Mikä ihmeen vaaliohjelma?

Espoon Vihreiden vaaliohjelma kuntavaaleihin 2021 rakentuu kuuden teeman ja otsikon ympärille. Ohjelmassa on tärkeimmät poliittiset linjauksemme seuraavalle valtuustokaudelle. Vaaliohjelman pohjana ovat puolueen valtakunnalliset ohjelmat, mutta se saa paikallissävynsä espoolaisista ajankohtaisista teemoista. Vaaliohjelman on laatinut Espoon Vihreiden hallituksen asettama työryhmä, ja sen luomiseen ovat osallistuneet niin nykyiset valtuutetut, uudet ehdokkaat kuin jäsenemmekin. Vaaliohjelma on hyväksytty Espoon Vihreiden yleiskokouksessa 7.11.2020.

Luottamushenkilöidemme odotetaan luottamustoimissaan sitoutuvan vaaliohjelman tavoitteiden toteuttamiseen.

Koko vaaliohjelman löydät alta. Lisäksi voit tutustua vaaliohjelmaan sivuillamme ruotsiksi ja englanniksi.
Ruotsiksi – 
Så här gör man esbo grönt!
Englanniksi – We will make Espoo green!

Näin tehdään vihreä Espoo

Vihreä Espoo on luonnonläheinen ja kotoisa kaupunki, jossa jokaisesta pidetään huolta. Huolehdimme, että Espoossa kaikille on tarjolla laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta terveellisissä tiloissa. Vihreä Espoo on innostava, yhteisöllinen kaupunki, jossa kannustetaan kokeilemaan ideoita ja tarjotaan mahdollisuuksia tavoitella unelmia. Panostamme ennaltaehkäisyyn palveluissa ja edistämme asukkaiden hyvinvointia. 

Rakennamme Espoota, jossa torjutaan ilmastonmuutosta, edistetään kestävää kehitystä ja turvataan arvokas lähiluonto tiivistyvässä kaupungissa. Vihreät edistävät päätöksenteossa Espoon omaa tavoitetta saavuttaa YK:n Agenda2030 tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Teemme Espoosta kaupungin, jossa on hyvä asua ja helppo liikkua. Hoidamme taloutta vastuullisesti, tuemme työllisyyttä ja nostamme palvelut etusijalle. Tuemme yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, jotta jokainen espoolainen pääsee vaikuttamaan kotikaupunkinsa tulevaisuuteen. 

Vihreät tekevät töitä tulevaisuuteen katsovan Espoon puolesta. Viime vuosina olemme puolustaneet varhaiskasvatuksen ja opetuksen laatua, vaatineet koulujen sisäilmaongelmien korjaamista, panostaneet vanhusten hyvään hoitoon, suojelleet lähimetsiä ja rantoja, puolustaneet toimivaa joukkoliikennettä sekä rakentaneet parempia pyöräteitä ja kohtuuhintaista asumista. Yhdessä saimme Espooseen kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Aiomme jatkaa työtä luonnonläheisen, tasa-arvoisen ja ilmastokestävän kaupungin puolesta. 

1. Vihreä Espoo turvaa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen 

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus luovat perustan lasten ja nuorten elämälle. Haluamme, että jokainen lapsi voi hyvin ja saa tukea oman oppimispolkunsa rakentamiseen. Kouluväkivaltaan ja kiusaamiseen on puututtava viipymättä. 

Haluamme, että jokaisella espoolaisella lapsella ja nuorella on asuinalueestaan ja lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus tasa-arvoiseen oppimiseen turvallisessa ja viihtyisässä koulussa hyvien opettajien kanssa.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista on päästävä eroon. Sisäilmaongelmiin on puututtava nopeasti ja ongelmia on ennaltaehkäistävä tehokkaammin rakennusten oikea-aikaisilla korjauksilla ja huolellisella ylläpidolla. Oireiluun on puututtava välittömästi ja ongelmista on kerrottava avoimesti. 

Yhä useampi nuori löytää oman opintopolkunsa ammatillisista oppilaitoksista. On tärkeää, että niissä tarjottava opetus on laadukasta. Alati muuttuvat työmarkkinat lisäävät myös aikuiskoulutuksen tarvetta. Hyvinvoivat nuoret ammattilaiset ovat tulevaisuuden elinehto, joten ennaltaehkäisevään opiskelijahuoltoon on panostettava. 

Tavoitteemme: 

 • Varmistetaan koulujen ja päiväkotien pienet ryhmäkoot. Turvataan avustajaresurssit sekä erityisen tuen, tehostetun tuen ja oppilashuollon resurssit, jotta tukea tarvitsevien lasten yksilölliset tarpeet voidaan huomioida ja opetuksen laatu varmistaa. 
 • Pidetään huoli, että päiväkodit ja alakoulut ovat mahdollisimman lähellä koteja, jotta perheiden arki sujuu. Jokaisen koulumatkan on oltava turvallinen. 
 • Kohdennetaan enemmän tukea niille kouluille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat, jotta koulujen välille ei synny laatu- tai hyvinvointieroja. 
 • Järjestetään laadukasta iltapäivähoitoa eka- ja tokaluokkalaisille ja lisätään koulujen kerhotoimintaa. 
 • Varmistetaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävä määrä kouluissa ja päiväkodeissa sekä henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen. 
 • Vauhditetaan koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia ja rakennetaan riittävästi opetustiloja uusille espoolaisille. 
 • Parannetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon niin kouluissa kuin kaupunkitasollakin. 
 • Hyödynnetään tehokkaasti digitaalisuutta osana opetusta huolehtien siitä, että jokainen lapsi ja nuori pysyy opetuksessa mukana. Varmistetaan riittävä ja ajantasainen digitaalinen välineistö niin kouluissa kuin oppilaillakin. Opettajien digitaalista osaamista parannetaan. 
 • Turvataan toisen asteen koulutuksen resurssit ja edistetään koulutuksen maksuttomuutta. 

2. Vihreä Espoo edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia 

Vihreässä Espoossa jokainen saa tarvitsemaansa apua ja tukea mutkattomasti, nopeasti ja inhimillisesti. Hyvinvointia tukeviin palveluihin ja varhaiseen tukeen panostetaan. Palvelut ovat helposti ja esteettömästi kaikkien saavutettavissa, tulotasosta riippumatta. Laadukkaita sähköisiä palveluita tuodaan yhä useampien ulottuville, ja samalla huolehditaan, että palvelut tavoittavat myös heidät, joilla ei ole mahdollisuuksia tietokoneen käyttöön. 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ei tingitä. Lapsiperheköyhyyttä torjutaan kaikin keinoin. Tukea lasten, nuorten ja perheiden jaksamiseen ja erilaisiin elämäntilanteisiin on saatavilla matalalla kynnyksellä päiväkodeissa, oppilaitoksissa, neuvolassa ja perhekeskuksissa. Nuorten mielenterveyspalveluihin pääsee nopeasti. 

Vanhusten kotihoitoon osoitetaan riittävät voimavarat ja jokaiselle löytyy kodinomainen paikka asua, kun kotona olo ei enää ole inhimillinen vaihtoehto. Vanhusten ja vammaisten henkilöiden oikeuksien ja osallisuuden toteutumisesta, heidän tarvitsemiensa tukipalveluiden riittävyydestä ja toimivista kuljetuspalveluista huolehditaan. Kaikkien omaishoitajien jaksamisesta pidetään huolta. Palveluiden laatua valvotaan aktiivisesti ja tehokkaasti, jotta epäkohtiin voidaan puuttua viipymättä. 

Koronakriisin aikana kasvaneet terveysasemien ja muiden palveluiden hoitojonot puretaan. Samalla varmistetaan, että tukea mielenterveyteen, asumiseen, toimeentuloon ja sosiaalisiin ongelmiin on saatavilla matalalla kynnyksellä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä myös sote-uudistuksen jälkeen. Haluamme turvata monipuoliset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut Espoossa ja koko läntisellä Uudellamaalla. 

Erilaiset harrastusmahdollisuudet ovat kaikkien saatavilla. Työväenopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia jokaiselle kehittää itseään. Harrastus- ja liikuntatiloja löytyy eri puolilta kaupunkia hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreltä. 

Tavoitteemme: 

 • Turvataan kaikille espoolaisille sujuvat ja laadukkaat terveyspalvelut. 
 • Varmistetaan vanhusten hoidon laatu kaikissa tilanteissa. Turvataan vanhusten kotihoidon riittävät resurssit ja tarpeeksi hoivapaikkoja niitä tarvitseville. Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointi ja riittävä palkkaus on varmistettava. 
 • Jokaiselle omaishoitajalle on taattava heille kuuluva omaishoidontuki. 
 • Kaupungin ateriapalveluiden tarjoama ruoka on terveellistä sekä kestävästi tuotettua. 
 • Varmistetaan, että mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivät pääsevät hoitoon ajoissa ja kynnys hoitoon pääsyyn on matala. 
 • Tuetaan mielen hyvinvointia ihmisten arkiympäristöissä ja vahvistetaan eri alojen ammattilaisten mielenterveysosaamista. 
 • Torjutaan lapsiperheköyhyyttä ja eriarvoisuutta. Tuetaan heikossa asemassa olevia perheitä riittävillä ennaltaehkäisevillä palveluilla. 
 • Ennaltaehkäistään syrjäytymistä etsivän nuoriso- ja vanhustyön sekä Vamos Espoon kaltaisilla palveluilla. Tartutaan koulupudokkuuden syihin ja vahvistetaan moniammatillista yhteistyötä. 
 • Tarjotaan kaikille alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy.
 • Torjutaan asunnottomuutta ja köyhyyttä. Huolehditaan haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tukena toimivien järjestöjen toimintaedellytyksistä ja ruoka-avun jakelusta sitä tarvitseville. Varmistetaan, että tukea erilaisissa elämäntilanteissa, esimerkiksi velkaneuvontaa ja apua kriisitilanteissa, on saatavilla matalalla kynnyksellä. 
 • Varmistetaan, että jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen mieleisen harrastuksen tulotasosta riippumatta. Tuetaan ja koordinoidaan harrastamista monipuolisesti. 

3. Vihreä Espoo torjuu ilmastonmuutosta ja turvaa lähimetsät 

Espoolaiset arvostavat tutkitusti kotikaupunkinsa luonnonläheisyyttä. Olemme pitäneet lähimetsien puolta ja haluamme, että jatkossakin jokaisella espoolaisella on lyhyt matka luontoon. Koulujen ja päiväkotien lähimetsät ovat tärkeitä oppimisen ja virkistymisen paikkoja. Rantaraitti, saaristo sekä lukuisat järvet ja joet ovat Espoon helmiä. Pidetään huolta siitä, että vedet säilyvät puhtaina ja vesiluonto rikkaana myös tuleville sukupolville. 

Haluamme säilyttää monimuotoisen luonnon osana kaupunkia ja turvata toimivat viheryhteydet saaristosta Nuuksion erämaihin. Puolustamme Espoon keskuspuistoa, jonka merkitys entisestään korostuu kaupungin kasvaessa. 

Suurilla kaupungeilla on tärkeä rooli ilmastopäästöjen vähentämisessä. Vihreiden pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää, kun Espoo on vihdoin ottanut tärkeitä askelia kestävän kehityksen edistämisessä. Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Vaadimme kattavia ja tehokkaita toimia tavoitteen saavuttamiseksi. Vihreä kaupunki tukee erilaisia kiertotalousratkaisuja ja luo mahdollisuuksia toimijoille, jotka haluavat kehittää uusia keinoja energian ja materiaalien säästäväiseen käyttöön. 

Tavoitteemme: 

 • Turvataan biodiversiteetin säilyttäminen Espoossa. Säilytetään asukkaille tärkeät viheralueet ja toimivat yhteydet niiden välillä. Lisätään niittyjen määrää kaupungissa. Hoidetaan kaupungin omia metsiä luontoarvoja parantaen.
 • Laajennetaan Espoon keskuspuistoa turvaten kaikki siihen nykyään toiminnallisesti kuuluvat metsäalueet ja lisätään arvokkaiden luontokohteiden suojelua 
 • Lisätään Espoon saariston ja rantaraitin virkistysmahdollisuuksia luontoarvot turvaten. 
 • Varmistetaan, että Espoo saavuttaa tavoitteensa olla hiilineurtaali vuoteen 2030 mennessä. 
 • Tuetaan energiatehokasta rakentamista, vähennetään liikenteen päästöjä tukemalla joukkoliikennettä ja vähäpäästöisiä liikennemuotoja. 
 • Kaupunki rakentaa energiatehokkaasti ja lisää vähäpäästöisen energian käyttöä kaupungin omissa rakennuksissa.
 • Kaikkien kaupungin hankintojen on oltava vähäpäästöisiä ja materiaalia säästäviä.
 • Kannustetaan ja tuetaan asukkaita, taloyhtiöitä ja espoolaisia yrityksiä energian säästössä, kestävässä kulutuksessa ja jätteen vähentämisessä. Tehdään kierrätys helpoksi ja lisätään energianeuvontaa 

4. Vihreä Espoo on monipuolinen kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja helppo liikkua 

Espooseen muuttaa vuosittain tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat koteja, työpaikkoja ja palveluita. Rakennetaan raiteiden varrelle tiivistä ja viihtyisää kaupunkia, jossa liikkuminen on sujuvaa, kaupunkikulttuuri kukoistaa ja palvelut ja työpaikat löytyvät läheltä. Viihtyisässä kaupungissa eri aikakausien kerrostumat näkyvät ja ympäristö houkuttelee kävelemään, pyöräilemään ja käyttämään joukkoliikennettä. 

Kestävässä kaupungissa kaikilla asuinalueilla asuu erilaisia ihmisiä ja jokaiselle löytyy koti. Varmistetaan, että kohtuuhintaisia asuntoja rakennetaan erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Kaupunkia rakennetaan ihmisille ja siksi etenkin kaupunkikeskuksissa taloyhtiöiden pysäköintipaikkoja voidaan rakentaa nykyistä vähemmän. 

Lisätään lähiöiden viihtyisyyttä. Edistetään taloyhtiöiden peruskorjauksia ja lähiöiden täydennysrakentamista yhteistyössä asukkaiden kanssa, viihtyisyyttä vaalien. Näin huolehditaan, että palvelut lähiostareilla ja kivijalkatiloissa säilyvät. 

Vihreässä kaupungissa joukkoliikenne on toimivaa ja edullista ja vaihdot eri liikennemuotojen välillä sujuvat näppärästi. Kaupunkikeskusten välillä tarvitaan hyvät yhteydet. Metron jatkon liityntäliikenne on saatava toimivaksi jo heti liikennöinnin alkaessa. Joukkoliikenneyhteyksiä on parannettava etenkin alueilla, joissa joukkoliikennetyytyväisyys on laskenut merkittävästi kuten Suur-Espoonlahden alueella sekä Pohjois-Espoossa. Raidejokeri tehostaa valmistuessaan poikittaista joukkoliikennettä. Kaupunkiradan jatko Leppävaarasta Kauklahteen tuo sujuvan junaliikenteen yhä useamman ulottuville. Seuraavaksi haluamme pikaratikan Matinkylästä Suurpellon kautta Leppävaaraan. Tulevaisuudessa korkeakoulujen keskinäistä saavutettavuutta lisäisi tiederatikka Otaniemestä Pasilan kautta Myllypuroon. 

Kulttuurilla on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja luovuudelle sekä kaupungin elinvoimalle.Kynnyksen astua teatteriin, konserttiin, kirjastoon, museoon tai galleriaan on oltava matala. Kulttuuritapahtumat ovat alueellisesti kaikkien saavutettavissa, ne luovat elävää kaupunkia ja rakentavat yhteisöllisyyttä.

Tavoitteemme: 

 • Rakennetaan kestävästi ja viihtyisästi tiivistä kaupunkia, jossa kaupat ja palvelut sijoitetaan sinne minne ihmisetkin. Suositaan kivijalkakauppoja ja toreja, jotka elävöittävät katutilaa ja ovat helposti saavutettavissa. 
 • Lisätään lähipuistoja ja leikkipaikkoja. Tehdään myös kaupunkikeskustoista vehreitä ja viihtyisiä esimerkiksi katupuiden, istutusten ja viherkattojen avulla. 
 • Rakennetaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Vähennetään pakollisten ja kalliiden autopaikkojen määrää erityisesti joukkoliikenteen solmukohdissa. 
 • Varmistetaan riittävä opiskelija-asuntojen määrä erityisesti korkeakoulujen läheisyydessä ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä oppilaitoksista. 
 • Torjutaan asunnottomuutta tuetulla asumisella. 
 • Parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa, esteettömyyttä ja pidetään lippujen hinnat kohtuullisina. Haluamme, että yhä useampi valitsee joukkoliikenteen. 
 • Varmistetaan toimiva metron, rantaradan ja Raide-Jokerin liityntäliikenne ja hoidetaan se mahdollisimman päästöttömästi. 
 • Sujuvoitetaan matkaketjuja älyliikenteen keinoin ja helpotetaan sähköautoilua latauspisteitä lisäämällä. 
 • Helpotetaan pyöräilyä muun muassa rakentamalla lisää pyöräteitä ja pyöräparkkeja sekä parantamalla pyöräilyreittien talvikunnossapitoa. Tuodaan kaupunkipyörät kaikkiin kaupunkikeskustoihin ja mahdollistetaan niiden käyttö ympäri vuoden. 
 • Lisätään puurakentamista julkisissa rakennuksissa ja asuntorakentamisessa.
 • Lisätään taidetta julkisessa rakentamisessa ja katutilassa. 
 • Edistetään elävää kaupunkikulttuuria kaikissa Espoon kaupunkikeskuksissa. Helpotetaan tapahtumien järjestämistä ja tarjotaan edulliset harrastus- ja esiintymistiloja kulttuuritoimijoille. 
 • Varmistetaan taiteen perusopetusta tarjoavien toimijoiden sekä Espoon kulttuurilaitosten kuten Espoon kaupunginteatterin, Tapiola Sinfoniettan ja EMMA:n rahoitus ja toimintaedellytykset. 
 • Turvataan vanhojen, arvokkaiden rakennusten säilyminen. Kunnostetaan Träskändan kartano kuntalaisille avoimeen käyttöön. 
 • Kaupunkitila ja rakennukset tehdään esteettömiksi ja helposti saavutettaviksi. 

5. Vihreä Espoo tukee työllisyyttä ja pitää huolta taloudesta 

Espoo kasvaa voimakkaasti ja se tarkoittaa, että uusille asukkaille on rakennettava kouluja, päiväkoteja, katuja, joukkoliikennettä ja asuntoja. Kova investointitahti on tarkoittanut kaupungin voimakasta velkaantumista. Vihreässä Espoossa velkaantumista hillitään vastuullisesti siten, että asukkaille tärkeät palvelut voidaan turvata. Kuntaveron nostaminen voi olla yksi keino tasapainottaa taloutta. Tärkeintä on kuitenkin löytää keinot kasvattaa kaupungin verotuloja työllisyyden ja elinvoiman lisäämisen kautta. 

Vihreän Espoon elinvoimaisuus syntyy vireästä ja monipuolisesta yritystoiminnasta sekä tiiviistä yhteistyöstä korkeakoulujen kanssa. Kaupunki voi ostopäätöksillään edistää puhtaan teknologian ja kiertotalouden ratkaisuja, jotka voivat samalla toimia espoolaisyritysten referensseinä ja käyntikortteina maailmalla. 

Kulttuurin ja elinkeinoelämän yhteistyöllä luodaan Espoosta houkutteleva kotipaikka myös kansainvälisille asiantuntijoille ja toimijoille. Vilkas kaupunkikulttuuri luo mahdollisuuksia palveluelinkeinoille, kuten ravintoloille ja kahviloille. 

Kaupungin on panostettava hankinta- ja kilpailutusosaamiseen, jotta vastuullisilla hankinnoilla voidaan edistää kaupungin elinvoimaa ja parantaa työllisyyttä. Kilpailutukset on tehtävä avoimesti ja reilusti vaatien vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneilta. Julkisilla hankinnoilla on helpotettava myös pienten yritysten pääsyä markkinoille. 

Työllisyyspalveluissa on panostettava asukkaan tarpeista lähtevään henkilökohtaiseen tukeen, jotta löydetään vaikuttavimmat tavat parantaa espoolaisten mahdollisuuksia työllistyä. Tuetaan yrittäjyyttä ja hyödynnetään myös maahanmuuttajien osaaminen. 

Tavoitteemme: 

 • Helpotetaan lupakäyntäntöjä, jotta yritystoiminnan käynnistäminen ei kaadu turhaan byrokratiaan. Tuetaan yrityshautomoita ja -kiihdyttämöitä. 
 • Tuetaan espoolaisten yritysten, kulttuuritoimijoiden ja liikuntaseurojen toimintaedellytyksiä erityisesti koronapandemian aikana. 
 • Vahvistetaan kaupungin hankintaosaamista ja edistetään innovatiivisia ja vastuullisia julkisia hankintoja. 
 • Edistetään kokeilukulttuuria Espoossa 
 • Tarjotaan nuorille enemmän kesätyöpaikkoja ja kesäseteleitä. 
 • Käytetään kaupungin suurissa palvelu- ja urakkahankinnoissa työllistämisehtoa, joka velvoittaa tarjouskilpailun voittaneen yrityksen työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia. 
 • Edistetään kiertotaloutta yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 
 • Varmistetaan tasa-arvoinen rekrytointi hyödyntämällä anonyymiä rekrytointia.
 • Huolehditaan esimiesten johtamisosaamisen kehittämisestä sekä ylläpitämisestä. 
 • Kehitetään moniammatillista yhteistyötä pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten auttamiseksi työelämään. 
 • Parannetaan maahanmuuttajataustaisten espoolaisten mahdollisuuksia päästä kiinni opintoihin ja työelämään.
 • Digitalisaatiota ja äly-ratkaisuja hyödyntämällä etsitään keinoja tuottaa kaupungin palveluja entistä fiksummin, vaikuttavammin ja taloudellisemmin. Hyvin toteutettuna muutos näkyy asukkaille entistä saavutettavampina palveluina. 
 • Espoon sijoitusstrategian on perustuttava kestävän kehityksen periaatteisiin. 

6. Vihreä Espoo lisää vaikutusmahdollisuuksia ja puolustaa ihmisoikeuksia 

Kaupunki on olemassa asukkaita varten. Vaikuttamisen keinoja tulee kehittää monipuolisesti ja yhdessä kuntalaisten kanssa. Otetaan siis kaikki mukaan suunnittelemaan ja tekemään viihtyisää kaupunkia. 

Yhä useampaa kaupunkia johtaa nykyään asukkaiden valitsema pormestari ja apulaispormestarit, joilla on mahdollisuus perehtyä ja vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa ja kuunnella asukkaita entistä paremmin. Jotta päätöksenteko on entistä läpinäkyvämpää, myös Espoossa tulee siirtyä pormestarimalliin. 

Kaupungin päätöksenteossa asioiden valmistelun tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Päätöksenteon tulee perustua tutkittuun tietoon. Kaupungin pitää pystyä tuottamaan vaihtoehtoja ja perusteluja sekä mahdollistaa asukkaiden omien ideoiden vieminen eteenpäin. Asukkaiden tieto omasta asuinalueestaan on arvokasta ja sitä tulee käyttää tehokkaasti hyväksi. Vain siten voimme vahvistaa kuntalaisten luottamusta kaupungin toimintaan. Viestintään ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen on varattava riittävästi resursseja. 

Vihreä Espoo on yhä kansainvälisempi kaupunki. On tärkeää, että jokainen Espoossa asuva maahanmuuttaja voi tuntea Espoon kodikseen. Vihreä kaupunki tarjoaa eri taustoista tuleville ihmisille luontevia tapoja vaikuttaa ympäristöönsä ja palveluihin. Rasismia ei lakaista maton alle, vaan siihen puututaan määrätietoisesti. Monikielisyyden ja ihmisten moninaisuuden tulee näkyä palveluissa ja niiden suunnittelussa. 

Kirjastot ovat asukkaiden olohuoneita, joissa järjestetään tapahtumia, tarjotaan palveluita, tutustutaan kulttuuriin, etsitään tietoa ja uppoudutaan lukemisen iloon. Vihreässä Espoossa kehitetään ennakkoluulottomasti uusia konsepteja kirjastotoimintaan, jotta sekä lähikirjastot että kaupunkikeskusten kirjastot kukoistavat. 

Kaupungin tarjoamien palveluiden tulee olla helposti ja esteettömästi kaikkien saavutettavissa tulotasosta riippumatta. Sähköisiä palveluita tulee kehittää ja laajentaa muistaen samalla, että kaikilla ei ole mahdollisuutta tietokoneen käyttöön.

Tavoitteemme: 

 • Otetaan pormestarimalli käyttöön Espoossa. 
 • Kaupungin tulee panostaa oikea-aikaiseen ja avoimeen viestintään, joka on selkokielistä ja huomioi mahdollisuuksien mukaan äidinkielenään jotain muuta kuin kotimaisia kieliä puhuvat asukkaat. Tiedon pitää olla helposti asukkaiden ja luottamushenkilöiden saatavilla. 
 • Kaupungin pitää pystyä tuottamaan vaihtoehtoja ja perusteluja suunnitelmista asukkaiden käyttöön. 
 • Otetaan asukkaat ja erilaiset yhteisöt mukaan päätöksentekoon ja vaikuttamaan kaupungin kehittymiseen esimerkiksi osallistavan budjetoinnin kautta. 
 • Varataan kirjastoille riittävät resurssit. Aluekirjastojen lisäksi turvataan lähikirjastojen toiminta. 
 • Edistetään asukkaiden ja järjestöjen omaehtoista toimintaa tarjoamalla tiloja ja helpottamalla lupa-asioita. 
 • Varmistetaan, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat kaiken kaupungin toiminnan lähtökohta. Taataan, että kaupungin työntekijöillä on tarpeelliset taidot tunnistaa ihmisoikeushaasteita ja kohdata myös erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia. Huolehditaan kaikkien palvelujen esteettömyydestä. 
 • Tarjotaan maahanmuuttajille riittävästi kielikoulutusta ja tuetaan entistä laajempaa yhteistyötä kotouttamistyötä harjoittavien tahojen välillä. 
 • Tunnistetaan ja torjutaan rasismia, työntekijöiden kaltoinkohtelua ja ihmiskauppaa.