Infossa käytiin läpi pääosin kokouksen asioita: Viherlaakson selkiytetyt piirustukset, Pitkäjärven muutokset ja Leppävaaran Elä ja Asu-keskuksen tilanne.

Infossa saimme myös Juha Metsolta lisäselvitystä Elä ja Asu-konseptista ja kuulumisia Kauklahden esimmäisestä keskuksesta. Toistaiseksi konsepti vaikuttaa onnistuneelta ja olen kuullut siitä itsekin hyvää asujien perheiden kautta. Lisäksi infossa esiteltiin Matinkylän Elä ja Asu-keskuksen suunnitelmia. Pientä huolta aiheuttaa puistotilan kaventuminen: ehdotettu paikka ei ole mahdoton mutta asia täytyy miettiä huolella. Voi myös kysyä, onko metron läheisyys kriittinen muistisairaille vai olisiko sopiva tila muutaman sata metriä kauempana.

Keran tämänhetkistä suunnittelutilannetta käytiin läpi. Näimme hyvin kaaviomaisia piirustuksia jossa lähinnä esiteltiin mahdollisia pikaraitiotien linjauksia, pysäkkivaihtoehdot sekä asuntojen, työpaikkojen, viheryhteyksien ja palvelujen sekä pysäköinnin sijoittumista. Suunnitelmissa näkyi 3-4 pikaraitiotien pysäkkiä, pysäköinti järjestettynä keskitetysti muutamiin laitoksiin sekä kävelykeskusta.
Tällä tarkkuudella on tehty kolme suunnitelmaa, joista suunnittelijoiden ja maanomistajien suosikki sisältää yhden kaupallisen keskuksen ja 10t asukasta sekä 10t työpaikkaa. Esittelijä lähti hieman haastamaan lautakunnan linjausta siitä, ettei Kera ole korkean rakentamisen paikka: muistutin, että ei-korkea ei tarkoita pientaloa ja että kun valoisuus- ja muut vaatimukset otetaan huomioon, tehokkain rakennusmuoto on 8-kerroksinen umpikortteli. Tämä ei toki tarkoita että Keran tulisi olla  8-kerroksista umpikorttelia, mutta kehotin kääntämään katsetta esimerkiksi Helsingin tiiviille kaupunkimaisille alueille. Tätä kaupunkimaisuuttahan lautakunta oli lähtenyt hakemaan. Lisäksi asukas- ja työpaikkamääriä ei vielä kannata lyödä lukkoon. Seuraavaksi haluamme tästä taloudelliset laskelmat jotka antavat pohjaa jatkoevästyksille.

Viherlaakso, pöydälle 22.1.2014

Viherlaakson pieni uudistus jäi ehkä vähän tarpeettomastikin pöydälle viime kokouksessa, kun hivenen epäselvä materiaali aiheutti ongelmia. Nyt näimme selkiytetyt piirustukset, joista käy hyvin ilmi miten risteyksen siirto tuo lisätilaa tonttipysäköintiä varten.

Uudisrakennuksen takana oleva puro voi kärsiä rakentamisesta. Ympäristöviranomaiset kuitenkin luottavat siihen, että rakennuslupaprosessissa purosta huolehditaan. Uudisrakennus tulee hyvin lähelle puroa osin siihen viettävään jyrkkään rinteeseen.

Velskolan Pitkäjärvi

Tässä Rainer Lahti teki aiemmin arvokasta taustatyötä. Kaavahanke palautettiin uudelleen valmisteltavaksi 13.11.2013, kun Rainerin ansiosta ilmeni, että lisärakentamiseen osoitettu kortteli sijoittuu kokonaisuudessaan Natura 2000 -alueen sisäpuolelle. Nyt ranta-asemakaavaa on tämän mukaan muokattu ja uudisrakennusta siirretty poispäin järvestä natura-alueen ulkopuolelle.

Järven kannalta erittäin positiivista on, että kaavamääräyksissä todetaan ettei rakennuksiin voida tehdä vesivessoja. Tämä on tarpeellinen säädös järven suojelemiseksi. Todettakoon kuitenkin, että nykyään on täysin mahdollista tehdä asunnon sisävessa kuivakäymälänä, joten suuresta uhrauksesta ei myöskään asukkaiden osalta ole kyse.
Metsän hoitosuunnitelma tehdään mahdollisimman luonnonmukaisena. Oma huolemme oli ylipäänsä sana ”hoitosuunnitelma.” Espoossa on usein tapana ”ylihoitaa” metsiä ja tehdä esimerkiksi hyvinkin tehokkaita harvennuksia alueilla, jotka olisivat terveimpiä ja viihtyisimpiä luonnontilaisina. Valmistelija kuitenkin vakuutti, että muotoilu nimenomaan tarkoittaa mahdollisimman vähäistä hoitoa, mikä on erittäin hyvä asia. Rahaa ja paukkuja ei tule tuhlata luonnonmukaisen alueen tilaa heikentävään ”hoitoon”.

Albergan kartano, Elä&Asu-keskus

Kaava palasi nähtäviltä. Elä ja Asu-keskus Leppävaarassa on oikein hyvä asia ja rakennus sinänsä mahtuu puiston kulmaan. Rakennusoikeuden määrä on herättänyt kuitenkin närää lausujissa. Tässä ongelmana on ollut se, että hankkeen prosessi on ollut hieman nurinkurinen: hankesuunnitelma on jo hyväksytty ja tarkemmat suunnitelmat ovat pitkällä, vaikka nyt vasta olemme kaavan hyväksymisvaiheessa. Tässä on se kieltämättä ristiriitainen tilanne, että on todella hyvä, että kaavaprosesseja voisi osaltaan myös nopeuttaa. Joskus esimerkiksi osayleis- ja asemakaavaa laaditaan samaan aikaan. Ja silti myös edes jokin kontrolli tulisi säilyttää prosessissa – nytkin on epäselvää tuleeko kaavasta valituksia, ja jos lausunnot olisivat olleet vielä kriittisempiä olisi ollut hankala jatkaa hyväksyntään. Lausunnoissa ELY huomauttaa ongelmasta Kehä I:n meluntorjunnassa ja painottaa arvokkaan kartanoympäristön huomioimista: ”Rakennetun kulttuuriympäristön kannalta kaavaratkaisu ei ole onnistunut.” Ympäristökeskuksen mukaan ”hanke on melun ja ilmanlaatutekijöiden puolesta niillä rajoilla”. Kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta hanketta katsova Kaupunginmuseo ei puolla hanketta lainkaan.

Kaava meni nähtäville lautakunnan evästyksellä, että ”hankkeesta toistaiseksi esitetyt suunnitelmat / havainnekuvat eivät täytä kaavamääräyksen ehtoja”. Ulkoasua olikin havainnekuvissa kehitetty ja näitä vaatimuksia on lisätty kaavamääräyksiin. En ole pitänyt itse rakennuksen sijoittumista parhaana mahdollisena, mutta se onneksi ei heikennä keskeisiä puiston läpi kulkevia reittejä ja nyt lisätyt ”akvaarioikkunat” avaavat rakennuksen julkisia tiloja myös kadulle.

Lautakunnan päätökseen lisättiin kohta meluesteiden pikaisesta toteuttamisesta Kehä 1:lle. Tämä ei toki kuulu lautakunnan toimivaltaan – meluntorjunta on valtion tiellä valtion asia – mutta lisää poliittista painostusta meluesteiden lisäämiselle.

6 Rakennuskiellon jatkaminen Tapiolassa rakennuskieltoalueella 110, Otsolahti ja Itäranta sekä rakennuskieltoalueella 111, Länsikorkee ja Kaskenkaataja

Kaavoitus on kesken näillä alueilla ja siksi rakennuskieltoa jatketaan. Esityksen mukaan.

7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Uusia virkoja ei ole tulossa vuodelle 2014. Esityksen mukaan. Samalla pientä evästyskeskustelua painopisteistä.

8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2013
Esityksen mukaan.