Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen vaihtuva valtuustoryhmän jäsen summaa valtuustonkokouksen asiat ja päätökset. Tällä kertaa vuorossa kaupunginvaltuutettu Elli Keisteri-Sipilä.

Tämän kertaisessa valtuuston kokouksessa keskustelua herättivät erityisesti parkkipaikat, sekä Nuuksion kansallispuiston laajentaminen. 

Alkuun hyväksyttiin Focus Mattlidenin hankesuunnitelma, Leppävaaran siirtokelpoisen päiväkodin rakennuttaminen sekä Aarrekartan päiväkodin uudishankkeen tavoitekustannuksen korottaminen.

Espoon koulujen, päiväkotien ja virastotalojen parkkipaikkojen hyödyntäminen viikonloppuisin

Henna Kajavan (Ps) valtuustoaloite Espoon koulujen, päiväkotien ja virastotalojen parkkipaikkojen hyödyntämiseksi viikonloppuisin herätti jonkun verran keskustelua. Kaupunki toi vastauksessaan esiin, että parkkipaikkojen hyödyntäminen viikonloppuisin ei ole aivan yksiselitteistä. 

Ylläpidon varmistaminen riittävällä tasolla on myös turvallisuuskysymys. Vastauksessa mainittiin mm. lumen kasautuminen ja pakkautuminen autojen väleihin, joka voi johtaa liukkaudentorjunnan kannalta ongelmiin. Haasteeksi nähtiin myös keväällä tehtävän hiekoitushiekan noston estyminen. Vastauksessa tuotiin esiin huoli siitä, miten pysäköintialueiden vapautuminen yleiseen käyttöön vaikuttaisi pysäköintipaikkojen vapautumiseen henkilökunnan käyttöön aamuisin.  

Vastauksessa kerrottiin, että tilapalvelut-liikelaitos tulee kokeilemaan pysäköintipaikkojen viikonloppukäyttöä valtuustoaloitteen mukaisesti alustavasti Saunalahden koululla Länsi-Espoossa sekä Mattlidens skolanissa Matinkylässä. Kokeilu aloitetaan 1.5.2023 alkaen. 

Puheenvuoroissa nousi esiin, että toive parkkipaikkojen käyttöön on suuri ja toivottiin, että näitä parkkipaikkoja voisi hyödyntää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Nuuksion kansallispuiston laajentaminen 

Kokouksen lopuksi käsiteltiin Vihreiden Tiina Elon ja Risto Nevanlinnan 22.8.2022 tekemää valtuustoaloitetta Espoon kaupungin omistamien maiden tarjoamiseksi osaksi Nuuksion kansallispuistoa.

Valtuustoaloitteessa esitettiin, että kaupunki selvittää, mitkä kaupungin omistuksessa olevat luonnoltaan arvokkaat ja kansallispuistoon luontevasti liittyvät alueet olisivat liitettävissä Nuuksion kansallispuistoon. Näitä alueita voitaisiin tarjota valtiolle osaksi Nuuksion kansallispuistoa. Vastauksessa tulee ilmi, että lähtökohtaisesti kansallispuistoon kannattaa liittää alueita, jotka kytkeytyvät suoraan olemassa oleviin alueisiin. Luontoalueiden ekologisen kytkeytyvyyden kannalta on lähtökohtaisesti parempi, mitä laajempia yhtenäisiä alueita on, sillä sitä todennäköisemmin alue tarjoaa suojaisampia ja monimuotoisempia elinympäristöjä.”

Luonnonsuojelun toimenpiteet (LuonTo) toimenpideohjelman kohteista kolme Espoon kaupungin omistuksessa olevaa kohdetta rajautuu suoraan Nuuksion kansallispuiston alueisiin. Kaikilla on selkeitä luontoarvoja ja kohteista kaksi on toimenpideohjelman luonnonsuojelualueiksi toteutettavia kohteita. Nämä alueet ovat Hyppykallion metsä ja Hakjärvimossen – Raikorpi, sekä yksi maakunnallinen arvokohde, Kattilajärvi – Jänisniemi.

 Kaupungin vastauksessa nostettiin esiin, että “lisäksi kansallispuistoon olisi luonnonsuojelullisesti järkevintä liittää alueita, jotka eivät nykyisellään jo ole rauhoitettuja muina luonnonsuojelualueina.”

Kaupunginhallitus päätti Vihreiden esityksestä kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa valmistelemaan kaupungin omistamien Nuuksion kansallispuistoon rajautuvien luonnonsuojelualueiden tarjoamista osaksi kansallispuistoa. Toivottavasti tämän kanssa päästään ripeästi eteenpäin.

Tiina Elo nosti puheenvuorossaan esiin, että ”monet metsäluontotyypit ja metsälajit ovat Suomessa uhanalaisia. Tiedämme, että vanhoja metsiä on suojeltu liian vähän erityisesti eteläisessä Suomessa. Nuuksion kansallispuisto edustaa juuri näitä riittämättömästi suojeltuja metsäekosysteemejä.”

Tiina Elo summaa, että “Nuuksion kansallispuisto on tärkeä retkeilyalue koko pääkaupunkiseudun asukkaille ja matkailijoille. Kävijämäärien kasvaessa haasteena on, miten luontokokemuksia ja -elämyksiä pystytään tarjoamaan kävijöille niin, että monimuotoinen lajisto ja luontotyypit pystytään samalla turvaamaan.” 

Tiina korosti, että retkeilijämäärien kasvun lisäksi paineita Nuuksion järviylängön metsäluonnolle kasvattaa asutuksen lisääntyminen kansallispuiston liepeillä, kun Pohjois- ja Keski-Espoon kaavoitus etenee. “Tässä tilanteessa kansallispuiston laajentaminen on yksi keino keventää luontoon kohdistuvaa painetta.”

Kokouksessa Tiina kertasi aloitteen taustoja kertoen, että laajentaminen nousi julkiseen keskusteluun viime vuonna, kun Helsinki käynnisti neuvottelut valtion kanssa omistamiensa laajojen virkistysalueiden myymiseksi osaksi kansallispuistoa. On tärkeää, että kansallispuiston laajennusta tarkasteltaessa otetaan myös virkistysarvot ja eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioon. Tiina korosti, että kansallispuistojen keskeinen tehtävä on nimenomaan luonnon monimuotoisuuden vaaliminen.

Risto Nevanlinna totesi puheessaan, että aloitteen mukaisella kansallispuiston laajentamisella voidaan vaikuttaa siihen, että virkistyspaine jakautuisi tasaisemmin kansallispuiston eri kolkkiin. Jotta Nuuksion kansallispuiston luontoarvot voidaan säilyttää lisääntyvästä virkistyskäytöstä huolimatta, kansallispuistoa on perusteltua laajentaa.

Aloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan, että ”kansallispuisto koostuu useasta eri palasesta, joista pienin yksittäinen osa Espoon kaupungin alueella on pinta-alaltaan alle 0,2 hehtaaria”. Risto summasi, että niin luonnon kuin kansallispuiston kävijöiden kannalta olisi parempi, että kansallispuisto olisi vähemmän pirstaleinen ja enemmän yhtenäinen.

Johanna Karimäki kiitteli Tiina Eloa ja Risto Nevanlinnaa tärkeästä aloitteesta. Hän toi esiin, että kansallispuiston reitit, pitkospuut ja keittokatokset opastavat retkeilijät poluille ja luonto säästyy kulumiselta. Karimäki näkee hyvänä tavoitteen Nuuksion kansallispuiston laajentumisesta. Retkeilypaikoille on tarvetta ja kansallispuistot turvaavat luonnon monimuotoisuutta.

Puheessaan Johanna muistutti ulkoilijoiden näkökulmista mm. suunnistamisesta. ”Soisin siis jatkossakin suunnistukseen mahdollisten alueiden olevan osa metsäisiä ulkoilualueita. Mikäli suunnistuskäytössä olevia alueita on suunnitelmissa liittää kansallispuistoon, pitäisi harkita Nuuksion kansallispuiston järjestyssääntöjen muuttamista siten, että jatkossakin on mahdollista järjestää kuntosuunnistusta alueilla, joissa se nyt on sallittua.”

Johanna toi puheenvuorossaan esiin, että Suomen Latu ry on antanut lausunnon Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Lausunnossa korostetaan erilaisia luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia ja myös resurssitarpeita, jotta Nuuksioon voidaan rakentaa uusia kävelyreittejä, tuli- ja leiripaikkoja, pyöräreittejä ja talvireittejä hiihtoon. On tärkeää myös edistää esteettömiä ja yhdenvertaisia palveluja.”

Elli Keisteri-Sipilä Valtuutettu, tarkastuslautakunnan vpj, nuorisoasianjaoston jäsen