Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen vaihtuva valtuustoryhmän jäsen summaa valtuustonkokouksen asiat ja päätökset. Tällä kertaa vuorossa on kaupunginvaltuutettu Peppi Seppälä.

Espoon kaupunginvaltuusto kokousti toiseksi viimeistä kertaa ennen eduskuntavaaleja mikä innoitti valtuutettuja keskustelemaan normaalia enemmän ja poikkihallinnollisia kehiysohjelmia käsitellessä käytiin läpi laajasti eri teemoja. 

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta 2022

Kestävä Espoo -ohjausryhmän puheenjohtaja ja Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Meri Löyttyniemi esitteli katsauksen poikkihallinnollisen ohjausryhmän toimintaan.  

“Espoo-tarinan tavoitteiden saavuttamiseksi ollaan hyvällä tiellä, mutta tavoitteet pitää asettaa kaikille kaupungin toimialoille. Lisäksi ohjausryhmässä painotetaan konkreettisten ja vaikuttavien toimenpideparannusten tärkeyttä, joita myös Espoon asukkaat ja yhteisöt ovat selkeästi ilmaisseet haluavansa. Keväällä 2023 valtuusto tulee pitämään myös iltakoulun ilmastotiekartasta.” 

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen vaati riittäviä toimia Espoon hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

“Jo 10 vuotta sitten, kun minut valittiin ympäristölautakunnan puheenjohtajaksi tiedettiin, että suunnitelmalliseen ilmastotyöhön tarvitaan tiekartta, jossa toimet on aikataulutettu, mittaroitu ja vastuutettu ja jota seuraamalla voidaan varmistaa, että päästövähennyksiä myös tapahtuu tavoiteaikataulussa. Sellaista tiekarttaa ei useista päätöksistä ja Espoo-tarinan linjauksestakaan huolimatta vieläkään ole. 

Paljon tehdään ja osin vaikuttavaakin työtä, mutta etenemmekö riittävällä tahdilla kohti hiilineutraaliutta? Mitä ilmeisimmin emme. Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä työ on tärkeää, mutta Espoon yksi merkittävimmistä toimijoista, eli kaupunki itse täytyy saada mukaan ilmastotalkoisiin.” 

Luonnon puolesta puheenvuoron piti valtuutettu Elli Keisteri-Sipilä joka nosti esiin Yleiskaava 2060 kyselun tuloksia johon vastasi loppuvuonna 2022 yli 1000 kuntalaista. 

“Kyselyllä haettiin vastausta mm. kysymykseen, mitä espoolainen haluaisi nähdä tulevaisuuden Espoossa?

Kolmen kärjessä olivat lähiluonto, luonnon monimuotoisuus ja merenrantojen virkistysmahdollisuudet. Heti perässä tulivat metsät ja hiilinielut, kaupunkiluonto ja viihtyisät virkistysreitit eri puolilla Espoota. Tämä on tärkeä viesti asukkaiden arvomaailmasta

Kymmenen kärkeen ylsivät myös lähipalvelut, kävely- ja pyöräilyreitit, kylämäiset kaupunginosat ja sujuva joukkoliikenne.Tärkeitä asioita, joissa nousee teemoja erityisesti Kestävä ja hyvinvoiva Espoo ohjelmista” 

Luonnosta ja ilmastosta valtuuston keskustelu siirtyi pienydinvoimaan josta käytiin kiivastakin väittelyä kokouksessa, RKP:n esitettyä vastustusta pienydinvoimala hankkeen tulosta Espooseen.

Valtuutettu ja energia-asiantuntija Peppi Seppälä vaati puheiden sijaan tekoja

“Jos Espoo ja pääkaupunkiseutu aikoo nojata ilmasto tavoitteissaan ydinvoimaan on meidänkin alettava neuvotella konkreettisia sopimuksia alan toimijoiden sekä valtion kanssa. Ensimmäisenä pitäisi aloittaa yhteistyö pk-seudun kanssa kaavoitustilanteen selvittämiseksi, sekä edistää, että seuraava hallitus ottaa tavoitteekseen SMR-pilotin aloittamisen.”

Valtuustossa kuultiin myös puheenvuoroja muilta puolueilta siitä, että Espoon ei tarvitsisi vähentää omia päästöjään vaan keskittyä hiilikädenjäljen edistämiseen. Vihreät pitivät tärkeänä että myös Espoon omat päästöt laskevat esimerkkinä toimivasta vihreästä siirtymästä.

Lisäksi valtuutettu Pinja Nieminen painotti puheenvuorossaan henkilöstön riittävyydestä huolehtimisen tärkeyttä niin sosiaali- ja terveyspalveluiden ja koulutuksen puolella. 

“Olin aikoinaan kaksi kautta sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja muistan, että pohdimme hyvin paljon lääkärien rekrytointia. Muiden ammattiryhmien saatavuus jäi paljon vähemmälle huomiolle. Varhaiskasvatuksessa on mielestäni käynyt hieman samalla lailla. Niin ikään sinänsä äärimmäisen tärkeä opettajien rekrytoinnin haaste on ollut pinnalla, mutta jälleen hoitajien saatavuus on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Nykyään kaikkialla on pulaa myös juuri hoitajista, niin lastenhoitajista kuin lähihoitajista esimerkiksi vanhusten kotihoidossa. Meidän tulisikin siis muistaa myös matalammin koulutuksen henkilöstön saatavuuden varmistaminen tulevaisuudessa. Palkka- ja työolokysymysten ohella tässä on myös paljon, mitä kunta voi itse tehdä alkaen Omnian koulutuksista oppisopimuskoulutuksen tehokkaaseen tarjoamiseen. Kaikki henkilöstö on arvokasta ja tarpeellista.”

Kemisti, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Otaniemi

Kokouksen lopulla hyväksyttiin Kemistintien kaavan päivitys. Valtuutettu Peppi Seppälä kiitteli kaavan etenemistä

“Opiskelijat ovat vuosia työstäneet hanketta ja sen toteutusta. Tänään valtuustossa teemmekin historiallisen päätöksen tuleville opiskelijoille ja Aallon yhteisöllisyyden edistämiseksi kun hyväksymme kemistin asemakaavan muutoksen.”

Valtuustoaloitteet

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsun aloite tilapäistä suojelua saavien ja turvapaikanhakijalasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä Espoossa käsiteltiin valtuustossa. Puheessaan Hopsu puolusti lasten oikeutta koulutukseen. 

“Laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, jotka syystä tai toisesta ovat haavoittuvassa asemassa. Tällainen haavoittuva tilanne on esimerkiksi monella Ukrainasta sotaa paenneella lapsella, mutta myös monella muulla pakolaistilanteesta tai kriisin keskeltä tulleella. Vanhemmilla voi olla traumoja, unettomuutta, suurta huolta omaisista. Nämä vaikuttavat merkittävästi lapsen elämään. Myöskään paperittomuuden ei pidä olla peruste jättää lasta varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Turvapaikanhakijalapsilla sekä paperittomilla on jo nyt oikeus osallistua perusopetukseen, joten ei ole mitään syytä jättää näitä lapsia sitä edeltävän ja siihen valmistavan varhaiskasvatuksen ulkopuolelle.

Tämä vastaus ja varhaiskasvatuksen salliminen kaikille lapsille ilman erillistä harkintaa on kuitenkin lasten kannalta ainoa oikea ratkaisu ja siksi lämmin kiitos aloitteen allekirjoittaneille ja vastauksen valmistelleille.” 

Keskusteltaessa valtuustoaloitteesta päiväkotien ulkoilualueiden valmistelemiseksi Pinja Nieminen toi esille sitä, että vanhojen päiväkotien pihat ovat uusiin päiväkoteihin verrattuna useammin osittain luonnontilaisia.

”Tämä tarjoaa lapsille luovemman ja enemmän motoriikkaa kehittävän ympäristön ja metsiköt tarjoavat myös varjoa. Myös uusien päiväkotien pihasuunnittelussa tulisi pyrkiä samaan”.

Valtuutettu Risto Nevanlinna piti puheen tienvarsien pölyttäjien ja niittylajiston suojelemisesta tehdyn aloitteen käsittelyssä. 

“Aloitteessa mainitut teiden varret ja pientareet voisivat oikein hoidettuina toimia laajempien arvoniittyjen yhdistäjinä ja siten vahvistaa Espoon niittyverkostoa. Varsinkin Espoon eteläosissa niityt ovat usein toisistaan irrallisia, mikä on huono asia niiden elinvoimaisuuden kannalta. Niittyjen arvoa heikentävät myös vieraslajit, jotka peittävät alleen luontaista kasvillisuutta ja yksipuolistavat sitä.”

Valtuustoaloitteet rantaraitin kehittämisestä jätettiin yksimielisesti pöydälle. 

Mikki Kauste ja Tiina Elo jättivät kokouksessa valtuustoaloitteen kesätyöpaikkojen tarjoamiseksi nuorille vieraslajien torjuntaan. Useat vieraslajikasvit ovat levinneet Espoossakin laajoille alueille. Jotta tilannetta saataisiin hallintaan, olisi vieraslajeja torjuttava entistä määrätietoisemmin sekä kaupungin omin toimin että talkoovoimin. Yksi keino toteuttaa resurssitehokasta vieraslajitorjuntaa olisi ohjata kaupungin palkkaamia kesätyöntekijöitä tekemään vieraslajitorjuntaa. Kesätyöntekijät voisivat torjuntatyön ohessa myös neuvoa kaupunkilaisia ja järjestää asukkaille suunnattuja talkoita. Aloite sai tukea yli puoluerajojen.

 

Peppi Seppälä, kaupunginvaltuutettu, hyvinvointialuevaltuutettu