Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava (POKE) ohjaa Espoon rakentamista kauas tulevaisuuteen. Kaavaan tehtiin 15.4. päättyneessä lautakuntakäsittelyssä vain joitakin pieniä parannuksia ja suuri joukko huononnuksia. Tässä muodossa yleiskaava on Espoon Vihreiden mielestä vakava uhka Espoon kestävälle kaupunkikehitykselle.

”Kaavassa osoitetaan kohtuuttoman paljon hajanaista asutusta luontoalueille. Tämä tarkoittaa niiden menettämistä aikana, jolloin ilmastonmuutoksen edetessä ja luonnon monimuotoisuuden huvetessa jokainen luontoalue ja lähimetsä on tärkeä. Espoon kunnianhimoinen tavoite hiilineutraaliudesta 10 vuoden kuluessa lipsuu kaavan myötä yhä kauemmaksi, ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaikeutuu, kun rakennetaan luontoalueille”, sanoo kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Risto Nevanlinna.

”Kaupunkirakennetta pitäisi eheyttää eikä hajauttaa. Tärkeiden lähipalvelujen ja toimivan joukkoliikenteen järjestäminen on vaikeaa harvaan asutuilla syrjäisillä pientaloalueilla. Palvelujen parantamiseksi pitäisikin tiivistää olemassaolevaa asutusta etenkin nykyisten keskustojen ja paikalliskeskustojen lähellä. Uusien teiden ja muun infran rakentaminen on kallista”, muistuttaa kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Johanna Karimäki.

 

Vihreille tärkeintä oli varmistaa, että Pohjois- ja Keski-Espoota suunnitellaan luontoa säästäen ja siten, että kaupunkirakenne tukeutuu joukkoliikenteeseen. Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja turvaamaan luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Näiden linjausten olisi pitänyt näkyä yleiskaavasuunnitelmissa selvästi vahvemmin.

Jo kaavan valmisteluvaiheen lausunnoissa annettua palautetta kaupunkirakenteen hajautumisesta ei ole riittävästi huomioitu, vaan lautakunnan tekemät muutokset vievät kaavaa edelleen ekologisesti ja kaupunkirakenteen kannalta huonompaan suuntaan.

”Kaavaan tehdyt heikennykset, jotka koskevat esimerkiksi laajojen, hajanaisten pientaloalueiden levittämistä ympäri Nuuksion järviylänköä ja arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, ovat niin radikaaleja, että kaavan alkuperäiset tavoitteet vaarantuvat. On myös mahdollista, että kaava kaatuu oikeudessa”, sanoo kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Kirsi Louhelainen.

Vihreiden esityksestä kaavaan lisättiin suojelualueita

Vihreiden esityksestä yleiskaavaan lisättiin joukko suojelualueita, jotka oli inventoitu kattavasti ja arvioitu maakunnallisesti arvokkaiksi. Noin puolet näitä alueita koskevista Vihreiden tekemistä suojeluesityksistä kuitenkin kaatui lautakunnan käsittelyssä. Yleiskaavaan saatiin Vihreiden esityksestä mukaan myös merkinnät pyöräbaanoista.

Myntinmäen kohdalla lautakunta teki Vihreiden esityksestä tärkeän päätöksen siitä, että alueen rakentamista ei voi aloittaa ennen, kuin on tehty sitova päätös aseman rakentamisesta.

”Valitettavasti Vihreiden esitys, jossa Myntinmäen rakentamista olisi ohjattu pois luontoselvityksen maakunnallisesti arvokkailta alueita, ei menestynyt lautakunnassa”, Nevanlinna sanoo.

Vihreät jättivät yleiskaavasta eriäviä mielipiteitä

Mikäli yleiskaava toteutuu esitetyllä tavalla, eikä siihen saada merkittäviä parannuksia hyvän kaupunkirakenteen ja luontoarvojen turvaamisen näkökulmasta, se ei ohjaa Espoon kehitystä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään suuntaan.

Näillä perusteilla Vihreät jättivät useista lautakunnan tekemistä päätöksistä eriävän mielipiteen.

Seuraavassa vaiheessa kaava tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn, ja sieltä se etenee nähtäville, jolloin siitä saadaan mm. viranomaislausunnot.

Lisätietoja:
Risto Nevanlinna, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, 050 412 9496
Johanna Karimäki, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, 050 512 1948
Kirsi Louhelainen, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, 050 375 9009