Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen vaihtuva valtuustoryhmän jäsen summaa kokouksen asiat ja päätökset. Tällä kertaa vuorossa kaupunginvaltuutettu, ryhmän varapuheenjohtaja Meri Löyttyniemi.

Espoon kaupunginvaltuusto kokoontui kauniin helteisenä iltana, heti Seinäjoen puoluekokouksen jälkeen. Valtuuston puheenjohtajan nuija siirtyi kokoomukselta vihreiden Inka Hopsulle, kesään 2024 saakka. Uutena valtuustoryhmämme puheenjohtajana toimii Mikki Kauste. Valtuustossa vahvistettiin myös Noora Koposen nimitys kasvun ja oppimisen lautakunnan vpj:ksi ja Pinja Niemisen nimitys Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman vpj:ksi. 

Asumisen ja maankäytön periaatteet hyväksyttiin

Valtuutettu, kh:n varapj Henna Partanen totesi esityksen olevan hyvä kompromissi. On huolehdittava siitä, että uudet asuinalueet rakentuvat viihtyisiksi ja tasapainoisiksi, ja että vanhojakin alueita kehitetään niiden vahvuuksia kunnioittaen. Ryhmien välillä oltiin yksimielisiä alueiden välisen segregaation torjumisesta. Ohjelmassa todettiin, ettei uusia korkotuettuja vuokra-asuntoja rakenneta pääsääntöisesti alueille, jotka ovat erityisessä segregaatioriskissä. 

Vihreiden mielestä on tärkeää, että Espoossa on tarjolla erilaisia ja kohtuuhintaisia asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Periaatteissa linjattiin, että kortteleihin osoitetaan sekä vapaarahoitteista että valtion tukemaa asuntotuotantoa. Osallisuuden vahvistamiseksi kaupunki edistää naapurustoyhteistyötä energiatehokkuustoimien käynnistämiseksi, ja tilapäisten joutomaiden väliaikaista käyttöä helpotetaan.

Kriittiseksi kysymykseksi muodostui maankäyttömaksut. Kompromissina valtuusto hyväksyi mallin, jossa kaupungille aiheutuva maankäyttömaksuista saatava tulonmenetys on jopa 4-7 miljoonaa euroa vuodessa. Asemakaavoituksen myötä kaupungilla on velvoite toteuttaa alueelle tarvittava infra kuten tieverkosto. Nyt rahaa sen rakentamiseen saadaan vähemmän. Vihreälle ryhmälle on oleellista, ettei puuttuvia rahoja oteta päiväkoti- ja kouluinvestoinneista, eikä heikentämällä kaupungin palveluita.  

Kaupunkirata etenee

Valtuutetut Tiina Elo ja Johanna Karimäki puhuivat kaupunkiradan puolesta. Heidän puheenvuoroissaan nousi esiin, että kaupunkiradan jatkaminen on ensiarvoisen tärkeä hanke niin liikenteen ilmastopäästöjen vähentämisen kuin asukkaiden arjen sujuvuuden parantamisen kannalta. Kaupunkirata mahdollistaa radan varren kehittämisen kestävästi joukkoliikenteeseen perustuen. 
Ratahankkeen yhteydessä toteutetaan myös asukkaiden kauan odottama laadukas pyöräväylä Rantaradan rinnalle. Tämä parantaa olennaisesti radan varressa asuvien pyöräilyolosuhteita. Pyöräbaanan toteuttaminen ratahankkeen yhteydessä on kustannustehokasta ja järkevää. Hanke on valtuustossa jo kertaalleen hyväksytty ja nyt on kyse kustannusten nousun hyväksymisestä. Syyt kustannusnousuun ovat olleet kaupungista riippumattomat, ja esitystä lisärahoituksesta vihreät piti perusteltuna.

Turvesuonristin urheiluhalli ja muut asemakaavat & rakennushankkeet

Valtuustossa oli monia kaavoja, ja niistä eniten puhututti Turvesuonristin tennis- ja padelhallihanke jota on suunniteltu lähelle Tapiolan golf-kenttää Laajalahdessa. Vihreä ryhmä vastusti hanketta. Valtuutettu Risto Nevanlinna totesi, että “Turvesuonristin asemakaavamuutoksen takana oleva hanke on sinänsä hyvä sillä halleille on tarvetta ja käyttäjiä. Kuitenkin itse asemakaavaehdotuksessa on monia ongelmia ympäristön ja hulevesien hallinnan kannalta, joiden vuoksi Vihreät on vastustanut sen hyväksymistä kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa sekä esittänyt, että hankkeelle osoitettaisiin kiireellisesti rakentamiselle paremmin soveltuva paikka.” 

Myös valtuutettu Tiina Elo totesi, että “on valitettavaa, että sinänsä hyvää ja tarpeellista hanketta on elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päättämän suunnitteluvarauksen myötä alettu suunnitella paikkaan, joka on luontoarvojen kannalta ongelmallinen. Parasta olisi, jos hankkeelle voitaisiin löytää vielä toinen paikka, esimerkiksi Tapiolan urheilupuistosta.” Meri Löyttyniemi toi puheenvuorossaan esiin myös vaihtoehtoisen paikan, kuuden mailapeliseuran yhteishankkeen sekä nosti myös Tapiolan tennispuiston hallin tärkeyden mailapeliharrastajille. Turvesuonristin hankkeessa hyvää on se, että sijoittelua on muokattu paremmaksi hulevesien näkökulmasta sekä hallin energiankäytöstä suunnitellaan mahdollisimman tehokasta.

Maarinkulman ja Tietäjänkulman kaavamuutokset sekä Sunan koulun laajennus ja perusparannushanke hyväksyttiin. Myös Espoonlahden perusparannuksesta keskusteltiin.

Naisten ja tyttöjen uintivuorot

Valtuutettu Elli Keisteri-Sipilä puhui Inka Hopsun tekemän naisten ja tyttöjen erillisten uintivuorojen puolesta. Hän totesi, että “sekavuoroille osallistumisen esteinä  on moninaisia syitä. mm. turvattomuuden tunnetta, arkuutta, traumaattisia asioita ja sairauksia. On merkillepantavaa, että aloite on espoolaisilta noussut. Espoo-tarinassakin nostetaan esiin asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen. On tärkeää, että poistetaan kynnyksiä ja lisätään ja tuetaan matalan kynnyksen liikkumista monin keinoin useille kohderyhmille.”Elli totesi myös, että “pitää herkemmällä korvalla kuulla liikkumisen esteitä ja reagoida niihin.  Vesiliikunta on yksi hienoimmista liikuntamuodoista ja sopii monille ryhmille.  Vesiliikunta  sopii mm. kipupotilaille, nivelrikkoisille sekä leikkausten jälkeiseen kuntoutukseen. Vesiliikunta tukee mielen hyvinvointia, on yhteisöllistä ja ennaltaehkäisee terveydenhoitokuluja.” Tämän puolesta puhui myös valtuutettu Noora Koponen.

Suomi toisena kielenä (S2)

Valtuutettu Pinja Nieminen puhui suomi toisena kielenä opetusta (S2) käsittelevän valtuustokysymyksen kohdalla. S2-opetusta on oltava saatavilla riittävästi, lisäksi valmistavaa opetusta resurssoitaisiin paremmin sekä pituuden että ryhmäkokojen suhteen. Lisäksi pitää arvioida paremmin, keiden kannattaa ylipäätänsä osallistua S2-opetukseen, kun väestörekisterijärjestelmään ei voi lisätä useampaa äidinkieltä. Osalla monikielisistä oppilaista suomen kieli on niin vahva, että S2-opetus voi pikemminkin heikentää heidän jatko-opintomahdollisuuksiaan. Kolmanneksi, vanhempien parempi suomen kielen taito lisää heidän kykyään seurata lastensa koulunkäyntiä ja näin ollen kohentaa kokonaisvaltaisesti perheiden tilannetta, Pinja sanoi puheenvuoronsa lopulla.

Vieraslajien torjunta ja kesätyöpaikat

Valtuutettu Tiina Elo oli jättänyt valtuutettu Mikki Kausteen kanssa valtuustoaloitteen, jolla voidaan petrata kahta tärkeää asiaa: torjua vieraslajien leviämistä ja tarjota erityisesti alaikäisille nuorille kesätyöpaikkoja. Vieraslajit ovat Espoossakin kasvava ongelma, josta asukkaat antavat melko paljonkin huolestunutta palautetta. Esimerkiksi lupiinien ja jättipalsamien levitessä, jalkoihin jäävät kotoperäiset kasvilajit, ja luonnon monimuotoisuus hupenee. Kaupungilta toivotaan ponnekkaampaa toimintaa vieraslajien torjuntaan. 

Aloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan, että tänä vuonna viherkunnossapito satsaa vieraslajien kartoitukseen, jotta torjuntaa tai leviämisen rajoittamista voidaan tehdä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Tiinan tekemän toivomuksen: lupiinin ja jättipalsamin torjuntaa tehostetaan vuoden 2023 kartoitusten pohjalta tarjoamalla tulevina kesinä näiden lajien torjuntatyötä nuorille joko kaupungin omana työnä tai yhteistyössä urheiluseurojen tai asukasyhdistysten kanssa.

Puiden istutuskampanja

Valtuutetut Johanna Karimäki, Mikki Kauste ja Meri Löyttyniemi korostivat puheenvuoroissaan puiden istutuskampanjan tärkeyttä sekä lukuisia hyötyjä kaupungin viihtyisyyden, varjoisuuden tärkeyden UV-valolta suojaamisessa mm. päiväkotien pihoilla ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Puheenvuoroissa nostettiin esille myös kaupunkitoimijoille laadittavat ohjeet ja toiminnan resurssointi.

Lopuksi

Lisäksi kokouksessa esiteltiin myös kaupungin ensimmäinen osavuosikatsaus sekä monia muita aloitevastauksia. Valtuuston esityslistan ja pöytäkirjan 12.6. kokouksesta löydät täältä: Dynasty tietopalvelu : Espoon kaupunki (oncloudos.com)

Vihreä valtuustoryhmä toivottaa hyvää kesää!
Kesän jälkeen seuraava kokous pidetään 14.8.2023.