Suo­men kou­lu­tus­osaa­mis­ta tu­li­si käyt­tää ny­kyis­tä enem­män myös ke­hi­ty­syh­teis­työs­sä. Pe­rus­kou­lum­me me­nes­tyk­ses­tä on pal­jon opit­ta­vaa, vaik­kei jär­jes­tel­määm­me sel­lai­se­naan voi­kaan siir­tää.

Kou­lu­tus ja sen tuo­ma elin­kei­no ovat ta­po­ja eh­käis­tä ra­di­ka­li­soi­tu­mis­ta ja nuor­ten liit­ty­mis­tä ää­ri­ryh­miin. Jo­kai­sel­la on oi­keus hy­vään opet­ta­jaan ja ope­tuk­seen ja nii­den osal­taan mah­dol­lis­ta­maan po­si­tii­vi­seen ku­vaan tu­le­vai­suu­des­ta.

Osa­na YK:n vuo­si­tu­hat­ta­voit­tei­ta ase­tet­tiin maa­lik­si, et­tä kaik­ki lap­set pää­si­si­vät kou­luun vuo­teen 2015 men­nes­sä. Pal­jon on edis­tyt­ty, sil­ti yli 60 mil­joo­naa las­ta ei pää­se aloit­ta­maan kou­lun­käyn­tiä.

Maail­mas­ta puut­tuu 6,8 mil­joo­naa kou­lu­tet­tua opet­ta­jaa. Luok­ka­koot ovat to­del­la suu­ria. Täl­lai­ses­sa luo­kas­sa lap­si ei opi, ei­vät­kä van­hem­mat ym­mär­rä kou­lun mer­ki­tys­tä, jos lap­si ei opi edes lu­ku­tai­toa. On ai­ka pa­nos­taa ope­tuk­sen laa­tuun.

Osa­na YK:n vuo­si­tu­hat­ta­voit­tei­ta ase­tet­tiin maa­lik­si, et­tä kaik­ki lap­set pää­si­si­vät kou­luun vuo­teen 2015 men­nes­sä. Pal­jon on edis­tyt­ty, sil­ti yli 60 mil­joo­naa las­ta ei pää­se aloit­ta­maan kou­lun­käyn­tiä.

Maail­mas­ta puut­tuu 6,8 mil­joo­naa kou­lu­tet­tua opet­ta­jaa. Luok­ka­koot ovat to­del­la suu­ria. Täl­lai­ses­sa luo­kas­sa lap­si ei opi, ei­vät­kä van­hem­mat ym­mär­rä kou­lun mer­ki­tys­tä, jos lap­si ei opi edes lu­ku­tai­toa. On ai­ka pa­nos­taa ope­tuk­sen laa­tuun.

Kou­lu­tet­tu opet­ta­ja on stra­te­gi­nen si­joi­tus lap­sen ja yh­teis­kun­nan hy­vin­voin­tiin.

Laa­du­kas ope­tus edis­tää ta­sa-ar­voa, de­mok­ra­tiaa, vä­hen­tää lap­si­avio­liit­to­jen mää­rää ja aut­taa alen­ta­maan lap­si­kuol­lei­suut­ta.

Eri­tyi­ses­ti nais­opet­ta­jien kou­lut­ta­mi­nen on tär­keää, sil­lä he li­sää­vät tut­ki­tus­ti tyt­tö­jen tur­val­li­suut­ta kou­luis­sa ja toi­mi­vat roo­li­mal­lei­na yh­tei­söis­sään.

Kou­lu­tus on lap­sen oi­keus mut­ta myös kei­no edis­tää rau­haa ja ih­mis­oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta.

In­ka Hop­su yh­teys­pääl­lik­kö Opet­ta­jat il­man ra­jo­ja, Kir­kon Ul­ko­maan­apu

Rit­va Se­mi eri­tyi­sa­sian­tun­ti­ja, OAJ

 Julkaistu Helsingin Sanomissa Maailman Opettajien päivänä 5.10. 2014