Vihreä ryhmä on tutustunut huolella esiselvityksen tarjoamiin vaihtoehtoihin. Ongelmat, joihin selvityksessä lähdettiin etsimään ratkaisuja ovat todellisia. Seudun asiat ovat yhteisiä, mutta niitä ei voida kokonaan ratkaista nykymuotoisella sopimuspohjaisella yhteistyöllä.
Espoon vihreä valtuustoryhmä kannattaa vahvaa metropolihallintoa, joka ratkaisee seudun ongelmia myös tulevaisuudessa. Kysymys kuntien määrästä on toissijainen.

Itsenäisten kuntien näkökulma johtaa tällä hetkellä liikaa päätöksentekoa ja kuntien välillä ei ole riittävää luottamusta. Myös valtion ohjaustoimenpiteet ovat heikkoja. Kansainvälisesti kilpailukykyinen seutu vaatii toimivaa maankäytön suunnittelua yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi, kohtuuhintaisia asumisen vaihtoehtoja, tervettä kilpailua, sujuvaa joukkoliikennettä sekä maahanmuuttajien kotoutumisen onnistumista. Tämän kokonaisuuden hallinta vaatii uudenlaista rakennetta. Tähän on myös esiselvityksessä päädytty.
 
Selvityksen mukaan suurin ongelma on kuntia laajempien alueiden kehittäminen ja koko seudun selkeän vastuutahon puuttuminen. Nykyrakenteilla sitova päätöksenteko ja niiden toimeenpano ei onnistu.

Seudulle on rakennettava toimiva ja vahva metropolihallinto, jota ohjaa vaaleilla valittu metropolivaltuusto. Metropolivaltuutetut tekevät päätöksiä koko seudun näkökulmasta, eivätkä toimi vain kuntiensa edustajina. Metropolivaltuuston ansiosta asukkaiden ääni kuuluu lopulta paremmin seudullisessa päätöksenteossa. Vahvan metropolihallinnon rinnalla tulisi panostaa entistä pontevammin myös paikallistason vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen.

Mikäli metropolialueella tultaisiin toteuttamaan useampia suuria uudistuksia, tulee koko seudun kattava metropolihallinto toteuttaa ensimmäisenä ja huolella. Vasta tämän jälkeen voidaan tarkastella suurempien kuntaliitosten tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Sosiaalista oikeudenmukaisuutta

Sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen on ollut seudulla voimakasta. Tämä on Vihreiden näkökulmasta kielteinen kehityssuunta. Huono-osaisuuden kasautuminen on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kallista – mutta oikeilla yhteiskunnallisilla toimilla vältettävissä. Metropoliratkaisu ei sinänsä lopeta alueellista eriytymistä, mutta antaa paremmat mahdollisuudet sen torjumiseen.

Painopiste asumiseen

Asumisesta joutuu maksamaan metropolialueella reippaasti muuta maata enemmän. Hinnan eroa muuhun maahan verrattuna on vaikea kompensoida edes merkittävällä bruttopalkan korotuksella. Palkka- ja verokeskustelun sijaan pitäisikin puhua asumisen hinnasta. Sen merkitys ihmisten käytettävissä olevista varoista on paljon suurempi kuin palkka- tai veroprosenttien pienet heilahdukset.

Yhteistyösopimuksin on pyritty säätelemään asuntotuotannolle minimivaatimukset. Tämä ei kuitenkaan varmista asuntojen kaavoittamista seudun kokonaisuuden kannalta parhaisiin paikkoihin. Maapolitiikkaa tulee esityksen mukaan tehostaa ja yhdenmukaistaa. Turvallinen ja tehokas kaupunkirakenne tarjoaa kodin kaikille tarvitsijoille. Tämä voidaan saavuttaa lopettamalla kilpailu hyvistä veronmaksajista sekä rakentamalla erilaisia asuntoja kokonaisuuden kannalta järkeviin paikkoihin.

Metropolikaava eheyttämään yhdyskuntarakennetta

Tutkimus osoittaa, että kehysalueen yhdyskuntarakenne hajautuu ratojen varsien tiivistymiä lukuunottamatta erityisesti autokaupunkimaisen taajamakasvun myötä. Ratkaisuna selvityksessä nähdään kaupunkirakenteen laajeneminen ydinalueella ja monikeskuksisuuden lisääntyminen.

Kaupunkirakenteen eheyttäminen on pidemmällä aikavälillä ratkaisevan tärkeää. Hajautunut yhdyskuntarakenne, jossa ei ole selkeitä ja vahvoja aluekeskuksia, aiheuttaa vaikeuksia kaavoituksen, rakentamisen ja julkisen liikenteen yhteensovittamisessa.

Metropolialueen kaavoitusjärjestelmän uudistamisessa tavoitteena on vaikuttavuuden lisääminen, maankäyttöä, asumista, liikennettä ja ympäristöä koskevien asioiden päätöksenteon kokoaminen samaan prosessiin, sekä demokratian ja läpinäkyvyyden lisääminen sekä roolien ja vastuiden selkeyttäminen. Vihreät tukevat esitystä metropolikaavasta, jonka laatii metorpolihallinto ja vahvistaa metropolivaltuusto. Metropolikaava sisältäisi maankäytön suunnitelman lisäksi alueen liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä nykyisen MAL-aiesopimuksen kuuluvat maankäytön, asumisen ja liikenteen vastuut.

Metropolikaavan tulisi olla seudun kokonaisvaltaisen strategisen kehittämisen väline.

Ilmastonmuutoksen ja yhdyskuntarakenteen aiheuttaman liikennetarpeen yhteys on selkeä.

Seudun joukkoliikenteen tarkoituksenmukainen ja tehokas suunnittelu edellyttää palvelutason (reitit, lippujen hinnat, vuorovälit) määrittelyä kokonaisuutena. Kun seudulla on yksi joukkoliikenteestä vastaava viranomainen, voidaan joukkoliikenteessä mukaan lukien junaliikenne käyttää yhtenäistä lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmää.

Vihreiden mielestä HSL ja HSY tulisi mahdollisimman pitkälle sulauttaa metropolihallinnon alle.

Kilpailukyky paranee yhteistyöllä

Koko seudun kilpailukyvyn parantaminen on kaikkien seudun kuntien ja koko Suomen kannalta tärkeä asia. Nyt alueen hajanaiset pyrkimykset tällä saralla tuhlaavat kuntien resursseja koordinoimattomiin toimenpiteisiin. Kilpailukykyä edistävä toiminta on syytä siirtää metropolihallintoon. 

Kilpailukykyinen ja toimiva Helsingin seutu on liian tärkeä tavoite uhrattavaksi muun Suomen kuntaliitosten kirittäjäksi. Pahimmillaan kiireellä tehdyillä kuntaliitoksilla vain lisätään kuluja ja byrokratiaa ja todellisuudessa hidastetaan ja pahimmillaan pysäytetään seudun kehittäminen kokonaisuutena.