Maanomistajat ovat esittäneet myyntiä maankäyttösopimusneuvottelujen yhteydessä.

Hyvä juttu, kaupungille maata ja samalla saadaan Kalajärvi II kaavaa etenemään. Kaupsussa hyväksyttiin jo aikaa sitten, mutta maankäyttösopimusneuvottelut ovat jumittaneet.

– Gumbölen kartanon alueella sijaitsevan maa-alueen vuokraamista ja vuokra-alueella olevien rakennusten myyntiä koskevan päätöksen voimassaoloajan jatkaminen

Kaupunginhallitus päätti 6.5.2013 Gumbölen kartanon alueella sijaitsevan maa-alueen vuokraamisesta ja vuokra-alueella olevien rakennusten myynnistä Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:lle. Päätöksen mukaan vuokrasopimus ja kauppakirja on allekirjoitettava 30.11.2013 mennessä.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen tallirakennuksen kuntoa on jouduttu selvittämään ennakoitua laajemmin ja selvitykset ovat vielä kesken. Tästä syystä kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoitus on viivästynyt, joten vuokrausta ja myyntiä koskevan päätöksen voimassaoloaikaa on jatkettava.

6.5.2013 kokouksessa kaupunginhallitus siis sopi Gumbölen ratsastuskeskus oy:n kanssa, että osakkaiden rahoilla kunnostetaan huonokuntoiset tallit, niin että kaupunki takaa lainan. Kokouksessa saanemme kuulla tarkemmin, mikä on tallirakennusten todellinen kunto. Toivottavasti asiassa voidaan edetä toukokuussa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Yleisesti ottaen olisi hyvä saada selkeät perusteet sille, miten kaupunki tukee eri harrastuslajeja.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Ei kummempia.

– Päätökset ja kirjelmät

Veteraaniasiain neuvottelutoimikunnan pöytäkirja.