Kaupunginhallitus kokoontui 25.8. käsittelemään mm. seurantaraporttia, kuntalakilausuntoa ja talouden kehystä. Vihreistä onnistumisista on aina ilo raportoida.

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2015 – 2017 taloussuunnitelman kehys (Kv-asia)

On hienoa, että vaatimuksestamme kehyksestä käytiin ensimmäistä kertaa ryhmien väliset neuvottelut, ja vieläpä Vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Inkan johdolla.

Taloustilanne on kuitenkin vaikea. Edellisen taloussuunnitelman verotuloarvioista ollaan jäämässä reippaasti (tänä vuonna lähes 15M€, ensi vuonna 24M€ ja sitä seuraavana 44M€). Myös korkea investointitaso aiheuttaa säästöpaineita, jotta talous pysyy tasapainossa.

Moni kysymys on toisaalta vielä auki: valtion budjettiriihen ja muiden vireillä olevien hankkeiden vaikutuksia ei voida vielä tarkasti arvioida.

Kehyksessä päätettiin nyt toimintamenoista ja toimintatuloista sekä niiden jakautumisesta toimialoille. Lisäksi päätettiin investointien tasosta. Nyt kehys jää vielä miltei 60M€ alijäämäiseksi. Tämän alijäämän kattamisesta päätetään vasta myöhemmin. Otetaanko lisää lainaa, puretaanko rahastoja, myydäänkö omaisuutta tai korotetaanko veroja?

Nostin keskustelussa esiin huolen koulujen ja päiväkotien korjausresursseista ja vaadin, että budjetin ja investointien jatkovalmistelussa peruskorjausrahoja lisätään kehyksen sisältä. Tähän ovat kaikki ryhmät puheissaan sitoutuneet, joten toivon mukaan näin myös tapahtuu.

Kehys hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Lausunnon antaminen Valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi kuntalaiksi

Esittelijä oli vielä aamuneuvottelujen perusteella tehnyt muutamia muutoksia. Näihin sisältyi meidän vaatimamme valtuutettujen tiedonsaantioikeuden turvaaminen. Harmillisesti (ilmeisesti kokoomuksen toivomuksesta) palvelualoitteen ja kuntalaisaloitteen rinnastamiseen kriittisesti suhtautuva lause oli poistettu.

Tässä kokouskohdassa päästiin äänestämään oikein urakalla. Esittelen seuraavassa muutosesitykset ja äänestystulokset.

Hyrkkö 1. Seuraava kappale POISTETAAN:
24 ja 25 § Kunnallinen kansanäänestys ja –aloite
Kansanäänestysaloitteen ikärajaa esitetään alennettavaksi 18 vuodesta 15 vuoteen. Ikärajan alentaminen voidaan perustellusti kyseenalaistaa, koska alle 18-vuotiaat eivät itse olisi oikeutettuja mahdollisessa kansanäänestyksessä äänestämään.

Perustelu: Nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Lain muotoilu on perusteltu, joten Espoolla ei pitäisi olla tarvetta kommentoida.

Äänestys: HYLÄTTY äänin 9-6

Hyrkkö 2. Seuraava kappale POISTETAAN:
26-28 §:t Nuorisovaltuusto, vanhus ja –vammaisneuvostot
Espoo kannattaa mahdollistavaa, mutta ei pakottavaa lainsäädäntöä. Kunnille pitää jättää asioissa omaa harkintavaltaa. Nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston säätämistä pakolliseksi ei siten voida pitää perusteltuna, etenkin kun lain 22 § jo edellyttää palvelujen käyttäjien kuulemista. Toisaalta vammaisneuvostoa ei kuitenkaan esitetä pakolliseksi, mitä voidaan pitää hyvänä asiana.

Perustelu: Kaikissa kunnissa ei ole vapaaehtoisesti asiat niin hyvin kuin Espoossa. Ei ole meidän asiamme torpata esim. nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamisyrityksiä. Harkintaakin jätetään, sillä laissa linjataan esimerkiksi nuvan osalta ”nuorisovaltuustosta tai muusta nuorten vaikuttajaryhmästä”. Kuten lain perusteluissa lukee, kunnan toiminta ja kunnassa päätettävät asiat koskettavat laajasti lapsia ja nuoria. Vanhusneuvosto tulee jo vanhuspalvelulaista. Yksinkertaisuuden nimissä esitin koko kappaleen poistoa.

Äänestys: HYVÄKSYTTY äänin 6-9 (JEE!)

Elon (vihr) lisäysesitys:
85 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Sidonnaisuuksista ilmoittaminen on tärkeä hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisäävä uudistus kuntalakiin. On perusteltua ulottaa laki koskemaan myös kunnan ylintä päättävää elintä eli valtuustoa. Uusi kuntalain pykälä yhtenäistää valtakunnallisesti niiden luottamushenkiöiden piiriä, joita sidonnaisuusilmoitus koskee.
Äänestys: HYVÄKSYTTY äänin 8-7 (Kannatin.)

Juvosen (ps) lisäysesitys:
Espoo korostaa kuntalaisten yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuus ei toteudu tällä hetkellä, sillä vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto ovat lakisääteisiä, mutta vammaisneuvosto ei. Vanhusneuvostoa, nuorisovaltuustoa ja vammaisneuvostoa ei tulisi asettaa eriarvoiseen asemaan keskenään.
Äänestys: HYLÄTTY äänin 7-8 (Kannatin.)

Ahlforsin (vas) lisäysesitys (palautetaan esittelijän poistama lause):
Espoo ei kuitenkaan kannata lakiluonnoksessa esitettyä muutosta, jolla palvelualoite rinnastettaisiin kunnalliseen aloiteoikeuteen.
Äänestys: HYLÄTTY äänin 6-9 (Kannatin. Demareiden vastustus oli yllättävää, sillä he ovat tähän asti – myös omassa lausunnossaan! – suhtautuneet palvelualoitteeseen kriittisesti. Hesarin mukaan demareiden ratkaisevissa äänissä oli kyse “työtapaturmasta”.)

Lisäksi Kerolan (sdp) lisäysesitys siitä, ettei kuntatyöntekijöiden mahdollisuuksia osallistua demokraattisten päätöselinten toimintaan pidä kaventaa, raukesi kannattamattomana.

***

Lisäksi kokouksessa:

 • lähetettiin valtuustolle teknisen lautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (meidän paikka)
 • lähetettiin valtuustolle omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Elä ja Asu Oy:lle Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskuksen rakentamista varten otettavalle lainalle
 • lähetettiin valtuustolle korjaus sivistystoimen toimialan johtosäännön muuttamista koskevaan päätökseen
 • lähetettiin valtuustolle poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta I/2014
 • lähetettiin valtuustolle vuoden 2014 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Sosiaali- ja terveyslautakunnassa oli äänestetty toimialalla saaduista säästöistä. KH:ssa asiasta keskusteltiin, mutta kukaan ei kuitenkaan tehnyt pohjasta poikkeavaa esitystä.)
 • annettiin valtiovarainministeriölle lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain 11 ja 12 §:n muuttamiseksi
 • hyväksyttiin uusia virkoja ja toimia sekä virkoja ja toimia koskevia muutoksia ja lakkautuksia
 • tehtiin tarkistus osakaslainaan Kiinteistö Oy Espoon Asematorille
 • lähetettiin valtuustolle vastaus valtuustokysymykseen rakennuslupakäsittelyn sujuvoittamiseen tarvittavista resursseista
 • lähetettiin valtuustolle vastaus valtuustokysymykseen Länsimetrosta aiheutuvien kustannusten kattamisesta
 • hylättiin oikaisuvaatimus energia-avustushakemuksen hylkäämisestä
 • merkittiin tiedoksi lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätöksiä sekä päätöksiä ja kirjelmiä