Valtuusto käsitteli 7.12 kokouksessaan vuoden 2024 budjettia. Vihreän ryhmän puheenjohtaja Mikki Kauste piti vihreiden ryhmäpuheen: ”Olemme tyytyväisiä siitä, että tiukkana jatkuvasta taloustilanteesta huolimatta Espoo haluaa panostaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen laatuun, lapsiin ja nuoriin, henkilökunnan jaksamiseen, kulttuuriin, liikuntaan, vesiensuojeluun, kestävään kehitykseen, ympäristön suojeluun sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan.”, totesi Mikki puheessaan ja koko ryhmämme olikin tyytyväinen neuvottelutulokseen. Olemme mukana budjettisovussa. Tärkeä nosto Mikin puheessa oli myös asukaspuistot, joiden jatko oli vaarassa. ”Tiedämme näiden olevan monella alueella tärkeitä kohtaamis- ja toimintapaikkoja. Oli hyvä asia, että saimme asukaspuistoja pelastettua välittömältä lakkautukselta.”, kertoi Mikki. Hän iloitsi myös Espoon teatterihankkeen etenemisestä, jota ryhmämme kannattaa. Mikki lopetti vihreiden ryhmäpuheen tärkeään lähiluonnon suojeluun: ”Tässä budjetissa ohjaamme lisärahoitusta erityisesti kiireisimpien vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen. Finnovikenin altaan lisävedensaantia kiirehditään, jotta arvokas lintukosteikko ja ekosysteemi saadaan turvattua.”

Henna Partanen puhui koulu- ja päiväkoti-investoinneista. Henna korosti, että seuraavan 10 vuoden investointiohjelman valmisteluprosessi käynnistetään jo tulevana keväänä. ”Keinotekoisesti määritelty investointikatto ei saa rajoittaa tarpeellisten koulu- ja päiväkotihankkeiden edistämistä eikä johtaa sellaisten hankemuotojen valitsemiseen, jotka tulevat pitkällä aikavälillä kalliimmaksi. Mikäli näin olisi, tulee valtuustolle esittää investointikaton nostamista.”, linjasi Henna puheessaan.

Risto Nevanlinna kiitti puheessaan budjettineuvottelijoita siitä, että Olarin Talvipuutarhan ja siellä sijaitsevan nuorisotilan peruskorjauksen rahoitus on löytynyt ja se myös kuuluu neuvottelusopuun. ”Vanhan Olarin sydämessä sijaitseva Talvipuutarha on keskeinen osa arkkitehtien Simo Järvinen ja Eero Valjakka suunnittelemaa Olarinmäen asuinaluetta, joka sai rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon vuonna 1975.”, kertoi Risto. Lisäksi hän iloitsi 100 000 euron lisämäärärahasta vesiensuojeluun. ”Uutena kiireellisenä vesiensuojelun kohteena on ekologisesti huonokuntoiseksi ja fosforipitoisuudeltaan erittäin reheväksi tiedetty Loojärvi. Se on Ämmässuon kaatopaikan valumien pilaama järvi, ja kun kaatopaikkatoiminta siistiytyy ja valumia saadaan toivottavasti kuriin, Loojärven pelastaminen voi vielä olla mahdollista.”, kertoi Risto.

Risto esitti keskustelussa myös valtuustotoivomuksen: ”Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki valmistautuisi tarvittaessa perustamaan Finnoon lintukosteikkoon kuuluvalle Nuottasalmenniitylle laidunalueen umpeenkasvamisen ehkäisemiseksi ja linnusto- sekä luontoarvojen turvaamiseksi.”

Sirpa Hertell nosti puheessaan espoolaisille tärkeän Träskändan kartanon ja sen kunnostustarpeen. Hän esitti valtuuston hyväksyttäväksi kaksi toivomusta:

”Valtuusto toivoo, että kaupunki kiirehtii Träskändan kartanon sisätilojen kunnostamista ja saamista asukkaiden yhteiseen käyttöön.”

”Valtuusto toivoo, että Träskändan kartanon tulevan käytön valmistelussa huomioidaan Aurora-talossa toimivien taiteilijoiden toiminnan jatkuvuus.”

Elli Keisteri-Sipilä puhui lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja sen seurannan tärkeydestä. Elli esitti puheessaan toivomuksen valtuuston hyväksyttäväksi:

”Valtuusto toivoo, että espoolaisten nuorten hyvinvoinnin seurantaa tehostetaan ja siitä raportoidaan kerran vuodessa kaupunginhallitukselle.”

Johanna Karimäki puhui resurssien tarpeesta peruskouluihin ja nosti huolen tuoreista PISA-tuloksista: ”Suomalaisten nuorten tulokset kaikissa mitatuissa oppiaineissa laskivat.” Johanna nosti esiin budjetin neuvottelutuloksen tärkeät tekstikirjaukset, että erityisopetusluokkia tulee lisätä vastaamaan lapsimäärän tarpeen kasvua ja tukea tulee järjestää lapsille luokkiin.

Tiina Elo nosti puheessaan pyöräilyn edellytysten parantamisen tärkeyden, pyöräteiden kunnostuksen ja toimivan pyörätieverkoston merkityksen asukkaille. Se on myös osa kaupungin ilmastotyötä, muistutti Tiina.

Peppi Seppälä puhui turhien lääkärilausuntojen vaatimusten poistamisesta, jotta esimerkiksi jokainen lapsi voisi saada halutessaan vegaaniruokaa varhaiskasvatuksessa ilman turhaa byrokratiaa. Peppi esitti valtuuston hyväksyttäväksi toivomuksen:

”Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki ryhtyy selvittämään millaisia käytäntöjä Espoossa on koskien lääkärintodistuksen vaatimista ja yhdessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa pyrkii vähentämään näitä.”

Gyan Dookie puhui myös laadukkaan koulun ja oppimisen tärkeydestä. Hän nosti puheessaan maahanmuuttajataustaiset espoolaiset. Jopa toisella asteella havaitaan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden erityistarpeet. Tähän tulee kiinnittää huomiota jo varhain, jotta jokaisella on samat edellytykset oppia, linjasi Gyan.

Viimeisen vihreiden puheenvuoron käytti Marjaana Siivola ja hän nosti esiin tärkeän näkökulman pienten koululaisten opetustilojen laadusta. Marjaana kertoi, että Helsingistä on huonoja esimerkkejä siitä, että avoimet, meluisat tilat, joissa on paljon häiriötekijöitä aiheuttavat levottomuutta. Hän korosti, että: ”Meidän tulee kriittisesti tarkastella, ettei Espoon uusissa kouluissa tilatehokkuus mene opetussuunnitelman tavoitteiden ohi. Meidän tulee ensisijaisesti suunnitella koulut Espoon opetussuunnitelman tuntijaon ja tavoitteiden toteutumisen takaamiseksi. Tätä ei tilatehokkuus saa yliajaa.” Marjaana esitti valtuuston hyväksyttäväksi toivomuksen:

”Valtuusto toivoo, että investointiohjelman käsittelyn pohjaksi tehdään selvitys siitä, miten tilatehokkaat uudet koulurakennukset mahdollistavat Espoon opetussuunnitelman tuntijaon ja tavoitteiden mukaisen opetuksen sekä onko 1-2 luokkalaisille kaikille suunnitelmissa määritelty rauhallinen oma kotiluokka.”

Espoon tulevan vuoden budjetti päätettiin valtuustossa 7.12 neuvottelutuloksen mukaisesti. Kaikki vihreiden esittämät toivomukset hyväksyttiin valtuuston seuraavassa kokouksessa 11.12 yksimielisesti. Vihreä ryhmä teki vaikuttavaa työtä Espoon ja espoolaisten parhaaksi. Jatkamme sinnikästä työtämme, jotta Espoo olisi parempi paikka meille kaikille.