YHDESSÄ RAKENNAMME PAREMMAN ESPOON

Vihreä Espoo on luonnonläheinen ja kotoisa kaupunki, jossa jokaisesta pidetään huolta. Pidämme pienimpien puolta ja huolehdimme, että Espoossa kaikille on tarjolla laadukasta päivähoitoa ja koulutusta terveellisissä tiloissa. Panostamme ennaltaehkäisyyn palveluissa ja edistämme uusien ja vanhojen espoolaisten hyvinvointia. Rakennamme Espoota, jossa torjutaan ilmastonmuutosta ja arvokas lähiluonto säilyy tiivistyvässä kaupungissa. Teemme Espoosta kaupungin, jossa on hyvä asua ja helppo liikkua. Hoidamme taloutta vastuullisesti, tuemme työllisyyttä ja pistämme palvelut etusijalle. Tuemme yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, jotta jokainen espoolainen pääsee vaikuttamaan kotikaupunkinsa tulevaisuuteen.

Vihreät ovat aina olleet tulevaisuuteen katsovan Espoon puolella. Viime vuosina olemme puolustaneet lasten päivähoito-oikeutta sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen laatua, vaatineet koulujen sisäilmaongelmien korjaamista, panostaneet vanhusten hyvään hoitoon, suojelleet lähimetsiä ja rantoja, puolustaneet toimivaa joukkoliikennettä ja kohtuullisia lipunhintoja sekä rakentaneet parempia pyöräteitä ja kohtuuhintaista asumista. Yhdessä saimme Espooseen kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman – nyt se täytyy toteuttaa. Tätä työtä aiomme jatkaa!

Pääteemamme ohjelmassa:

 1. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus kaikille
 2. Edistetään hyvinvointia ja tasa-arvoa – ennaltaehkäisy kannattaa
 3. Torjutaan ilmastokriisi ja suojellaan espoolaista luontoa
 4. Tehdään Espoosta kaupunki, jossa on hyvä asua ja helppo liikkua
 5. Tuetaan työllisyyttä, turvataan talous
 6. Parempaa demokratiaa

1. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus kaikille

Vaaliteema 5

 

Laadukas, tasa-arvoinen ja turvallinen varhaiskasvatus ja koulutus luovat perustan lasten ja nuorten elämälle. Kouluilla ja päiväkodeilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemisessa yhdessä perheiden kanssa. Haluamme, että jokainen lapsi voi hyvin ja saa tukea oman oppimispolkunsa rakentamiseen. Ketään ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan. Kiusaamiseen ja syrjintään on puututtava viipymättä.

Koulujen eriytyminen on pysäytettävä. Haluamme, että jokaisella espoolaisella lapsella ja nuorella on asuinalueestaan riippumatta mahdollisuus oppia kivassa koulussa hyvien opettajien kanssa. Tuetaan erityisesti niitä kouluja, joissa on enemmän haasteita.

Koulujen sisäilmaongelmista on päästävä eroon. Sisäilmaongelmiin on puututtava nopeasti ja ongelmia on ennaltaehkäistävä tehokkaammin rakennusten oikea-aikaisilla korjauksilla ja huolellisella ylläpidolla. Lasten ja opettajien oireiluun on puututtava välittömästi ja ongelmista on kerrottava avoimesti.

Nuoret ansaitsevat ja tarvitsevat laadukasta koulutusta voidakseen kasvaa eri alojen ammattilaisiksi. Yhä useampi nuori löytää oman opintopolkunsa ammatillisista oppilaitoksista. Alati muuttuvat työmarkkinat lisäävät myös aikuiskoulutuksen tarvetta. Ammatillisen koulutuksen kurjistaminen on lopetettava ja ennaltaehkäisevään opiskelijahuoltoon on panostettava. Hyvinvoivat nuoret ammattilaiset ovat tulevaisuuden elinehto.

Tavoitteemme seuraavaksi:

 • Säilytetään koulujen ja päiväkotien ryhmäkoot pieninä. Turvataan avustajaresurssit, jotta opetuksen laatu voidaan turvata ja erityistukea tarvitsevien lasten tarpeet huomioida.
 • Pidetään kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Päivähoito-oikeuden rajaaminen vaikeuttaisi töiden vastaanottamista, lisäisi byrokratiaa sekä hankaloittaisi perheiden ja päiväkotien arkea.
 • Tuetaan monipuolisesti perheiden mahdollisuuksia valita lastensa hoitomuoto.
 • Pidetään huoli, että päiväkodit ja alakoulut ovat lähellä koteja, jotta perheiden arki sujuu ja lapset oppivat pienestä pitäen liikkumaan itsenäisesti. Jokaisen koulumatkan on oltava turvallinen.
 • Järjestetään riittävästi iltapäivähoitopaikkoja eka- ja tokaluokkalaisille ja lisätään koulujen kerhotoimintaa. Tehdään kaikista Espoon peruskouluista Liikkuvia kouluja.
 • Vauhditetaan koulujen peruskorjauksia ja rakennetaan riittävästi kouluja uusille espoolaisille.
 • Parannetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon kouluissa.
 • Hyödynnetään tehokkaasti digitaalisuutta osana opetusta: Tarvitaan lisää laitteita ja opettajille koulutusta
 • Turvataan toisen asteen koulutuksen resurssit ja kehitetään koulutusta yhdessä espoolaisten yritysten kanssa, jotta opiskelijoille avautuu reittejä työelämään.

Täältä näet, mitä olemme saaneet aikaan

2. Edistetään hyvinvointia ja tasa-arvoa – ennaltaehkäisy kannattaa

Vaaliteema 4

Hyvässä kaupungissa palveluita tarjotaan asukaslähtöisesti siten, että asiointi on helppoa ja asiat käsitellään nopeasti ja ystävällisesti. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee olemaan kuntien keskeinen tehtävä sote-uudistuksesta riippumatta. Vihreässä Espoossa panostetaan ennaltaehkäiseviin hyvinvointia lisääviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Avun tarvitsijaa ei pallotella luukulta toiselle. Kaikista pidetään huolta ja torjutaan eriarvoisuutta.

Erilaiset lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ovat kaikkien saatavilla eikä varttuneempiakaan unohdeta. Harrastus- ja liikuntatiloja löytyy eri puolilta kaupunkia hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreltä.

Espoossa ikäihmisten määrä kasvaa ja heistä on pidettävä hyvää huolta. Vanhusten kotihoitoon on osoitettava riittävät voimavarat ja varmistettava, että jokaiselle löytyy kodinomainen paikka asua, kun kotona olo ei enää ole inhimillinen vaihtoehto. Kaikkien omaishoitajien jaksamisesta on pidettävä huolta. Vammaisten tarvitsemien palveluiden riittävyydestä on huolehdittava.

Vihreä Espoo on yhä kansainvälisempi kaupunki. Maahanmuuttajien kotoutuminen Espooseen on tärkeää. Sillä ehkäistään tulijoiden syrjäytymistä ja parannetaan mahdollisuuksia päästä kiinni opintoihin ja työelämään. Monikielisyyden ja ihmisten moninaisuuden tulee näkyä palveluissa ja niiden suunnittelussa.

Kirjastot ovat tulevaisuudessa yhä enemmän asukkaiden olohuoneita monipuolisine tapahtumineen ja palveluineen. Jokaisessa kaupunkikeskuksessa on oma aluekirjasto ja lähikirjastot toimivat paikallisen yhteisöllisyyden solmukohtina.

Kaupungin tarjoamien palveluiden tulee olla helposti ja esteettömästi kaikkien saavutettavissa tulotasosta riippumatta. Sähköisiä palveluita tulee kehittää ja laajentaa. Samalla on tärkeää muistaa, että kaikilla ei ole mahdollisuutta tietokoneen käyttöön.

Tavoitteemme seuraavaksi:

 • Teemme töitä, jotta yksikään lapsi ei joudu elämään köyhyydessä. Turvataan kaikille espoolaislapsille tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja harrastaa.
 • Kirjastot ja työväenopisto tarjoavat laaja-alaisesti mahdollisuuksia opiskeluun sekä harrastamiseen
 • Edistetään asukkaiden ja järjestöjen omaehtoista toimintaa tarjoamalla tiloja ja helpottamalla lupa-asioita.
 • Varmistetaan vanhusten kotihoidon riittävät resurssit ja tarpeeksi hoivapaikkoja niitä tarvitseville.
 • Jokaiselle omaishoitajalle taattava heille kuuluva omaishoidontuki.
 • Tarjotaan maahanmuuttajille riittävästi kielikoulutusta ja tuetaan entistä laajempaa yhteistyötä kotouttamistyötä harjoittavien tahojen välillä. Otetaan kaikkien osaaminen käyttöön.
 • Ennaltaehkäistään syrjäytymistä Etsivän nuorisotyön, Vamos Espoon ja etsivän vanhustyön kaltaisilla palveluilla.
 • Varmistetaan, että mielenterveys- ja päihdeongelmaiset pääsevät hoitoon ajoissa.
 • Huolehditaan kaikkien palvelujen esteettömyydestä.
 • Vahvistetaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Taataan, että kaupungin työntekijöillä on tarpeelliset taidot kohdata myös erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia.

Täältä näet, mitä olemme saaneet aikaan

3. Torjutaan ilmastokriisi ja suojellaan espoolaista luontoa

Kuntavaaliteemat ympäristö

 

Espoolaiset arvostavat tutkitusti kotikaupunkinsa luonnonläheisyyttä. Olemme pitäneet lähimetsien puolta ja haluamme, että jatkossakin jokaisella espoolaisella on lyhyt matka luontoon. Koulujen ja päiväkotien lähimetsät ovat tärkeitä oppimisen ja virkistymisen paikkoja. Rantaraitti, saaristo sekä lukuisat järvet ja joet ovat Espoon helmiä. Pidetään huolta siitä, että vedet säilyvät puhtaina ja vesiluonto rikkaana myös tuleville sukupolville.

Haluamme säilyttää monimuotoisen luonnon osana kaupunkia ja turvata toimivat viheryhteydet saaristosta Nuuksion erämaihin. Puolustamme Espoon keskuspuistoa, jonka merkitys entisestään korostuu kaupungin kasvaessa.

Suurilla kaupungeilla on tärkeä rooli ilmastopäästöjen vähentämisessä. Vihreiden vuosien työ kantaa hedelmää, kun Espoo on vihdoin ottanut tärkeitä askelia kestävän kehityksen edistämisessä. Espoon on otettava vielä vahvemmin edelläkävijän rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Luodaan mahdollisuuksia toimijoille, jotka haluavat kehittää uusia ratkaisuja energian ja materiaalien säästäväiseen käyttöön.

Tavoitteemme seuraavaksi:

 • Säilytetään asukkaille tärkeät viheralueet ja toimivat viheryhteydet
 • Hoidetaan kaupungin omia metsiä luontoarvot säilyttäen
 • Säilytetään Espoon keskuspuiston yhtenäinen metsäalue nykyisessä laajuudessaan ja lisätään arvokkaiden luontokohteiden suojelua
 • Lisätään Espoon saariston ja rantaraitin virkistysmahdollisuuksia luontoarvot turvaten.
 • Vaaditaan Fortumia korvaamaan kivihiili uusiutuvilla energiamuodoilla, energiansäästöllä ja joustoilla vuoteen 2025 mennessä
 • Rakennetaan energiatehokkaasti ja siirrytään uusiutuvan energian käyttöön kaupungin omissa rakennuksissa
 • Hyödynnetään kaupungin kiinteistöissä tehokkaasti aurinkopaneeleja, ilmalämpöpumppuja sekä maalämpöä
 • Kaikkien kaupungin hankintojen on oltava vähäpäästöisiä ja materiaalia säästäviä.
 • Kannustetaan ja tuetaan asukkaita energian säästössä, kestävässä kulutuksessa ja jätteenmäärän vähentämisessä. Tehdään kierrätys helpoksi ja lisätään energianeuvontaa

Täältä näet, mitä olemme saaneet aikaan

4. Tehdään Espoosta kaupunki, jossa on hyvä asua ja helppo liikkua

Kuntavaaliteemat joukkoliikenne

 

Espoo saa vuosittain tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat koteja, työpaikkoja ja palveluita. Rakennetaan raiteiden varrelle tiivistä ja viihtyisää kaupunkia, jossa liikkuminen on sujuvaa, kaupunkikulttuuri kukoistaa ja palvelut ja työpaikat löytyvät läheltä. Viihtyisässä kaupungissa eri aikakausien kerrostumat näkyvät. Asukkaiden tieto omasta asuinalueestaan on arvokasta ja sitä tulee käyttää tehokkaasti hyväksi.

Kestävässä kaupungissa kaikilla asuinalueilla asuu erilaisia ihmisiä ja jokaiselle löytyy asunto. Varmistetaan, että kohtuuhintaista asuntoja rakennetaan erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Kaavoitetaan lisää opiskelija-asuntoja erityisesti kampuksille ja oppilaitosten läheisyyteen. Kaupunkikeskuksissa pysäköintipaikkoja voidaan rakentaa asuinneliöitä kohden vähemmän. Erityisen tärkeää on mahdollistaa opiskelija-asuntojen rakentaminen joukkoliikenteen solmukohtiin myös ilman pakollisia autopaikkoja.

Kaupunkikeskusten lisäksi peruskorjausikään tulevat lähiöt kaipaavat kohennusta. Edistetään taloyhtiöiden peruskorjauksia ja lähiöiden täydennysrakentamista yhteistyössä asukkaiden kanssa. Näin huolehditaan, että palvelut lähiostareilla ja kivijalkatiloissa säilyvät.

Vihreässä kaupungissa joukkoliikenne on toimivaa ja edullista ja vaihdot eri liikennemuotojen välillä toimivat näppärästi. Metron käynnistyttyä liityntäliikenne on saatava houkuttelevaksi. Kaupunkikeskusten välillä tarvitaan sujuvat yhteydet. Raidejokeri tehostaa poikittaista joukkoliikennettä. Seuraavaksi tarvitsemme kaupunkiradan Kauklahteen, Tiederatikan Otaniemeen sekä uusia nopeita runkobussilinjoja.

Rakennetaan ympäristöä, joka houkuttelee kävelemään, pyöräilemään ja käyttämään joukkoliikennettä. Vihreiden esityksestä kaupungille on laadittu pyöräilyn edistämisohjelma, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa pyöräilyn osuus vuoteen 2024 mennessä.

Tavoitteemme seuraavaksi:

 • Rakennetaan kestävästi tiiviimpää kaupunkia. Kaupat ja palvelut sijoitetaan sinne minne ihmisetkin. Suositaan kivijalkakauppoja, jotka elävöittävät katutilaa ja ovat helposti saavutettavissa.
 • Lähipuistoja ja viherrakentamista kehitetään asukkaiden viihtyisyyttä lisäämään.
 • Lisätään kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista. Vähennetään pakollisten autopaikkojen määrää erityisesti joukkoliikenteen solmukohdissa. Fiksulla vuorottaispysäköinnillä sama määrä parkkipaikkoja voidaan tarjota vähemmässä tilassa.
 • Rakennetaan opiskelija-asumista erityisesti korkeakoulujen läheisyyteen ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän oppilaitoksista.
 • Torjutaan tuetulla asumisella asunnottomuutta.
 • Parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa ja pidetään lippujen hinnat kohtuullisina.
 • Hoidetaan metron ja rantaradan liityntäliikenne mahdollisimman päästöttömästi.
 • Sujuvoitetaan matkaketjuja älyliikenteen keinoin ja helpotetaan sähköautoilua latauspisteitä lisäämällä.
 • Rakennetaan lisää sujuvia ja turvallisia pyöräteitä. Rakennetaan turvalliset, toimivat ja riittävän suuret pyöräparkit kaikille metroasemille sekä muihin liikenteen solmukohtiin.
 • Lisätään puurakentamista julkisissa rakennuksissa ja asuntorakentamisessa.
 • Lisätään taidetta julkisessa rakentamisessa ja katutilassa.
 • Edistetään elävää kaupunkikulttuuria kulttuuritiloilla ja -tapahtumilla sekä asukkaiden omaehtoisella toiminnalla on viihtyisässä kaupungissa tärkeä rooli.
 • Vihreät ovat vaatineet vanhojen arvokkaiden rakennusten säilyttämistä ja niin aiomme tehdä jatkossakin. Kunnostetaan Träskändan kartano kuntalaisille avoimeen käyttöön.
 • Kaupunkitila ja rakennukset tehdään esteettömiksi ja helposti saavutettaviksi.

Täältä näet, mitä olemme saaneet aikaan

5. Tuetaan työllisyyttä, turvataan talous

Espoo kasvaa voimakkaasti ja se tarkoittaa, että uusille asukkaille on rakennettava kouluja, päiväkoteja, katuja, joukkoliikennettä ja asuntoja. Kova investointitahti on tarkoittanut kaupungin voimakasta velkaantumista. Vihreässä Espoossa velkaantumista hillitään vastuullisesti siten, että asukkaille tärkeät palvelut voidaan turvata. Kuntaveron nostaminen voi olla yksi keino tasapainottaa taloutta. Tärkeintä on kuitenkin löytää keinot kasvattaa kaupungin verotuloja työllisyyden ja elinvoiman lisäämisen kautta.

Vihreän Espoon elinvoimaisuus syntyy vireästä ja monipuolisesta yritystoiminnasta sekä tiiviistä yhteistyöstä korkeakoulujen kanssa. Kaupunki voi ostopäätöksillään edistää puhtaan teknologian ja kiertotalouden ratkaisuja. Kaupungin kannattaa investoida sellaisiin ratkaisuihin, jotka voivat samalla toimia espoolaisyritysten referensseinä ja käyntikortteina maailmalla. Näin kasvatetaan yksityisten työpaikkojen määrää ja alan investointeja. Samalla edistetään kaupungin ilmastotavoitteita ja kestävää elämäntapaa.

Kulttuuri on tärkeä osa Espoon elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Kulttuurin ja elinkeinoelämän yhteistyöllä vahvistetaan Espoon mainetta ja luodaan Espoosta houkutteleva kotipaikka myös kansainvälisille asiantuntijoille ja toimijoille. Vilkas kaupunkikulttuuri luo mahdollisuuksia palveluelinkeinoille, kuten ravintoloille ja kahviloille.

Espoo tekee hankintoja vuosittain noin miljardilla eurolla. Kaupungin on panostettava hankinta- ja kilpailutusosaamiseen, jotta vastuullisilla hankinnoilla voidaan edistää kaupungin elinvoimaa ja parantaa työllisyyttä. Kilpailutukset on tehtävä avoimesti ja reilusti. Julkisilla hankinnoilla on helpotettava myös pienten yritysten pääsyä markkinoille.

Työllisyyspalveluissa on panostettava henkilökohtaiseen tukeen, jotta löydetään vaikuttavimmat tavat parantaa espoolaisten mahdollisuuksia työllistyä. Tuetaan yrittäjyyttä ja hyödynnetään myös maahanmuuttajien osaaminen esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen edistäjinä.

Tavoitteemme seuraavaksi:

 • Helpotetaan lupakäyntäntöjä, jotta yritystoiminnan käynnistäminen ei kaadu turhaan byrokratiaan. Tuetaan yrityshautomoita ja -kiihdyttämöitä
 • Vahvistetaan kaupungin hankintaosaamista ja edistetään innovatiivisia julkisia hankintoja.
 • Edistetään kokeilukulttuuria Espoossa
 • Tarjotaan nuorille enemmän kesätyöpaikkoja ja kesäseteleitä.
 • Laaditaan kaupungille elinkeino- ja työllisyysohjelma, jossa määritellään kaupungin eri toimialoille sitovat toimenpiteet työllisyyden edistämiseksi.
 • Käytetään kaupungin suurissa palvelu- ja urakkahankinnoissa työllistämisehtoa, joka velvoittaa tarjouskilpailun voittaneen yrityksen työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia.
 • Panostetaan kiertotalouteen: sillä voidaan saada enemmän vähemmällä. Kaupungin on selvitettävä, miten esimerkiksi laite- ja kalustohankinnat voi hankkia palveluina.
 • Hyödynnetään anonyymiä rekrytointia.

Täältä näet, mitä olemme saaneet aikaan

6. Parempaa demokratiaa

Kaupunki on olemassa asukkaita varten. Vaikuttamisen keinoja tulee kehittää monipuolisesti ja yhdessä kuntalaisten kanssa. Otetaan siis kaikki mukaan suunnittelemaan ja tekemään viihtyisää kaupunkia.

Vihreät ovat pitkäjänteisesti edistäneet avoimuutta ja ajaneet uutta johtamisjärjestelmää Espooseen. Tarvitsemme pormestarimallin, jossa johtavilla luottamushenkilöillä on mahdollisuus perehtyä ja vaikuttaa asioihin valmisteluvaiheessa. Virkamiesten valinnat tehdään läpinäkyvästi ja pätevyyden perusteella.

Kaupungin päätöksenteossa asioiden valmistelun tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Kaupungin pitää pystyä tuottamaan vaihtoehtoja ja perusteluja sekä mahdollistaa asukkaiden omien ideoiden vieminen eteenpäin. Vain siten voimme vahvistaa kuntalaisten luottamusta kaupungin toimintaan. Asukkaat otetaan mukaan ideoimaan ja kehittämään kaupunkia ja sen palveluita. Viestintään ja osallistavaan keskusteluun asukkaiden kanssa on varattava riittävästi resursseja. Myös viestinnän tulee olla esteetöntä – viestintä on selkokielistä ja tieto löytyy helposti.

Avoimuuden merkitys korostuu, kun kaupungin toimintoja siirretään yhä enemmän yhtiöihin. Vihreiden mielestä kaupungin kokonaan tai merkittävässä määrin omistamien yhtiöiden toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja poliittisen ohjauksen piirissä aina kun mahdollista. On myös syytä pohtia tapauskohtaisesti, mitä toimintoja kannattaa yhtiöittää ja mitä ei.

Espoo on osa tiivistyvää pääkaupunkiseutua ja Helsingin metropolialuetta, joka toimii koko Suomen veturina. Vähennetään kuntarajojen merkitystä ja parannetaan pääkaupunkiseudun kaupunkien välistä yhteistyötä. Varmistetaan, että maankäyttöä asumista ja liikennettä suunnitellaan yleisellä tasolla järkevästi koko seudun näkökulmasta.

Tavoitteemme seuraavaksi:

 • Pormestarimalli Espooseen ja eroon poliittisista virkanimityksistä.
 • Palautetaan luottamus – kaupungin panostettava oikea-aikaiseen ja avoimeen viestintään.
 • Aitoa osallisuutta – kaupungin pitää pystyä tuottamaan vaihtoehtoja ja perusteluja suunnitelmista asukkaiden käyttöön.
 • Otetaan asukkaat osallistavan budjetoinnin kautta mukaan päättämään siitä, mihin rahaa käytetään.
 • Kaupungin osakeyhtiöiden pöytäkirjojen ja toiminnan tulee olla lähtökohtaisesti julkisia.
 • Kaupungin tulee viestiä myös selkokielellä

Täältä näet, mitä olemme saaneet aikaan