Tässä huomisen kaupunginhallituksen kokouksen lista-asiat lyhyesti avattuna. Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lisäksi käsittelyyn tulossa metropolilausunto, mutta koska siitä käydään poliittisten ryhmien välillä neuvotteluja tänä iltana, ei sitä ole tuotu vielä listalle.

– Gumbölen kartanon alueella sijaitsevan maa-alueen vuokraaminen ja vuokra-alueella olevien rakennusten myyminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:lle sekä kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen yhtiön lainalle (osittain Kv-asia) (pöydälle 22.4.2013)

Kävimme Nevalaisen Marin kanssa viikko sitten tutustumassa paikkaan ja toimijoihin.
Peruspointti tässä hankkeessa siis on, että osakkaiden rahoilla kunnostetaan huonokuntoiset tallit, tosin niin että kaupunki takaa lainan. Tähän liittyen hankkeen omistajat eivät pidä kohtuullisena sitä, että alueella pitäisi tarjota kaikille avointa toimintaa. Sen sijaan he suhtautuvat positiivisesti siihen, että alueella liikkumine on sallittua, jolloin ihmiset voivat tulla tutustumaan arvokkaaseen kulttuurimiljööseen ja ihailemaan hevosia. Nytkin alueella liikkuminen on sallittua, mutta siihen ei suoranaisesti kannusteta.

Esityslistalle on lisätty vielä perustelut, miksi hanke on kaupungin kannalta edullinen:

– voidaan välttää vähintään 2,5 miljoonan euron peruskorjausinvestointi, johon ei edes ole määrärahaa
– vastuu rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta saadaan kokonaan pois kaupungilta
– suojellut rakennukset voidaan pitää niille sopivassa käytössä ja säilyttää
– maa-alue pysyy kuitenkin kaupungin omistuksessa
– takauksessa ei ole käytännössä taloudellista riskiä, koska pahimmillaan rakennukset vain palautuvat kaupungille niin kuin olisivat ilman ehdotettavia järjestelyjä
– jos nykyinen vuokralainen joutuisi luopumaan rakennuksista, uuden maksukykyisen vuokralaisen löytäminen olisi käytännössä mahdotonta

Näillä lisäyksillä ja lisäperusteilla olemme valmiita hyväksymään sopimuksen.

– Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n osakemerkintä, yhteisväestösuojan rakentaminen ja kaupungin antaman takauksen tarkistaminen (Kv-asia)

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n pysäköintilaitosta esitetään laajennettavaksi. Pysäköintiyhtiö toteuttaa kalliopysäköintilaitokseen 110 autopaikan laajennusosan, johon liittyen kaupunki merkitsee 110 uutta pysäköintiyhtiön osaketta ja varustaa laajennusosan noin 3 800 suojapaikan yhteisväestönsuojaksi.

Tapiolan keskukseen tarvitaan uusi yhteisväestönsuoja, koska alueelle on tulossa merkittävästi uutta rakennusoikeutta. Keskuspysäköinnin yhteyteen toteutettuna suojatilat saadaan parhaalla mahdollisella tavalla hyötykäyttöön. Kaupungin rahoitusosuus pysäköintipaikkojen osalta on noin 5 milj. euroa, joka rahoitetaan pysäköintiyhtiön ottamalla kaupungin takaamalla lainalla. Kaupungin vastuulla olevat yhteisväestönsuojan kustannukset ovat noin 3,5 milj. euroa, jotka peritään aikanaan kiinteistöiltä väestönsuojamaksuina.

Kaupunki on alkuaan merkinnyt pysäköintiyhtiön osakkeita tavoitteenaan luovuttaa osakkeita uudistettaville kiinteistöille sitä mukaa kuin uudistushankkeet käynnistyvät. Kaupunki tulee kaavojen yhteydessä laadittaviin maankäyttösopimuksiin sisällyttämään velvoitteen ostaa kaupungilta kaavojen ja rakennuslupien edellyttämät autopaikat keskuspysäköintilaitoksesta.

Tämän näemme järkevänä tapana toteuttaa tarvittavat väestönsuojapaikat.

– Tasa-arvotoimikunnan jäsenen ja varajäsenen eronpyynnöt ja täydennysvaali

KD:n paikka.

– Pelastuslautakunnan johtokunnassa kaupunginhallituksen edustajan tehtävistä eroaminen

Perussuomalaisten Jukka Kilpi luopuu tehtävästä.

– Lausunnon antaminen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta sekä tilintarkastajan tilintarkastusmuistiosta vuodelta 2012

Pyydetään lautakuntia ja johtokuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksen havainnoista 12.8.2013 mennessä. Selvityksissä tulee huomioida myös arviointikertomushavaintojen jälkiseurannassa esitetyt havainnot. Lausunnot tuodaan kootusti valtuuston käsiteltäviksi ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi seurantaraportti I:n ja kehyksen yhteydessä syyskuun 9. päivän kokoukseen. Näin lautakuntien kannanotot ovat käytettävissä Espoo-strategian ja vuosien 2014-2016 kehyksiä käsiteltäessä.

Tilintarkastusmuistiossa on kirjattu seuraavat huomiot:
– ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien projektien sisäinen valvonta ei ole ollut riittävää
– kaupungin omaisuus- ja velkaerien seurannassa on ollut puutteita
– taseeseen aktivoidut ympäristövelvoitteiden aiheuttamat menot kirjattava toisin
– konserniyhteisöjen valvonta ja raportointia tulee kehittää

– Perusturvajohtajan sijaisen nimeäminen

Tähän ehdotetaan terveyspalvelujen johtaja Eetu Salusta. Hänen edellään sijaisina ovathallinto- ja talousjohtaja Aulis Majuri ja hänen estyneenä ollessaan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes.

– Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen saatavuuden ja laadun parantamisesta (Kv-asia)

Valtuusto palautti asian 18.3.2013 pyytäen toimenpideohjelmaa jonojen lyhentämiseksi. Sen jälkeen pidettiin lautakunnan ja kaupunginhallituksen yhteinen iltakoulu, jonka jälkeen lautakunta päätti jatkovalmistelusta. Tarkoitus on, että jatkossakin toiminta perustuu kaupungin omiin terveyskeskuksiin. Jonot puretaan tarvittaessa vuokralääkäreiden voimin.

Lääkäripulan korjaamisen lisäksi lääkärin vastaanotolle pääsyn turvaaminen edellyttää suoraan potilastyöhön käytettävän ajan lisäämistä sekä lääkäreillä että hoitajilla. Tähän panostetaan esimiestyössä hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Lääkärien rekrytointia tehostetaan. Terveyspalveluiden toimialalle palkataan rekrytointikoordinaattori tehostamaan olemassa olevia rekrytointirakenteita. Rekrytointiponnistuksia suunnataan erityisesti vastavalmistuneisiin lääkäreihin. Tämä edellyttää, että nuorten lääkärien koulutuksesta vastaavien ns. tutorlääkäreiden määrää lisätään.

Iltakoulussa oli yhteinen näkemys siitä, että Eetu Saluselle annetaan nyt työrauha toteuttaa toimenpideohjelmaansa. Suuri haaste on kääntää Espoon terveyskeskusten maine, jotta lääkärit hakeutuisivat meille töihin.

Asiaa on kuitenkin syytä seurata ja pitää huoli, ettei nyt avata porttia ulkoistamiselle. Keinot joita esitetään ovat etupäässä ensiapua jonojen purkuun, tarvitsemme lisäksi peruskorjauksen itse systeemille, eli omien terveysasemien toiminnan parantamista.

– Valtuustoaloite lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalvelujen selvittämisestä (Kv-asia)

Vihreiden Mari Nevalaisen aloite, joka palautettiin valtuustossa 21.8.2013 uudelleen valmisteltavaksi siten, että huomioidaan seuraavat asiat:
– kustannusten selvittäminen vuoden 2014 talousarvion pohjaksi, mikäli  lapsiperheiden kotipalvelusta ei peritä asiakasmaksua
– Helsingin kotipalvelun maksuttomuuden vaikutusten seuranta
– kotipalvelun tiedottamisen parantaminen

Perhetyössä työskentelee 19 perhetyöntekijää ja 8 perheohjaajaa sekä kaksi johtavaa perheohjaajaa. Kaupunginhallitus on päättänyt 8.4.2013 kolmesta uudesta perheohjaajan vakanssista aiemmin päätetyn kahden uuden perheohjaajan vakanssin lisäksi.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista saatiin 2012 30 405 euroa. Arvioidut laskutuksen kustannukset sosiaali- ja terveystoimessa ja palveluliikelaitoksessa olivat yhteensä 20 300.

Tuotto on siis todella pieni, ja jos maksusta luovuttaisiin voisi laskutukseen käytettävän ajan käyttää muuhun. Tämä apu on aina tarveharkintaista, eli maksuttomuus ei johtaisi siihen, että kuka vaan voisi apua saada. Tämä antaa pohjaa nostaa asia esiin syksyn budjettineuvotteluissa.

– Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella (Kv-asia)

Nevalaisen Marin kysymys. Espoossa valvontaeläinlääkärin tehtävät on hoidettu niin, että kaksi kaupungineläinlääkäriä tekevät hommaa 30% (= 1-2 työpäivää viikossa). Suomeen on perustettu 58 valvontaeläinlääkärin virkaa, joista täytettynä on 43. Virkojen täyttämisessä on ollut haasteita ja nyt jää nähtäväksi, miten pysyvästi virat saadaan täytetyksi. Virkojen työkuvan riittävään monipuolisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, 100 % valvontatehtäviä sisältäviä valvontaeläinlääkärin virkoja on 19 kpl.

Vastauksen lopussa todetaan: Jos valvontatyön osuus kasvaa, on harkittava, hankitaanko lisäresursseja vai voidaanko praktikkoeläinlääkärien viikkotyöosuuksia muuttaa tarvetta vastaavaksi. Todennäköisesti epäilyilmoituksiin perustuvia praktikkoeläinlääkärien eläinten omistajien kotiin tekemiä tarkastuskäyntejä ei eläinlääkärien turvallisuuden takia jatkossa voida tehdä yksin.

Mari on hyvin perehtynyt asiaan, ja hänen mukaansa täysipäiväiselle valvontaeläinlääkärille olisi tarvetta. Minusta Espoon ratkaisua on perusteltu listalla  hyvin, mutta onko tuo 2 x 30% riittävästi. Viimeksi kysyin, miksei työaika ole yhden täysipäiväisen verran eli 2 x 50%, mutten saanut kysymykseen selvää vastausta.

– Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi tämän yksimielisesti ja nyt viedään asia valtuustoon. Hyvä hanke, jota kannattaa kehuakin. Tarkempi selostus löytyy jaostoraportistani.

– Matinkylä, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Saunalahti, Vanttila, Kurttila, asemakaavan hyväksyminen, Matinkylä – Saunalahti metrotunneli, alue 940100 (Kv-asia)

Tavoitteena on kaavoittaa maanalaiset tilat Matinkylä – Saunalahti metrotunnelia ja metroasemia sekä niihin liittyviä tiloja varten. Kaavalla mahdollistetaan myös metrotunnelista maanpintaan nousevat yhteydet; metroaseman sisäänkäyntihalli ja -yhteydet sekä hätäpoistumistiet, kuilut ja louhinta-/ajotunnelit. Kaavaan sisältyy myös maanalaisia kalliopysäköintitiloja.

Kaavaehdotuksessa on kuusi asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti ja Saunalahti. Kaavassa on varauduttu kahteen vaihtoehtoiseen varikkoalueeseen; Sammalvuoreen ja Harmaakallioon.

Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoituksenmukaista rakentaa metro Matinkylästä Kivenlahteen, jolloin varikko sijoittuu Sammalvuoreen. Seudullisissa suunnitelmissa metron seuraava rakennusvaihe länteen on esitetty välille Matinkylä – Kivenlahti. Sammalvuori on myös toiminnallisten, teknisten ja ympäristösyiden kannalta soveltuvampi vaihtoehto varikolle.

Kaava siis mahdollistaa jatkon Saunalahteen ja Harmaakallion varikon. Tekstissä kuitenkin osoitetaan, että Sammalvuori on varikolle parempi paikka ja päätösklemmissä vahvistetaan, että valtuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman Kivenlahteen saakka.

Vaikka ei siis suoraan päätetä, että varikko Sammalvuoreen, niin käytännössä siihen nämä päätökset ymmärtääkseni johtavat. Ja hyvä niin.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Ei tarvetta puuttua.