Harmaakallio on kaupungin omistama laaja metsäalue joka nauttii kyselyn perusteella lähialueen asukkaiden suurta arvostusta virkistyskohteena. Erityisesti asukkaat arvostavat luonnontilaisen kaltaisen metsän kauneutta ja rauhallisuutta.
Kun arvotetaan kaupunkimetsiä ja mietitään niiden suojelua, on tärkeää ottaa huomioon luonnonarvojen lisäksi virkistykselliset ja kauneusarvot. Harmaakallio on näillä kriteereillä kiistatta suojelun arvoinen.
”Harmaakallio ja sen ympäristö muodostavat Keskuspuiston länsiosan laajimman kallio- ja kangasmetsien sekä monipuolisten soiden kokonaisuuden. Sinne olisi viisasta perustaa suojelualue asukkaille tärkeän metsän luontoarvojen ja virkistyskäytön turvaksi”, sanoo Risto Nevanlinna.
Harmaakallioon saisi helposti vähintään 25 hehtaarin laajuisen suojelualueen, jota rajaisivat ulkoilureitit. Laajempikin alue on mahdollinen, ja suojelu voidaan toteuttaa niin, että normaali virkistyskäyttö on mahdollista.
”Olisi tärkeää, että kaupunki hankkisi omistukseensa sellaiset yksityisomistuksessa olevat Keskuspuiston maat, jotka on kaavoitettu virkistysalueeksi. Näin varmistettaisiin, ettei niissä tehdä hakkuita maisemaluvan turvin. Metsien virkistysarvo on paljon suurempi kuin rahallinen arvo”, Tiina Elo toteaa.
Keskuspuistokävelyn aikana kävi selväksi myös se, miten kaupungin metsään raivaamat ylileveät ulkoiluväylät heikentävät oikean metsän tuntua ja jopa turmelevat arvokkaita metsän osia.
”Kaupunkia pitäisi rohkaista toteuttamaan kulkureitit selvästi kapeampina, jolloin metsän tuntu säilyisi myös ulkoilureittien varrella”, Nevanlinna ja Elo summaavat.
Keskuspuistokävely_25_8_2016_ulkoilureitti

Risto Nevanlinnan aloite kokonaisuudessaan ja kannanottomme keskuspuiston puolesta