Lautakunta vaalitunnelmissa: Hankalat asiat jätettiin suosiolla pöydälle, jotta on aikaa paneutua.

Infoasiat:

Infossa saimme lista-asioiden lisäksi katsauksen Espoon keskuksen ja Suvelan kehittämiseen.

Espoonkeskus, Espooontori ja Suvela

Vihreiden kaupunginhallituksen ja sen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen jäsen Tony Hagerlund bloggasi kuvien kera

Espoontorin ja Entressen seudun kehittäminen etenee. Valmisteluaineisto on tavoitteena saada nähtäville vuoden 2012 lopulla, kaavaehdotuksen valmistelu keväällä 2013.

Työssä on törmätty seuraaviin haasteisiin:

– kokonaisuuden korkeatasoisuus, viihtyisyys ja esteettömyys silloista huolimatta
– katutason elävöittäminen
– tarvittava pysäköinnin sovittaminen alueelle (erityisesti asukaspysäköinti)
– liikenteen määrä ja joukkoliikenteen toimivuuden takaaminen
– esteettömän ympäristön saavuttaminen rakennusten ja ympäristön korkomaailmasta johtuen (Entressen ja Espoontorin välisen sillan korkeusero 5 m)
– kattopihat
– maanalaiset johdot korttelialueilla

Espoontorin puolelle esitetään palveluiden lisäksi lisää asumista. Pysäköintipaikat näille asukkaille on tarkoitus sijoittaa Entressen puolelle. Asumista tuotu myös S-marketin katolle, mutta sen realistisuutta ei vielä ole tarpeeksi selvitetty.

Lista-asiat:

– Kaitaa-Matinkylä, Finnoo I, asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen lähtökohdat ja tavoitteet

Tämä jäi pöydälle. Infossa kävimme kuitenkin keskustelua päätöksenteon pohjaksi. Valmistelijat ovat mielestäni hyvin tiedostaneet lintukosteikon suojelun tärkeyden.

Finnoo-vision kokonaismitoitustavoite 20 000 asukasta. Tästä Finnoo I: osuus on 5000 asukasta. Jos tästä tingitään, johtaa se paineisiin muilla alueilla, mikäli asukasmäärätavoitteessa pysytään.

Pyysin ennen päätöksentekoa tiedoksi yleiskaavaluonnoksesta saadun palautteen. Siitä saatiin 15 lausuntoa 12 mielipidettä. Ylivoimaisesti eniten palautetta tuli täyttöalueesta. Keskeiset huolenaiheet ovat venesataman säilyminen, Ryssjeholmenin kohtalo, täytöt, linnustoalue, luontoarvot, turvallisuuskysymykset ja voimalaitos. Metrokeskuksen alueen kaavasta ei juurikaan ole tullut kannanottoja.

Lautakunta saa koosteen palautteesta ennen seuraavaa kokousta.

Finnoonsataman YVA:ssa tarkastellaan myös hankkeiden kokonaisvaikutuksia. YVA on tarkoitus asettaa nähtäville samanaikaisesti yleiskaavaehdotuksen kanssa.  Finnoo I:stä halutaan viedä nopeasti eteenpäin, jotta ollaan rakennusvalmiudessa kun metro tulee.

Kosteikkoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma aloitetaan tänä vuonna.
Lintuallas rantaluhtineen jätetään kokonaan rakentamatta. Pääreitit kulkevat luhta-alueen ulkopuolella, eikä toimintoja viedä kosteikon suojavyöhykkeelle. Suojavyöhyke on kaavamerkinnällä VL. Sitä käsitellään ruderaattiympäristönä, jolle ei ohjata suurta käyttöpainetta, vaan pieniä polkuja. Hoitoa kehitetään niin, että luontoarvot säilyvät.

Suojavyöhykkeen ja rakentamisen väliin jätetään 15 metrin aktiivinen puistovyöhyke. Viljelypalstat alueen pohjoisosassa säilyvät ja niiden määrää ehkä vähän listätään. Alueelle on suunnitteilla leikkipuisto, skeittipaikka ja Länsiväylän tuntumaan koirapuisto.

Paras keino estää lintukosteikon kuormittuminen on tarjota tarpeeksi houkuttelevaa puistoaluetta muualla.

Keinoja turvata lintualtaan vedenpinnan korkeus on tutkittu. Se voidaan hoitaa käyttämällä viemäritunnelin varapurkua. Tai altaan ylivuotoputkea voidaan käyttää kahteen suuntaan, eli Finnobäckenistä voidaan johtaa altaaseen tarvittaessa vettä. Kolmas vaihtoehto on hulevesien hyödyntäminen.

Vielä muutama sana siitä rakennettavasta osasta. Tulossa on kaupunkimaisia umpikortteleita, joiden sisäpihat niin isoja, että niissä mahtuu kasvamaan puita. Tornit nousevat umpikortteleista. Finnoolle on tulossa oma “baana” pyöräilyväyläksi Finnoon metrokeskuksen ohi. Erillisellä pinnotteella erotettu pyörätie kulkee yhden kerroksen katutason alapuolella. Ja metroasemalle laadukkaat pyöräparkit.

Pysäköintiä on sekä pysäköintitaloissa että korttelien alla. Vuorottaispysäköinti vähentää parkkipaikkatarvetta 3500 -4500 paikan verran ja säästää noin 40 me. Tavoite alueella on, ettei pysäköintipaikkaa omisteta vaan maksetaan käytön mukaan.

– Röylä, Pakankylän kartano, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet

Tämä hyväksyttiin muutamin täydennyksin ja esittelijän korjauksin. Koska kysymys oli vasta lähtökohdista ja tavoitteista, pääsevät asukkaat ja osalliset nyt kommentoimaan suunnitelmia.

– Bodom, Bodominkartano, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi

Tämä jäi pöydälle. Haluamme vielä kerran tarkastella huoltorakennuksen sijoittamisen vaihtoehtoja.

– Viherlaakso eteläinen, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Esityksen mukaan.