Infotilaisuudessa ennen kokousta keskusteltiin Kuitinmäen kaavasta sekä saatiin katsaus Pohjois-Espoon asemakaavojen tilanteeseen. Keskustelimme myös esteettömyyden näkökohdista kaavoituksessa; periaatteena on, että kaikilla olisi yhdenvertainen pääsy rakennetussa ympäristössä.

Lisäksi saimme tilannekatsauksen liikennevisioon, jossa katsotaan vuoteen 2050 saakka. Työn lähtökohtana on vuonna 2011 laadittu raideliikennevisio, jota laajennetaan kattamaan muutkin kulkumuodot. Huolestuttavaa: joukkoliikenteen osuus Espoon sisäisillä matkoilla on trendinomaisesti ollut laskussa. Kyse ei ole vain osittain puutteellisista yhteyksistä vaan myös joukkoliikennejärjestelmän hahmotettavuudesta ja nopeudesta. Myös esimerkiksi kauppakeskusten ilmainen pysäköinti edistänee autolla liikkumista, joten voimmekin ilolla tervehtiä sitä tietoa, että ainakin Ison Omenan ja Sellon pysäköinti on muuttumassa maksulliseksi.

Kokouksessa puhetta johti Kirsi Louhelainen, kokouksesta raportoi Risto Nevanlinna. Esityslista löytyy täältä. Varsinaiset kokousasiat:

3 Westend III, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 230302, 13. kaupunginosa Westend, palautettu 26.2.2013, pöydälle 23.4.2014

Esitelty suunnitelma herätti laajaa tyytymättömyyttä lautakunnan jäsenissä. Päätettiin, että asiaa ei kuitenkaan palauteta uuteen valmisteluun vaan linjasimme suunnitteluperiaatteita lautakunnan näkemyksiin, asukkaiden antamaan palautteeseen sekä yleiskaavassa esitettyihin seikkoihin istuvaksi. Tärkein ohjenuora on, että rakennuskokonaisuus sovitetaan lähialueen pientaloalueeseen sekä Westendinkadun olemassa olevaan kerrostalokantaan sopivaksi. Tämä tarkoittaa mm. rakennusoikeuden merkittävää laskemista, maltillisempaa kerrosmäärää (enintään 3–5) sekä katutason miettimistä paremmaksi. Hyväksyttiin näillä evästyksillä tavoitteet jatkosuunnittelulle.

4 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia)

Esson ex-pääkonttorin tilalle nousee 4–8-kerroksista täydennysrakentamista. Uusia asukkaita on odotettavissa noin 190, ja myös liiketiloja/toimistoja/palveluja tulee hitunen. Hyväksyttiin esityksen mukaan, mutta lisättiin vielä lautakunnan viestinä päätöskohta, jossa kehotetaan edistämään Kuitinmäen ostoskeskuksen kehittämistä ja Kuunkehrän aukion elävöittämistä. Toivottavasti rapistumaan päässeelle ostarille saadaan syntymään kukoistusta!

5 Tuomarila III Kulovalkea, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 611302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus

Täydennysrakentamista: jyrkähköön rinteeseen Tuomarilan aseman lähelle nousee 4–6-kerroksisia kerrostaloja. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 Kirkkojärvi II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 611901, 40. kaupunginosa Espoon keskus

Mahdollistetaan uusi, suurempi päiväkoti ja uusi nuorisotila alle kilometrin päähän Espoon keskuksesta. Esityksen mukaan.

7 Rakennuskieltojen jatkaminen rakennuskieltoalueilla 108 (Gobbacka ja Viiskorpi) ja 109 (Kalajärvi II)

Esityksen mukaan.

8 Vastauksen antaminen valtuustoaloitteeseen koskien moottoriteiden bulevardisoinnin selvittämistä

Vastaus jättämääni valtuustoaloitteeseen. Todetaan mm., että Kehä I Keilaniemen kohdalla voisi olla hyvä tutkimuskohde. Virkamiehet vielä täydensivät Helsingissä tehdyn stressitestin vaikutuksia.

Vastauksesta näkee, että aloite on otettu vakavasti: ”Seudun ytimen tiivistäminen vaatii pitkällä aikavälillä uudenlaisia liikennejärjestelmä- ja liikkumisratkaisuja sekä ennakkoluulotonta maankäyttöpotentiaalin kartoitusta. Yhteistyö naapurikuntien kanssa on jo käynnissä metropolialueen maankäyttösuunnitelmaa laadittaessa ja kaupunkien rajat ylittävien yleisten teiden kehityskäytävien maankäyttöpotentiaalien kartoitus käynnistetään syksyllä 2014. Tässä työssä bulevardisointi on yksi mahdollinen keino. Vaikutusten arvioinnit tehdään aikanaan kokonaisuutena, jotta saadaan selvitettyä koko metropolialueen kannalta mielekäs etenemispolku.”

9 Päätöksiä ja kirjelmiä

Todettiin muun muassa, että valtuuston enemmistön hyväksymä ja Vihreiden hanakasti vastustama Turvesuon tilaa vievän kaupan hanke on kaatunut Helsingin hallinto-oikeudessa aivan kuten Vihreät varoittivat. Kokonaisuudessaan virkistysalueen päälle (!) aiottu kauppakeskus todettiin yleiskaavan vastaiseksi ja siten laittomaksi. Tämä oli hyvin tiedossa jo ennen kuin valtuuston enemmistö teki päätöksensä, kuten tästä Kirsi Louhelaisen kirjoituksesta voi lukea. Tässä Turvesuon tapauksessa – samoin kuin monissa muissakin valituksiin kaatuneissa kaavahankkeissa – nousee esille kaupunginhallituksen elinkeino- ja kykyjaoston ongelmallinen rooli kaavoituksen käynnistämisessä. Sieltä tulee toimeksiantoja, joiden taustalla on välillä hyvin hatara tietämys kaavoituksen realiteeteista. Turvesuon kaltaisia räikeästi yleiskaavan vastaisia kaavoja ei vastaisuudessa pitäisi tuoda lautakuntaan lainkaan.