Aluksi päästiin puhumaan valtuuston työjärjestyksestä ja erityisesti siitä puhutaanko valtuustossa liikaa. Työjärjestyksen pohja oli valmisteltu huolella valtuuston aiemman puheenjohtajan Jyrki Kasvin johdolla ja valtuustoryhmiä kuullen.

Keskustelu pyöri pääosin puheenvuorojen pituuden ympärillä. Vihreiden ryhmä kannatti valtuutettujen ensimmäisen puheenvuoron säilyttämistä 5 minuutin pituisena. Tämä oli myös Jyrkin alkuperäinen pohjaesitys. Valtuuston enemmistö oli 3 minuutin kannalla paljolti sen takia, että kokoukset ovat tänä syksynä venyneet kohtuuttoman pitkiksi, vaikka koolle on kutsuttu kaksi ylimääräistä kokousta. Yli tunnin keskustelu aiheesta oli tästä valitettava malliesimerkki.

Omassa puheenvuorossani totesin, että työjärjestyksen keskeinen tarkoitus on varmistaa, että valtuustolla on päätöksenteolle hyvät edellytykset. Nostin esiin tärkeät kirjaukset valtuuston hyväksymien toivomusten painoarvon kasvattamisesta.

On valitettavaa, että jotkut valtuutetuista pitävät toivomuksia turhanpäiväisinä ja merkityksettöminä. En näe järkeä siinä, että luottamushenkilöt itse vesittävät omien päätöstensä vaikuttavuutta. Valtuuston toivomuksiin (myös niiden tekemiseen) on suhtauduttava vakavasti ja edellytettävä niiden toimeenpanoa asianmukaisella tavalla.

Mari Anthoni painotti, että valtuusto on ylin päättävä elin, mutta sen valtaa ei mitata puheiden pituuksilla, vaan sillä että valtuusto ottaa vallan joka sille kuuluu. Mari piti tärkeänä, että valtuutetuilla on valtuustossa mahdollisuus vaikuttaa niin puheilla ja toivomuksilla kuin aloitteilla ja kysymyksilläkin ja harmitteli, että puheenvuoron pituuksia rajoitetaan yhden tai kahden valtuutetun takia.

Valtuusto päätti jatkaa poikkihallinnollista ohjelmatyötä. Kestävä kehitys -ohjelmaryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell korosti, että tavoitteet voisivat olla vielä kunnianhimoisemmat. Viime keväänä Espoo osoittautui kansainvälisessä vertailututkimuksessa Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi. Sirpa totesi, että jos kestävän kehityksen ohjelmatyötä jatketaan, on Espoosta tehtävä seuraavaksi maailman kestävin kaupunki.

Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmän varapuheenjohtaja Mari Anthoni piti tärkeänä, että ohjelmaryhmiin valitaan jatkossa myös varajäsenet. Lisäksi Mari toivoi, että työtä demokratian, asukasvaikuttamisen ja osallisuuden edistämiseksi jatketaan tavalla tai toisella.

Kahvitauon jälkeen päätös Matinkylän uimahallista nuijittiin puheitta, kun valtuutetut viivyttelivät saliin tulon kanssa. Tärkeä opetus siitä, että kokous jatkuu ajallaan. Vammaisneuvosto esitti kannanotossaan, että Leppävaaran uimahallissa tehdyistä virheistä otetaan opiksi ja Matinkylän uimahallista tehdään esteettömyyden malliesimerkki. Neuvottelutoimikunta kannatti tätä yksimielisesti ja se ohjatkoon hankkeen toteutusta, vaikkei tullut kirjatuksi valtuuston päätökseen.

Kirsi Louhelaisen sairastuttua Risto Nevanlinna toi kokoukseen Kirsin terveiset koskien Riihitontun kaavaa Niittykummussa. Risto kertoi, että kaava tuo merkittävän määrän asukkaita aivan metron ja palveluiden tuntumaan. Ja kaupunkimaisempaa asumista, jossa rakentaminen tuodaan kadun varteen. Risto korosti, että on tärkeää saada nimenomaan metron viereiset asunnot rakentumaan mahdollisimman pian. Toivottavasti tänne tulee nyt myös sitä valtuustossakin peräänkuulutettua nuorten asumista – pieniä ensiasuntoja ja edullista asumista hyvien yhteyksien äärellä.

Konttiasunnoista käytiin pitkä keskustelu Arja Juvosen (ps.) aloitteen tiimoilta. Henna Partanen kommentoi, että olennainen keino vaikuttaa asumisen hintaan on parkkinormin lieventäminen ja sitä opiskelijatkin ensisijassa toivovat.

Myös kotihoidon työntekijöiden parkkipaikoista käytiin perusteellinen keskustelu Johanna Värmälän (sd.) aloitteen pohjalta. Kaikki ryhmät olivat samaa mieltä siitä, että asiaan pitää löytää ratkaisu lainäsäädännön ongelmista huolimatta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti toivomuksen, että asukkaiden kotona hoitotyötä tekevien pysäköintiä helpotetaan viivytyksettä.

Saara Hyrkön ja Henrik Vuornoksen (kok.) valtuustokysymys kotihoidontuen ja Espoo-lisän vaikutuksista herätti vilkkaan keskustelun. Saara korosti, ettei kysymyksessä otettu kantaa puolesta tai vastaan, vaan haluttiin saada tietoa päätöksenteon pohjaksi. Vastausta kiiteltiinkin kattavaksi.

Saara totesi puheenvuorossaan, että tasa-arvon kannalta on kestämätöntä, että 95% kotihoidontuen kuntalisän käyttäjistä on naisia. Tasa-arvo, maahanmuuttajien kotoutuminen, lasten hyvinvointi. Näistä syistä koko perhevapaajärjestelmä on uudistettava. Lopuksi Saara harmitteli, että keskustelu kotihoidontuesta päätyy aivan liian usein vastakkainasetteluksi varhaiskasvatuksen ja kotihoidon välillä. Siitä ei ole kyse, eikä ole valtuutettujen tehtävä päättää, millaiset lastenhoitoratkaisut ilmentävät hyvää vanhemmuutta.

Johanna Karimäki totesi, että kotihoidontukea käyttävät eniten vähävaraiset, joilla ei ole työtä johon palata. Heille Espoo-lisä on tärkeä. Työllistämistoimin voisi auttaa niitä perheitä, joissa vanhempi haluaa palata kotihoidontuelta takaisin työelämään.

Mari Anthoni kiitti kaupunginjohtajaa ja virkavalmistelua siitä, ettei Espoo-lisään ole koskettu. Espoo-lisän poistaminen merkitsisi sitä, että vain varakkaimmilla olisi mahdollisuus hoitaa lapsia kotona. Mari korosti, että lasten hoitaminen kotona on arvokasta työtä, josta pitää kertyä eläkettä. Laadukasta varhaiskasvatusta ja kotihoitoa ei pidä asettaa vastakkain, vaan perheiden mahdollisuutta valita lapsilleen paras hoitomuoto pitää tukea.

Myös Sirpa Hertell kiitti virkavalmistelua siitä, että Espoo-lisä säilyy ja perheet voivat edelleen valita heille parhaan ratkaisun. Inka Hopsu totesi vihreiden linjasta, että tuemme sekä kotihoidon kuntalisää että subjektiivista päivähoitoa. Kummastakaan ei vihreiden mielestä saa leikata.

Johanna Karimäki oli tehnyt tärkeän aloitteen glyfosaatin kieltämisestä rikkakasvien torjunnassa. Johanna esitti, että Espoo ryhtyy edelläkävijäksi myrkyttömän arjen edistämisessä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kieltänyt glyfosaattivalmisteiden käytön siirtymäajan jälkeen (2018) ja esimerkiksi Turussa on jo päätetty luopua glyfosaatin käytöstä. Muitakin keinoja rikkakasvien torjuntaan siis on. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Johannan toivomuksen, että glyfosaatin käytöstä Espoon puistoalueilla luovutaan.

Saara Hyrkön tekemään aloitteeseen kaupunkipyörien saamiseksi Espooseen oli iloksemme vastattu positiivisesti. Saara totesi, että kaupunkipyörät ovat kätevä palvelu, mutta niillä on myös opettavainen ja symbolinen merkitys. Ne tuovat pyöräilyn lähemmäs yhä useampia kaupunkilaisia ja entistä kiinteämmäksi osaksi kaupunkikuvaa. Näillä näkymin kaupunkipyöriä kokeillaan Espoossa jo ensi kesänä pienimuotoisesti. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Saaran toivomuksen, että kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutuksessa varmistetaan järjestelmän yhteensopivuus Helsingissä käytössä olevan kaupunkipyöräjärjestelmän kanssa.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä asiana käsiteltiin Inka Hopsun aloite paperittomien terveydenhuollosta. Inka kiitti sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä kaupunginhallitusta vastuullisesta päätöksestä huolehtia jatkossa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä raskaana olevien naisten terveydenhuollon järjestämisestä, samoin kuin muiden espoolaisten terveydenhuollosta. Inka painotti, että nyt esitetty aloitevastaus osoittaa, että espoolaiset päättäjät ovat valmiita kantamaan vastuuta. Paperittomien kunnollinen terveydenhoito ehkäisee ongelmia ja sairauksien pahenemista ja vähentää terveydenhuollon tarvetta ja kuluja.

Inka kiitti myös monia aktiivisia kuntalaisia ja muita toimijoita, jotka ovat aktiivisesti olleet yhteydessä valtuutettuihin ja kuvanneet, kuinka nykytilanne on epäinhimillinen jokaisen palveluiden ulkopuolelle jäävän kannalta, mutta vaikea myös lääkäreille ja terveydenhuollon henkilökunnalle, jotka epävarmuuden vuoksi käännyttävät ihmisiä pois palveluista.

Pinja Nieminen totesi, ettei ole tutkimusnäyttöä siitä, että terveydenhuolto toimisi maahanmuuton vetovoimatekijänä. Sen sijaan on enenevästi näyttöä siitä, että maahanmuuttajien hoidon rajaaminen pelkkään akuuttihoitoon tulee kalliimmaksi kuin myös ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tarjoaminen. Pinja kertoi myös, että suomalainen käytäntö rajata paperittomat lapset ennaltaehkäisevän ja muun ei-kiireellisen hoidon ulkopuolelle on eurooppalaisittain poikkeuksellinen.

Johanna Karimäki muistutti, että lakiesityksen käsittely eduskunnassa viime eduskuntakauden lopulla oli ala-arvoinen näytelmä. Esitys tuotiin eduskuntaan niin myöhään, ettei sitä ehditty käsitellä pöydällepanon takia. Siksi kunnat joutuvat nyt tekemään omia päätöksiään.

Perussuomalaiset esittivät asian palauttamista, mutta esitys hävisi onneksi selvin numeroin 51-11, 5 tyhjää. Hienoa, että valtuuston selkeä enemmistö oli inhimillisen päätöksen takana.

Raportin kirjasi Tiina Elo