Espoon kaavoitusohjelma 2014-2017 (Kh-asia), pöydälle 25.9.2013

Pöydältä ja uudesti pöydälle. Käytiin kuitenkin keskustelua seuraavan käsittelyn evästykseksi. Nostimme esiin erityisesti väylähankkeita, jotka ovat sekä kalliita että korvattavissa. Erityisesti Espoonväylä on tällainen hanke – suureksi yllätykseksi ilmeni, että tielinjauksesta on pohdittavana viisi eri linjausta. Ilmeisesti vaihtoehtona ei kuitenkaan ole tien jättäminen rakentamatta, nykyisen Finnoontien linjauksen tarkistaminen tai korvaaminen esimerkiksi raiteilla.

Lisäksi esitimme, että koska Helsinki on lykännyt osallistumisensa Kehä II:n jatkeen rakentamiseen epämääräiseen tulevaisuuteen, ei Espoonkaan kannata käyttää hankkeeseen paukkuja kaudella 2014-2017. Esillä oli myös Hista, josta muistutimme, että koska hanke on täysin sidoksissa Länsiradan rakentamiseen, Histan alueen asuttaminen nyt ei ole ajankohtaista.

Muita kaavoitusohjelmasta esille nostamiamme asioita oli mm. liityntäpysäköinti (joka on aina hyvin kallis ratkaisu, eikä lisää joukkoliikenteen käyttöä), poikittaisyhteyksien parantaminen sekä Matalajärvi, jonka läheisyydessä mainitaan olevan vireillä useita kaavahankkeita vaikka ilmeisesti tieto on jo vanhentunut. Mikäli uusia, Matalajärven valuma-aluetta koskettavia kaavahankkeita tulee, järven hälyttävän heikko tila on otettava huomioon kaikessa kaavoitustyössä.

Kuurinkallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, Kuurinniitty, alue 612703

Esityksen mukaan.

Espoon keskus, Virastokeskuksen kaava-alueen lähiympäristön uudistamisen periaatteita
Pöydälle. Puhuttiin paljon Kirkkojärven palauttamisesta: saamme joko järven tai ”vesielementin”, ja samalla kehitetään alueen puisto- ja virkistysyhteyksiä. Käytiin läpi liityntäpysäköintiä, radan ylikulkuja sekä pitkällä aikavälillä tapahtuvaa radan päälle rakentamista.

Isona ongelmana lautakunta näki nykyisen kaupungintalon itäpuolelle aiotun umpikorttelin. Sitä luonnehdittiin ”luotaantyöntäväksi” ja ”katastrofaaliseksi”.