Kirjurin muistivuodon vuoksi raportti unohtui webistä. Tässä siis vielä kaksi viikkoa vanhan kokouksen antia.
Kokouksen alkuun infossa käsiteltiin Koivu-Mankkaa II (Niittykumpuun lisärakentamista kilometrin päähän metroasemasta Orionin viereen) sekä Holmanpuisto II (lisärakentamista Olariin Keskuspuistoa nakertaen).
Tämän lisäksi infossa esiteltiin Suurpelto VI-VII joka on käytännössä Mankkaan omakotitaloalueen ja Kehä II:n väliin jäävä alue, jonne on nyt suunniteltu 3000 asukasta. Näistä kaikista tarkemmin omissa kohdissaan.
3
Kumpyöli, Espoonkartano, Kauklahti, Muurala, asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), Blominmäki, alue 621300, pöydälle 13.3.2013
4
Muurala, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27§), Mikkelä IIB Mikkelänkallio, alue 620502,pöydälle 13.3.2013
Nämä Blominmäen puhdistamon kaavat hyväksyttiin nähtäville.Kaavakäsittelyssä on ollut hyvin ristiriitaisia mielipiteitä siitä, missä vaiheessa esimerkiksi viheryhteyksistä tulisi tarkemmin päättää ja mitä tahoja eri instanssien määräyksissä voidaan velvoittaa. Hajautettu päätöksenteko toki varmistaa että asioita katsotaan monelta kantilta mutta tällaisissa tilanteissa myös vastuu tuppaa ikävästi valumaan läpi sormien. Ottaen huomioon sekä kaupunginhallituksen että valtuuston yksimieliset päätökset ja toivomukset, viheryhteyksien säilyttämisen pitäisi nyt olla itsestäänselvästi tärkeä osa alueen kehittämistä. Tärkeää on myös niiden kehittäminen samanaikaisesti tieinfraparannusten kanssa jotta väliaikaista pahempaa katkosta ei tule.
Valtuusto toivoi, että ennen kaupunginhallituksen nähtäville tuontia odotetaan ELY-keskuksen lausuntoa. Tämä ei siis sitonut nähtäville asettamista tässä vaiheessa. Nähtävilläolovaiheessa tullee myös kriittisiä kannanottoja kaavasta, odotamme niitä mielenkiinnolla. Itse päätösesitykseen saimme lisättyä seuraavan kohdan: ”Ennen asemakaavan seuraavaa lautakuntavaihetta esitetään nykyistä tarkemmat ratkaisut toimivista ekologisista yhteyksistä ja liito-oravien kulkuyhteyksistä.” Tämä siis käytännössä tarkoittaa että nähtävilläolon aikana ja ennen asian palaamista lautakuntaan esitetään tarkemmat ratkaisut asiasta.
5
Leppävaara, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Perkkaa II B muutos, alue 113809
Hyväksyttiin.Rovio/Tieto/huvipuistokaava. Tämä herätti kokouksessa ylivoimaisesti eniten keskustelua. Kaavaa ollaan tekemässä EKY:n kehotuksesta erittäin kireällä aikataululla, koska varaus raukeaa jo lokakuussa. Tämä tapa herätti aiheellisesti kritiikkiä vaikka sinänsä kaikki olivatkin pääosin samaa mieltä siitä että kaava on parannus vanhaan ja ehdotetut toiminnot sopivat alueelle.Eniten keskustelua herättivät  nivoutuminen ympäröiviin alueisiin, alueen liikenteelliset järjestelyt (sekä kävely- pyöräily- että autoliikenteen osalta), kaupalliset palvelut ja niiden sijoittaminen sekä parkkipaikat.
Kaavan peruslähtökohdat ovat hyvät. Esitys lähti eteenpäin muodossa, jossa korostetaan alueen liikenneratkaisujen tarkempaa selvittämistä (siis sekä kävely- pyöräily- että autoliikenteen) ja alueen nivomista Etelä-Leppävaaraan niin että se toimii luontevana ja mukavana kulkuyhteytenä alueiden välillä eikä liikerakentaminen eristä puistoa/kävelyteitä käytöstä.
Erittäin hyviä asioita kaavassa ovat yritys luoda avointa vihertilaa, Monikonpuron ottaminen osaksi kaavasuunnitelmaa sekä vuoropysäköinnin mahdollistaminen. Esittelevä virkamies kertoi myös tavasta, jolla kaavassa saadaan pakotettua tila avoimeksi: Monikonpuron ympäristö kaavoitetaan puistoalueeksi, jolloin sitä ei voida sulkea yleisöltä.
Lautakunta edellyttää myös jatkovaiheiden aikana kokonaistarkastelua Leppävaaran ja Perkkaan alueesta laajemmin.

6
Mankkaa, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Suurpelto VI-VII, alue 241700

Kaava meni pöydälle tarkempaa tutustumista varten. Hyvä näin, melkoinen rakennuspläjäys keskelle seudullista viheryhteyttä ja valitettavasti ilman mitään järkevää joukkoliikenneratkaisua.Kuten esityslistalla kerroimme, tässä ollaan vasta evästämässä alueen suunnittelua. Aluetta pitäisi tutkia tarkemmin: käytännössä se laajentaa Mankkaan pientaloaluetta. Julkisten sijainnista ja suunnitelmista riippuu, kuinka tiivistä kannattaa tehdä.

Ympäristölautakunnan pj Henna Partanen on ottanut jo alueen asukkaisiin yhteyttä ja vinkannut virkamiehiä ottamaan yhteyttä lähikoulun johtokuntaan. Ilmeisesti Mankkaan asukasseuran kanssa on pidetty jo tilaisuus, hyvä että on pyritty kuuntelemaan asukkaita!

7
Olari, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, Holmanpuisto II, alue 322300 (Kh-asia)

Kaava meni läpi tällaisenaan. Kaavassa on takana kova työ ja paljon kompromisseja. Käytännössähän tilanne on se, ettei ilmeisesti Keskuspuiston rajoista päästy sopuun tai työ oli liian hankalaa, joten sen rajoille tehtiin yleiskaavassa asumisvaraukset ja erikseen kirjattiin että puiston rajat määritellään asemakaavassa asemakaavakohtaisesti. Keskuspuiston lopullinen koko siis tulee olemaan mysteeri vielä pitkään ja työtä tulee riittämään, paine puiston reunoilla on kova.Ympäristölautakunta on esittänyt, että Keskuspuiston osayleiskaava-alueille ei pitäisi osoittaa mitään toimintoja, jotka ovat ristiriidassa alueen säilyttämisen kanssa. Lautakunnan vuonna 2007 tekemä selvitys toteaa, että”vaikka nykyisten lainvoimaisten osayleiskaavojen on ollut alun perin tarkoitus turvata Keskuspuiston ’minimirajaus’, on kyseisiä rajoja kavennettu tai kyseenalaistettu myöhemmillä ratkaisuilla.”
Saman asian on nostanut esille myös ympäristökeskus: ”Espoon Keskuspuisto on Espoon taajaan asutun eteläosan tärkein ja laajin viher- ja virkistysalue, jolla on merkitystä myös ekologisena ydinalueena ja osana maakunnallista viheralueverkkoa. Keskuspuiston alueella on nykyisin voimassa kaksi lainvoimaista osayleiskaavaa. Niillä on ollut kaupunginhallituksen 28.1.1992 tekemän päätöksen mukaan tarkoitus turvata Keskuspuiston minimirajaus, jota on myöhemmin täydennettäisiin reunustavien alueiden asemakaavoilla. Kaupunginhallituksen päätös ei ole tältä osin toteutunut, vaan puiston rajoja on kavennettu ja kyseenalaistettu suunnitelma ja asemakaava kerrallaan.”
Eli jopa kaupunginhallitus on suuressa viisaudessaan linjannut vuonna 1992, että Keskuspuisto pitää jättää rauhaan.Sinänsä kaava vaikuttaa hyvin valmistellulta. Luontoselvitykset on tehty, liito-oravat ja energiatehokkuus huomioitu, jne. Mutta se ei muuta miksikään sitä tosiseikkaa, että jälleen nakerretaan viheralueita ja Keskuspuistoa.

8
Niittykumpu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), Koivu-Mankkaa II, alue 211907 (pöydälle 10.8.2011, palautettu 7.12.2011)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Uusi asuinalue Orionin kupeeseen. Tässäkin ollaan prosessin lopussa, ja vaikka tiivistys tapahtuukin kilometrin päässä metrosta, on sentään todennäköistä että alue tulee liittymään metropysäkin varren kaupunkirakenteeseen ennemmin tai myöhemmin. Hyvä että tässä korostetaan metron käyttöä ja huolehditaan kevyen liikenteen yhteyksistä sekä puistomaisuudesta alueen sisällä. Tärkeää myös, että kaunis kylämäki säästetään.9

Kilo, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Kilonpuisto ja Kuninkainen, muutos, alue 131002
Esityksen mukaan. Täydennysrakentamista. Korttelissa on 1933 valmistunut ja tulipalossa ilmeisesti pahoin vaurioitunut ja sittemmin korjailtu myymälärakennus, jolle kaupunginmuseo on esittänyt suojelumerkintää. Esitimme suojelumerkinnän lisäämistä takaisin, mutta sitä ei otettu pohjaesitykseen mukaan. Päätimme jättää esittämättä asiaa kokouksessa tehtyämme tarkentavan kysymyksen: koska kyseessä on maanomistajalle iso asia, kaava pitäisi palauttaa ja asettaa uudestaan nähtäville. Emme lähteneet äänestyttämään palautuksesta. Tärkeää on kuitenkin se, että kaupunkirakenteen kerroksellisuus tuotiin taas keskusteluun. Historiaa ei Espoossa ole liikaa.

10

Saunalahti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen Sammalvuorenrinne, asemakaava ja asemakaavan muutos, alue 421900

Esityksen mukaan. Paloasema rakennetaan, ABC-asemaa laajennetaan, Nöykkiönkadun liittymässä tehdään liikennejärjestelyjä.