Uudenmaan liitossa on valmisteilla Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava. Teemat, joihin keskitytään, ovat: elinkeino- ja innovaatiotoiminta, viherrakenne, tuulivoima, logistiikka sekä kulttuuriympäristöt. Tarkoitus on, että kaava hyväksyttäisiin maakuntavaltuustossa vuonna 2016. Maakuntahallitus käsittelee kaavan työstämistä säännöllisesti kokouksissaan.

Kirjoitan tässä blogissa joitain olennaisia asioita eri teemoista ja siitä, mitä me vihreät tavoittelemme kaavatyössä. Uudenmaan maakuntahallituksessa vihreitä edustavat minä ja Minerva Krohn. Tänään kokouksen asialistalla on mm. maakuntakaavan suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen.

Laajat metsämantereet, kuten Nuuksio ja Sipoonkorpi sekä asukkaita lähellä olevat puistot, lähivirkistysalueet, ovat tärkeitä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Viheralueiden tulee olla tärkein ohjaava tekijä kaikessa suunnittelussa, mutta suurin uhka viheralueille on rakentaminen ja alueiden pirstoutuminen.

Viherrakenne onkin keskeinen teema valmisteilla olevassa maakuntakaavassa. Viheryhteyksien verkosto on erityisen tärkeä luonnon monimuotoisuudelle, jotta eläimet ja lajit pääsevät vapaasti liikkumaan. Näin vältetään paikallisten mikropopulaatioiden synty, jossa lajiston perimä köyhtyy.

Uudenmaan voimassa olevissa maakuntakaavoissa viherrakenteeseen liittyviä merkintöjä ovat Natura-, luonnonsuojelu- ja virkistysalueet sekä viheryhteystarvetta osoittavat merkinnät. Mukana on myös eri tavoin määriteltyjä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. Viherrakennetta tukevia ominaisuusmerkintöjä on osoitettu mm. pohjavesialueille ja arvokkaille geologisille muodostumille. Jatkotyössä on tarve kirjata arvokkaat luontokohteet, kuten suot ja pienvedet ominaispiirteineen sekä määrittää kaavassa mm. pääkaupunkiseudun viherkehä.

Uudellamaalla on paljon monille lajeille ainutlaatuisia elinympäristöjä johtuen eteläisestä sijainnista, vaihtelevasta maaperästä sekä laajasta, pienipiirteisestä saaristosta. Kasvavalle väestölle on tarjottava virkistysmahdollisuuksia. Maaseudun elinkeinot ovat muutoksessa muun muassa biotalouden ja hyvinvointipalvelujen aloilla. Kaavatyössä huomioidaan myös ihmisen luonnosta saamat hyödyt eli ekosysteemipalvelut, kuten tulvasuojelu ja ruoantuotanto. Luonnolla itsellään on myös kiistämätön luonnon itseisarvo, sen monimuotoisuus kaikkine kirjoineen.

Vihreät ovat painottaneet kaavatyössä myös vesistön ja vedenalaisen luonnon merkitystä, myös sinikehä on huomioitava kaavakartassa. Viherkehän sijaan voimme puhua pääkaupunkiseudun siniviherkehästä, sillä mm. Velmu-tutkimus on paljastanut arvokasta tietoa vedenalaisesta luonnosta. Toisaalta kaavatyön pitää tukea ja edistää kansallispuistojen perustamista, kuten ihanan, merellisen Porkkalan kansallispuiston perustamista.

Uudenmaan liitossa on käynnissä viherrakenteen kokonaisuutta varten useita selvityksiä. Selvityksissä hyödynnetään uusia paikkatietomenetelmiä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Luontoselvityksiä täydennetään maastokartoituksilla.

Kulttuuriympäristöt käsittävät rakennusperinnön, maisema-alueet sekä muinaisjäännökset. Maakuntakaava on hyvä kaavataso esittää kulttuuriympäristöt kokonaisuutena. Siinä tullaan esittämään valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt (RKY 2009-kohteet), valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennusperintö sekä viimeisin tieto muinaisjäännöksistä.

Vihreästä näkökulmasta tärkeä teema on myös suurten tuulivoima-alueiden osoittaminen maakuntakaavassa. Pienet yksittäiset voimalat säilyvät edelleen kuntatason kaavoituksessa. Uudenmaan osalta on tehty laaja selvitys alueista, jonne tuulivoima parhaiten soveltuu. Isossa osassa merialueita on kuitenkin armeijan käytössä olevia alueita, joihin liittyviä tutkaongelmia ja muita haasteita tulisi yhdessä ratkaista. Tuulivoimaselvitys löytyy internetistä: Tuulivoiman selvitysalueet

Jatkossa Uudenmaan kokoisella alueella pitää tuulivoimatuotannolla olla enemmän mahdollisuuksia sijoittua. Uusiutuva energia on olennaista, kun haluamme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Maakuntakaavoituksen logistiikka- sekä elinkeino- ja innovaatioteemat liittyvät läheisesti toisiinsa. Logistiikka sen eri keskuksineen ja reitteineen tukee elinkeinoelämän, kaupan sekä työelämän tarpeita. Vihreille on tärkeää korostaa raideliikenteen merkitystä, joukkoliikenteen edellytyksiä ja tiivistä yhdyskuntarakennetta, jossa viheralueet suojellaan.

Uudenmaan kaavatyössä huomioidaan koko seudun paras. Itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla, keskisellä Uudellamaalla Kuuma-kunnissa ja pääkaupunkiseudulla on omat tarpeensa ja erityispiirteensä. Vihreät haluavat varmistaa seudullisen tasa-arvon niin viheralueissa kuin hyvän elämän edellytyksissä kaikille uusmaalaisille.