Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan 24.4.2024 suurta huolta herättänyttä maisematyölupaa koskien hakkuita ja jopa avohakkuuta yksityisen omistuksessa olevalla maalla Keskuspuiston itäosassa Suurpellon kupeessa Henttaalla. Hakkuusuunnitelmat ovat herättäneet laajaa huolta niin ympäristöjärjestöjen kuin asukkaiden keskuudessa.

Espoon Keskuspuisto on Espoon eteläosien suurin ja merkittävin yhtenäinen metsäalue, jonka luontoarvot ovat erittäin suuria. Samalla se on kymmenille tuhansille espoolaisille tärkeä virkistäytymisen paikka, jonka merkitys tulee entisestään kasvamaan kaupungin asukasmäärän kasvaessa. Jo nyt Keskuspuistoon kohdistuu monenlaisia virkistyskäyttöön liittyviä paineita, joita on soviteltava huolella, jotta luontoarvot eivät vaarannu, Elo muistuttaa.

Keskuspuiston arvo on laajasti tunnistettu ja Espoon vireillä olevassa yleiskaava 2060 -työssä sitä tullaan Vihreiden aloitteesta laajentamaan.

Keskuspuiston luonto- ja virkistysarvojen säilymiseksi on pidettävä huoli siitä, että Keskuspuiston metsäalueet säilyvät luonnoltaan monimuotoisena ja mahdollisimman luonnontilaisina. Voimakkaat hakkuut tai metsänhoitotoimet heikentäisivät metsän virkistyskäyttöä merkittävästi ja muuttaisivat alueen luonnetta olennaisesti huonommaksi, Nevanlinna korostaa. 

Espoon keskuspuiston hakkuita ovat kritisoineet niin Espoon ympäristönsuojelun asiantuntijat, ympäristöjärjestöt kuin asukkaatkin.

Espoon keskuspuisto on yleiskaavassa merkitty virkistysalueeksi ja se antaa asukkaille lupauksen metsän säilymisestä metsänä. Avohakkuut ja voimallinen metsänkäsittely on tämän kanssa ristiriidassa. Kaupungin on selvitettävä keinot estää avohakkuut ja voimakkaat metsänhoitotoimet keskuspuiston alueella ja tuotava ne viipymättä luottamushenkilöiden päätettäväksi, jotta keskuspuiston metsäalueet voidaan säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina virkistyskäyttö huomioiden, Elo ja Nevanlinna vaativat.

Elo ja Nevanlinna jättivät 22.4.2024 valtuuston kokouksessa asiasta valtuustoaloitteen, jossa pyydetään kaupunkia selvittämään keinot estää avohakkuut ja voimakkaat metsänhoitotoimet Keskuspuiston alueella ja tuomaan ne viipymättä päätettäväksi, jotta Keskuspuiston metsäalueet voidaan säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina virkistyskäyttö huomioiden.