Tässä tila- ja asuntojaoston ensi maanantain kokouksen asiat avattuna. Listan kokonaisuudessaan löytyy täältä. Keskeisimpänä tuottavuustoimenpiteet.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Kuulemme kaksi selostusta:
– energia- ja ympäristötehokkuustavoitteet
– tilojen hankintaprosessista, elinkaarimallin vertailu

Jaostossa on muodostunut käytännöksi, että joka kokouksessa käydään selostusten muodossa läpi vireillä olevia asioita. Näistä ei yleensä ole ennakkomateriaalia, vaan esitykset kuullaan kokouksessa ja niiden pohjalta käydään keskustelu. Pyrin raportoimaan selostuksista kokouksen jälkeen.

Molemmat aiheet todella tärkeitä. Espoo on sitoutunut energiatehokkuuden parantamiseen ja omissa kiinteistöissä se säästö tehdään. Samalla on tietysti huolehdittava siitä, ettei aiheuteta sisäilmaongelmia.

Tilojen hankinnan osalta olemme edellyttäneet kokonaistaloudellista arviota eri tuotantotavoista. Esimerkiksi Päivänkehrän koulu on viivästymässä, kun kilpailutuksessa ei saatu tarpeeksi tarjouksia asetettujen ehtojen takia.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma vuodelle 2014 (Pöydälle 24.3.2014)

Työohjelmaan on aikataulutettu aiheet, joita jaosto käsittelee vuoden aikana selostuksen muodossa. Näin voimme seurata asioiden edistymistä ja evästää valmistelua. Vähän haastavaa on ollut valmistelun kanssa, mutta toivottavasti saadaan homma vähitellen toimimaan. Työohjelmaa täydennetään vielä mm. Espoon Asuntojen tilannekatsauksen osalta. Ja syyskuun kokous on jäänyt kokonaan pois:

Huhtikuu
energia- ja ympäristötehokkuustavoitteet
tilojen hankintaprosessista, elinkaarimallin vertailu

Toukokuu
kaupunkien välinen toimitilavuokravertailu
puurakentamisen kehittäminen, Espoon puurakentamisohjelma
Tilakeskuksen toimitilakäsikirja
MAL aiesopimuksen seuranta

Kesäkuu
tilankäytön tunnusluvut ja talouden tuottavuusohjelma (mm. suunnitteluohjeet, tilanormit) ja Tilakeskuksen investointiohjelmaluonnos
tilaajatoiminnan kehittäminen (monituottaja- ja liikelaitosmallin kehittäminen)
hankesuunnitelma
– Riilahden toimintakeskus, perusparannus ja laajennus

Elokuu
esitys talousarvioiksi ja investoinnit 2015-2019 sekä investointiarvio 10 vuotta, käyttötalous

Lokakuu
tilojen ja rakennusten hyvä hallinta (korjausvelka, kunnossapitostrategia, sisäilmaprosessi)
asuinalueiden kehittäminen ja asuinalueohjelman eteneminen

Marraskuu
kaupungin omistamien ja hallinnoimien rakennusten salkku ja sen kehittäminen
erityisryhmien asuminen ja palvelut
hankesuunnitelmat
– Heimolan päiväkoti
– Haukilahden päiväkoti ja Kaislikon avoin päiväkoti, korvaava uudisrakennus
Karamäen päiväkoti, peruskorjaus ja mahdollinen laajennus
– Pikku-Aurora, rakennus 3 (meijeri) lasten kulttuurikeskuksen sisätilat
– Olarinniityn ulkoilukeskus
– Pentalan saaristomuseo, peruskorjaus
– Luukin leirikeskuksen päärakennus, muutos, peruskorjaus ja lisärakennus

Joulukuu
toiminnan arviointi 2014
hankesuunnitelmat
– Karhusuon koulu
– Kirstin koulu
– Viherlaakson koulu
– Postipuun vastaanottokoti

– Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston (johtokunta) lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä

Valtuuston päätti Tilakeskukselle lisäsäästöjä 1,2 miljoonan euron edestä. Ne on kursittu kasaan seuraavasti:

Valtuusto päätti 24.3.2014 talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaisista talousarvion tarkistuksista. Liikelaitoksen tulostavoitetta nostettiin 1,2 milj. euroa, 7,6 milj. euroon.

Kuluista arvioidaan säästyvän 1,2 milj. euroa seuraavin keinoin:

– Kiinteistönhoidon laadun ja palvelutason tarkistus 200 000 euroa
– Kiinteistönhoidon ulkoisten ostojen vähennys 200 000 euroa
– Suunniteltujen vuosikorjaustöiden tarkistus 300 000 euroa (vuosikorjaustöissä suoritetaan rakennusten välttämättömät korjaustoimenpiteet)
– Omaisuusvakuutusmaksu on toteutunut 107 000 euroa budjetoitua alhaisempana
– Henkilöstökulujen palkankorotusten ja eläkemenoperusteisten maksujen arvioidaan toteutuvan 105 000 euroa budjetoitua alhaisempana
– Hankintojen vähentäminen 293 000 euroa

Vähän joudutaan nipistämään vuosikorjauksista ja se on todella lyhytnäköistä. Viime vuonna vuosikorjausrahat loppuivat kesken ja tänä vuonna niitä on käytettävissä miljoona vähemmän. Kysymme vielä, onko raha mahdollista ottaa muualta.

Rakennusten kunnossapidon kannalta ongelma on, että meillä on vuosikorjausrahat (15,8 me miinus tuo sopeutus) ja investointirahat, muttei mitään siltä väliltä. Koska investointikatto on tiukka, tarvitaan rahaa pienille korjausinvestoinneille, joilla saadaan tilojen elinkaarta pidennettyä. Tämä pitää pitää mielessä kun käsitellään investointibudjettia.

Tilakeskus -liikelaitos toteuttaa valtuuston hyväksymiä TATU-linjauksia seuraavin toimenpitein:

Monituottajamalli
– Resurssien päällekkäisyyksien poistaminen

Tilatehokkuuden kehittäminen
– Uusien hankkeiden sekä nykyisten tilojen tilatehokkuutta kehitetään. Tarpeettomista, käyttöasteeltaan pienistä tiloista luovutaan.

Elinkaarihankkeiden kehittäminen ja hyödyntäminen
– Elinkaarihankkeiden hyödyntäminen entistä monipuolisemmin. Elinkaarihankkeiden palvelusopimuksia ja riskienhallintaa kehitetään.

Tilojen tarveselvitys-menettelyn kehittäminen
– Tarveselvitysprosessin johtaminen Tilakeskukseen. Tarveselvitysten sisällön sekä laadun kehittäminen edelleen.

Rakennushankkeiden kustannusohjausta tehostetaan edelleen
– Toimitilojen rakennushankkeet ja rakentamiskustannukset eivät kasva tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen jälkeen. Hankkeet toteutetaan kustannusarvion mukaisina ja hankesuunnitelmassa esitetyssä laajuudessa.

Tilakeskuksella on merkittävä rooli tiloihin liittyvien tatu-tavoitteiden toimeenpanijana.  Tähän listattujen toimenpiteiden lisäksi nostaisin mukaan energiatehokkuuden ja hankesuunnitteluprosessin kehittämisen. Ja monituottajamallin lisäksi olennaista on tilaaja-tuottaja -kuvion selkiyttäminen tilojen hallinnan ja ylläpidon osalta. Ja elinkaarihankkeiden osalta pitäisi kyllä ensin olla varmuus, että se on fiksuin ja kokonaistaloudellisin tapa toteuttaa korjauksia.