Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen 2.10.2014 puheenjohti poikkeuksellisesti varapuheenjohtaja Kirsi Louhelainen. Vihreistä muuten paikalla Henna Partanen (Risto Nevanlinnan varajäsenenä) sekä Tiina Elo kaupunginhallituksen valvojana.
 
 
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   
2 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen   
3 Klovinportti, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 241102, 26. kaupunginosa Mankkaa (Kh-asia) 

Esityksen mukaan.
Sinimäen teollisuusalueen vieressä oleva rakentumaton 31/2-kerroksiseksi kaavoitettu toimistotontti muutetaan asuinkortteliksi, nostaen kerroslukuja 4 kerrokseen.
 
Toimistotalojen käyttäminen suojavyöhykkeinä liikennettä vastaan on jo aika lailla vanhentunut ajatus eikä tällä alueella ole toimistotilalle ollut kysyntää.Toimistot keskittyvät paremmille paikoille ja tilaa tarvitaan vähemmän kun uudet toimistotyypit yleistyvät.

4 Virastokeskus, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 610501, 40. kaupunginosa Espoon keskus, (Kh-asia)   

Lautakunnan jäsenet kiittelivät ehdotusta monelta osin. Oikeastaan ainoa, josta nousi enemmän keskustelua oli odotettavastikin kaupungintalon kohtalo ja se, miten asiaa pitäisi viedä eteenpäin kaupunginhallitukselle ja valtuustoon.
 
Valtuusto on edellyttänyt, että kaupungintalopäätös tuodaan sille päätettäväksi. ELY-keskus taas, että rakennuksen suojelu-/purkupäätös tulee tehdä asemakaavoituksen yhteydessä. Nyt kaava on valmisteltu siten, että se mahdollistaa molemmat vaihtoehdot. Kaavaehdotus on kuitenkin yksi ja sama ja siitä nyt ehdotusvaiheessa puuttuu suojelumerkintä. Talon säilyttämisen kannalla olleiden mielestä suojelumerkinnästä pitäisi äänestää jo lautakunnassa. Osan mielestä taas päätös suojelumerkinnästäkin pitäisi tulla vasta valtuustosta. Sieltä kuitenkin mahdollisen suojelulisäyksen jälkeen kaava pitäisi lähettää todennäköisesti uudelleen nähtäville, sillä se on erittäin valitusherkkä päätimme mitä tahansa.
 
Mikäli suojelumerkintä asetettaisiin jo asemakaavavaiheessa, on museovirasto ehdottanut, että se voisi olla:
 
”sr-1, Historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka oleellisesti muuttavat rakennuksen ulkoista hahmoa tai arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Sisätilojen osalta suojelu koskee avointa keskushallia ja sitä kehystäviä avoimia kerrostasoja. Rakennukseen kohdistuvista muutos- ja korjaustoimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.”
 
Pakkaa sekoittaa se, että jos rakennusta ei suojeltaisi, se voitaisiin siitä huolimatta säilyttää ja silloin siihen voitaisiin vain tehdä radikaalimpia muutoksia. Kuitenkin talosta on valtuuston purkupäätös.
 
Saimme infossa karkeat kustannuslaskelmat kaupungintalovaihtoehdoista:
Vaihtoehto, jossa kaupungintalo säilytetään ja peruskorjattaisiin pienin muutoksin museoviraston ohjeiden mukaisesti tulisi maksamaan n. 4,4 miljoonaa vähemmän, kuin saman kokoisen uuden kaupungintalon rakentaminen. Esittelyn mukaan nykyisessä talossa on kuitenkin liikaa tilaa tarpeisiin nähden ja uuden kaupungintalon rakentamisen yhteydessä tilatehokkuuteen panostamalla tilantarve vähenisi lisää. Pienemmän rakennuksen kustannusarvio oli 2 miljoonaa vähemmän kuin nykyisen kunnostaminen.
Tämä kuitenkin kyseenalaistettiin lautakunnassa, sillä ehdotettu suojelumerkintä ei estäisi sisätilamuutoksia muutoin kuin keskusaulan kohdalta ja toisaalta kaupungin tilavisio  ei ole ottanut kantaa kaupungintalon kohtaloon. Toiminnat voitaisiin siis yhdistää muista tiloista väljään kaupungintaloon toisella tavalla.
Päätettiin jättää pöydälle seuraavin puheenjohtajan ehdottamin, muiden yksimielisesti hyväksymin evästyksin:
 
Pöytäämisen aikana selvitetään
– Suojelumerkinnät ja niiden tarkat sanamuodot, mikäli näitä laitetaan kaavaan.
– Tämän lisäksi tarvitsemme tiedon mitä niistä seuraa talon korjauksen osalta.
– Kaava-alueen talouslaskelmat kirjallisena.
– Tarkka esitys siitä, miten päätöksentekoprosessi menee.
– Tarvitsemme myös lisätietoa siitä, mikä on mahdollisuus kaavan kaatumiseen jos suojelumerkintää ei tehdä.
– Katutason havainnekuvat.
– Käyttökustannukset eri vaihtoehdoilla.
 
5 Keilaniemi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 220826, 10. kaupunginosa Otaniemi  

Kyseessä on Fortumin tornin asuintaloksi muuttaminen ja kahden uuden asuinkerrostalon rakentaminen. Kokonaisrakennusoikeus ei nouse, koska ennestään on käyttämättä toimistotornien rakennusoikeutta. Rakennuksen jalustaosa korjataan liike- ja palvelutiloiksi.
Fortumin tornin muuttamista asuintaloksi kiiteltiin ja kaavaa halutaan nopeasti eteenpäin. Jäsenet olivat kuitenkin huolissaan Espoon ehkä tärkeimmästä kaupunkikuvallisesta kokonaisuudesta, joka piirtyy silhuettina Länsiväylältä katsottuna. Erityisesti tontilla olevien kahden uuden rakennuksen massoittelusta haluttiin tutkia vielä vaihtoehtoja. Myös katutason viihtyvyyteen haluttiin kiinnittää lisähuomiota.
Asia päätettiin jättää yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten, mutta kaavaa pyritään jouduttamaan mahdollisimman rivakasti.
 Lautakunta edellyttää, että pöydälläolon aikana tehdään seuraavat selvitykset ja tarkennukset:
– Suunnitelmaa ja havainnekuvia täsmennetään kaupunkikuvallisesti korkeatasoisemmiksi ja tutkitaan eri massoitteluvaihtoehtoja
– Tehdään alueen kaavataloudelliset tarkastelut
– Tarkennetaan vielä mahdollisia katutason kaavamääräyksiä erityisesti alueen viihtyvyyttä huomioiden (erityisesti Keilaniementie)
– Tuodaan materiaaliin mukaan tehdyt kokonaisselvitykset sekä arvio siitä, millä aikataululla ja missä järjestyksessä Keilaniemeä muuten lähdetään jatkokehittämään
– Tarkastetaan parkkinormin sopivuus

6 Jupperi I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 140812, 60. kaupunginosa Laaksolahti   

Puistosta pientaloasutusta ja liiketilaa. Tehokkuus 0.14. Puistoksi osoitettu alue, joka on jäänyt joutomaaksi.
Esityksen mukaan.

7 Matinlaakso, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 311003, 23. kaupunginosa Matinkylä  

Tarkoituksena kiertoliittymän mahdollistaminen Matinkadun ja Matinkartanontie risteykseen sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen.
Menee esityksen mukaan nähtäville.

8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä   

Kyse on asuinkerrostalon hissien rakentamisesta. Sitä varten taloyhtiö tarvitsisi hieman lisärakennusoikeutta puistoalueelle sekä kustannuksia kattamaan haluaisivat muuttaa katutason työtilan asunnoksi.
 
Risto Nevanlinna oli etukäteen ehdottanut, että antaisiinkin lisärakennusoikeutta parkkipaikan kohdalle ja pysäköinti järjestettäisiin toiselle korttelille parkkihallin. Tätä päätettiin lähteä selvittämään, sillä alue olisi hyvä täydennysrakentamiseen. Asetettiin nähtäville, mutta sillä puheenjohtajan tekemällä lisäyksellä, että nähtävillä olon aikana taloyhtiöltä tiedustellaan halua täydennysrakentamiseen tontilla.
 
Kirjoittajat: Henna Partanen ja Kirsi Louhelainen