3 Kaavoituksen työohjelman 2013 seuranta, pöydälle 29.5.2013

Pöydältä. Käytiin läpi asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen ja liikennesuunnittelyn töiden tilanne nyt sekä työohjelmaan alkuvuoden aikana tulleet muutokset. Eteenpäin on mennyt paljon asumista sisältäviä kaavoja: Koivu-Mankkaa, Holmanpuisto, Niittykumpu, Jousenpuisto, ym. Samalla linjattiin muutamia pienempiä kaavoja ilman raskasta virallista käsittelyä, mm. alue jossa pientaloalueelle rakennuttaja haluaisikin kerrostaloa (yksimielisesti totesimme, että kerrostalot alueelle eivät sovi mutta muita pientalomaisempia vaihtoehtoja saa esittää).

4 Matinkylä, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Matinkylän keskus II – Matinkallio Tynnyripuisto, alue 312005

Tehdään mahdolliseksi koulun, aikuislukion, nuorisotilan, uimahallin, hotellin, lisäasumisen sekä metroaseman rakentaminen Matinkylään.

Pienelle alueelle tulee paljon, mutta hyvää. Puisto saadaan pysymään asukaskäytössä ja raskas maankäyttö tulee sen eteläpuolelle (sekä osin pohjoiseen liiketiloina suojaamaan Länsiväylän melulta).

Risto Nevanlinna ja Rainer Lahti olivat tässä erityisen tarkkana ja lautakunnan linjauksiin lisättiinkin mm, että alueen eteläpuolella, koulun länsipuolella kiinnitetään huomiota puistomaiseen sisäänkäyntiin (alustavassa luonnoksessa sisäänkäynti on hyvin kapea ja piilossa mikä vähentää puiston käyttöastetta) sekä pohjoisessa Länsiväylän melusuojaukseen.

Alustavasti parkkipaikkoja laitetaan pihakannen alle, joka kattaa puistoa melkein puoleenväliin asti. Tälle kannelle on tarkoitus tehdä pallokenttiä ym. Ratkaisu ei ole kovin hyvä, mutta metro asettaa maankäytölle haasteita kun kovin alas ei voida mennä. Edelleen tutkitaan mahdollisuutta vuoropysäköintiin ja muita ratkaisuja.

Pientä epävarmuutta aiheuttaa vielä se, muutetaanko Länsiväylän alikulku myös autoliikenteen väyläksi, mikä olisi paitsi kalllis myös puiston viihtyisyyden kannalta huono ratkaisu, vai parannetaanko nykyistä kevyen liikenteen väylää.

5 Matinkylä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Nuottaniemi II ja Nuottaniemi II, muutos, alue 312308 (Kh-asia)

Ollut nähtävillä. Hyödyntämättä jäänyt liike- ja toimistorakennusten korttelialue pientaloiksi.

6 Bodom, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Koskelo I, alue 710206 (Kh-asia)

Ollut nähtävillä. Risto varmisti vielä, että alueelta ei tule valumia Matalajärveen joka on alle kilometrin päässä. Tuoreen raportin mukaan järven tila on entisestään huonontunut suola- ja fosforivalumien vuoksi ja on nyt suorastaan hälyttävän heikko.

7 Vanttila, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, Lasihytinrinne, alue 521800 (Kh-asia)

Tämä vedettiin pois listalta. Kaavamuutos oli periaattessa yksinkertainen: ruokakauppaa Vanttilaan Kauklahdenväylän varrelle sekä tarkistuksia Lumenen korttelin määräyksiin. Alueella tulee huomioida Espoonjoki, joka virtaa tässä vieressä ja laskee Espoonlahden Natura-alueelle, sekä vaikutukset Kauklahden keskustan palveluihin. Lumenen alueesta tehty selvitys oli kuitenkin alustavasta raportista poiketen kielteinen ja esittelijä veti asian pois listalta.

Hyvä puoli tässä on se, että selvityksillä on myös merkitystä ja niiden mukaan toimitaan.

8 Lintuvaara, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), Lintumetsä II, alue 113402

Kaupungin käytössä ollut, rakentamaton tontti asumiselle, erillispientaloiksi. Esityksen mukaan.

9 Leppävaara, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27§), Albergan kartano, muutos, alue 111305

Elä ja asu -keskus Albergan kartanon viereen. Kaupunginmuseo näyttää pillastuneen tästä: ”[…] asemakaavamuutos ei ole kehittynyt Albergan kartanoalueen kulttuuriympäristön arvojen säilymistä tukevaan suuntaan vaan on edennyt uudisrakennushankkeen asettamista lähtökohdista ja maankäytön tehostamisesta.”

Kaava hyväksyttiin nähtäville (sillä evästyksellä, että esitelty suunnitelma ei vastaa kaupunkisuunnittelulautakunnan vaatimuksia), mutta katsotaan palautteen jälkeen miten edetään. Kritisoin monessa lausunnossa mainittua ongelmaa melusuojauksen kanssa: kehän varren melusuojaus ei ole edistynyt monesta vakuutuksesta huolimatta ja se on jäänyt ”valtion tie”-limboon. Kun rakennetaan kokonaista aluetta, sen suoja ei saa jäädä kiinni tällaisesta pyörittelystä ja vastuun pakoilusta. Elä ja asu-keskuskin on saamassa erillistä melusuojausta kun Kehän varren suoja ei ole tulossa, mikä ei ole hyvä ratkaisu.

10 Leppävaara, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), Vermontie asemakaava ja siihen liittyvät asemakaavan muutokset, alue 116900

Hyväksyttiin nähtäville pitkään valmisteilla ollut kaava, joka mahdollistaa paljon uutta asumista Perkkaalle: kerrostaloja, koulu, päiväkoti, kauppoja, ratsastuskeskus ja puistoja sekä Vermontie, joukossa Eko-Vermon kestävän kehityksen asuinalue. Vermon aluetta on haettu EU:n Life+hankkeeseen, jossa kokeillaan uusia kestävän kehityksen menetelmiä sekä kaavahankkeiden nopeuttamista ja helpottamista paremman vuorovaikutuksen kautta (mm. vuoropuhelu eri lautakuntien ja virastojen sekä maanomistajien välillä) sekä mahdolliset ”prototyyppikokeilut” kuten hulevesien hallinnan ja virkistysalueiden yhdistäminen, josta tehtyä tutkimusta voidaan käyttää hyväksi myöhemmin myös muualla Espoossa.

Lautakunta linjasi, että alueella tulee tutkia sisäistä liikennettä (koska etäisyys asemasta on suuri ja esim. minibussiratkaisu parantaisi olennaisesti liikkumismahdollisuuksia), parkkinormin lieventämistä tulee selvittää samoin kuin mahdollista parkkipaikkojen toteutuksen vaiheistusta, ja puistoaluetta tulisi mahdollisuuksien mukaan kasvattaa. Kokouksessa lisättiin vielä maininta turvallisesta kouluympäristöstä ja liikuntapaikkojen käytöstä sekä se, että parkkipaikkaselvityksen ohessa tulee tarkastella tienvarsipysäköintimahdollisuuksia. Pidän ongelmallisena, jos tienvarsipysäköintiä tulee paljon, mutta pienissä määrin sopivilla alueilla se voi hyvin toimia nopeaan asiointiin. Erityisesti rakennusvaiheessa tiestö lienee vajaakäytöllä ja tällöin parkkipaikat mahtuvat myös teiden varsille. Pääpainon tulee kuitenkin olla parkkihalleissa.

Lisäksi korostettiiin Leppävaaran alueen projektipäällikön tärkeyttä. Erityisesti Life+-hankkeen kannalta on tärkeää että alueella on kaupungin puolelta koordinaattori ja Leppävaaran projektipäällikkö voisi hyvin hoitaa tätäkin tehtävää.

11 Tapiola, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), Tapiolan keskus II, alue 210311

Tämä meni pöydälle jatkoselvittelyä varten.

Tapiolan kirkon ja sen välittömän ympäristön liikenne ja pysäköinti uusiksi. Museovirastolla on pientä huolta pysäköintijärjestelyistä. Tästä keskusteltiin pitkään ja moni ilmaisi huoltaan reippaasti kiertävästä saattoliikenteestä. Valmistelija esitteli tutkittuja vaihtoehtoja ja niiden ongelmia ja hyviä puolia: käytännössä näitä käytäneen vielä uudelleen läpi.

12 Muurala, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Mikkelä I, alue 620102

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kolme pientaloa Mikkelänrinteen ja Mikkeläntien väliselle alueelle, Mikkelän koulun lähelle.

13 Muurala, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Mikkelä IIB Mikkelänkallio, alue 620502

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kaava on jatkoa Blominmäen jätevedenpuhdistomolle: HSY Vedelle varikon laajennus sekä putsarin louhintatunnelin rakentaminen. Alue on siis Kehä III:n eteläpuolella, ei varsinaisen putsarin alueella.

Tämän kaavan kohdalla ongelmallista oli, että valtuusto oli päättänyt että Blominmäen kaavoitus odottaa ELY-keskuksen lausuntoa. Ei ole järkeä viedä prosessia eteenpäin ennenkuin tiedetään, onko Blominmäellä realistisia mahdollisuuksia toteutua. Henna Partanen soitti ELY-keskukseen ja sai tietää, että lausunto on juuri valmistunut ja sai sen käsiinsä. Lausunto oli putsarille myönteinen vaikka sisälsikin paljon kritiikkiä ja muutamia korjausehdotuksia. Kokouksessa kritisoin sitä, että vaikka lausunto oli jo Espoon kaupungilla ja oli tiedossa valtuuston päätös odottaa ELY:n lausuntoa, tästä ei ollut kokousmateriaalissa mitään mainintaa (saati että lausunto olisi ollut nähtävillä).

Kun lausunto kuitenkin oli myönteinen, päästiin asiassa eteenpäin.

14 Espoon keskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Suvela II, muutos, alue 611804

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Hyödyntämättä jäänyt liikerakentamisen kaava muutetaan parille pientalolle sopivaksi, yhteensä 700 kerrosneliömetriä.

15 Kaitaa, vastauksen antaminen Hannusjärvi I B -asemakaavan muutoshakemukseen koskien tontin 31060/3 tehokkuusluvun nostamista e=0.30:een (kielteinen päätös)

Esityksen mukaan. Maanomistajan toiveena saada lisätehoja rakentamiselle. Kaupsun vastausehdotus on kielteinen, mm. koska ”mahdolliset tehokkuusluvun muutokset tehdään tarvittaessa mieluummin koko korttelia, tai jopa koko kaava-aluetta koskeviksi”.

16 Kaupunkisuunnittelukeskuksen lausunnon antaminen ympäristölautakunnalle Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten muuttamisesta

Yla on tarkistamassa Espoon ympäristösuojelumääräyksiä. Kaupsulautakunnan lausunnon jälkeen asia menee kaupunginhallitukselle. Hennan mukaan määräykset ovat OK.

17 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Saunalahti, Sammalvuorenrinne asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, alue 421900, hyväksymispäätöstä

Huoltoaseman laajennus, Nöykkiönkadun liikennejärjestelyt sekä paloaseman rakentaminen poikivat valituksen. Hyväksyimme lausunnon tällaisenaan, mutta esitin kritiikkiä siitä, että valituksen pihvi on täysin oikea: kaavojen teko pienissä paloissa kommunikoimatta alueen kokonaisuunnitelmaa asukkaille ei ole hyvää kaavoitustapaa eikä viime kädessä tuota hyvää kaupunkia. Muistutin myös että lautakunta on viime aikoina toistuvasti hakenut ja pyytänyt kokonaisesityksiä asemakaavoitettavista alueista ja että tätä suuntausta olisi hyvä jatkaa ja syventää. Olin havaitsevinani virkamieskunnassa nyökkäilyä.

18 Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista

Tarkastuslautakunta kommentoi mm. Suurpellon kaupallisten palvelujen järjestämistä, Niittykummun metroaseman rakentamispäätöstä sekä sitä, miten paljon asuinrakentamiselle on saatu aikaiseksi lainvoimaista asemakaavaa (tavoite 250 000 kerrosneliömetriä, toteutui 247 000). Kaupsu vastaa.