Talousarviokehys sekä tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023

Valtuuston kokouksen alussa käytiin läpi vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2024 ja 2025 taloussuunnitelmien kehyksiä. Samassa kohdassa käytiin myös keskustelua vuoden 2023 kiinteistöverosta ja ansioverosta.

Tällä hetkellä tilanne on kaupungin talouden puolesta todella epävarma, sillä energiakriisi, jatkuva pandemia sekä Venäjä aiheuttavat paljon kysymysmerkkejä. Uusien hyvinvointialueiden käyttöönotto aiheuttaa myös muutoksia. Espoosta siirtyy hyvinvointialueelle yhteensä tuloja miljardi euroa ja menoja 875 000 euroa. Valtio korvaa Espoolle erotuksesta 60 %.

Perussuomalaiset jätti kehyksiin vastaesityksen. Ehdotus sisälsi investointiohjelmasta säästämistä yhteensä 150 miljoonalla eurolla. Vihreiden valtuutettu ja tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Henna Partanen kommentoi PS:n ehdotusta:

“Olen pettynyt tästä esityksestä erityisesti kahdesta syystä: Ensinnäkin perussuomalaiset ovat olleet sekä kasvun ja oppimisen lautakunnassa että tila- ja asuntojaostossa yhteisessä rintamassa meidän muiden kanssa nostamassa esille investointiohjelman puutteita. Olette siis varsin tietoisia siitä, miten monta koulua ja päiväkotia ohjelmasta puuttuu jo nykyisinkin. Toisekseen, ette ole esittäneet, että mitkä noin 5-6 koulu- tai päiväkotikohdetta poistaisitte listalta. Ja toivonkin, että voisitte sen meille ja asukkaille reilusti kertoa. Vai meinaatteko koko 150 miljoonan leikkauksen kohdistaa liikennehankkeisiin?”, Partanen kysyi.

Perussuomalaisten vastaesitys äänestettiin kumoon, mutta ikävältä keskustelunsävyltä ei kokouksessa säästytty. Erityisesti Espoon kasvuun liittyvät puheenvuorot olivat osaltaan ala-arvoisia. Herää kysymys, vastustavatko perussuomalaiset kasvua, vai heidän mielestään väärien ihmisten aiheuttamaa kasvua.

Espoon vihreiden valtuutettu ja valtuuston varapuheenjohtaja Inka Hopsu kommentoi tiukkaa kehystä.

“Vihreille hankalampia kohtia ovat säästötavoitteet koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, sekä säästöt joukkoliikenteeseen”, Hopsu toteaa.

Veroista kokouksessa ei syntynyt suurta määrää keskustelua, sillä uusien hyvinvointialueiden takia valtio on määrännyt vuoden 2023 verotuksesta. Tuloveroprosentti ensi vuodelle on sama kuin 2022 miinus 12,64 prosenttiyksikköä, eli tulovero Espoossa on 5,36 % vuonna 2023.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan varajäsenen valinta

Valtuusto valitsi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan jäsenen Tommi Liinalammen (Vihr.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heli Halavan (Vihr.).

Valtuustokysymys Espoon neuvolapalveluiden toiminnasta

Valtuusto sai tiedokseen valtuutettu Hietanen-Tanskasen ym. 16.5.2022 jättämään valtuustokysymykseen Espoon neuvolapalveluiden toiminnasta. Espoon neuvolapalveluissa tilanne on ollut koronan aiheuttaman hoitovelan takia todella huono, mutta vastaus valtuustokysymykseen loi myös uskoa tulevaan. Esimerkiksi tämän vuoden aikana Espooseen on saatu kolme uutta vakanssia. Kohdassa syntyi runsaasti keskustelua, ja pääsimme kuulemaan monta hyvää vihreää puheenvuoroa.

Espoon vihreiden valtuutettu Pinja Nieminen korosti laadukkaan neuvolapalvelun taloudellista merkitystä:

“Mikäli haluamme tulevaisuudessa säästöjä raskaammista palveluista, meidän pitäisi resursoida hyvin näitä kevyempiä sote-palveluita ja saada vähintään kaikki tavoitellut käynnit toteutettua. Nyt osa lakisääteisistäkin määräaikaistarkastuksista on jäänyt tekemättä”, Nieminen totesi.

Valtuutettu Marjaana Siivola nosti esiin muun muassa digipalvelujen luomat mahdollisuudet palveluntarjonnassa.

“Jo ennen koronaa neuvolapalveluista on karsittu käyntejä ja sisältöä, ja ne ovat aikapulan vuoksi yhä enemmän kliinisiä käyntejä. Kohtaaminen ja keskustelu on jäänyt todella vähäiseksi”, Siivola totesi. ”Synnytyspelko ja synnytystraumat lisääntyvät huolestuttavaa vauhtia ja siihen on osasyynä esimerkiksi valmennuksen ja kohtaamisen vähenemisen”, Siivola muistuttaa.

Myös kansanedustaja ja valtuutettu Saara Hyrkkö lausui puheessaan kiitoksen neuvolapalvelujen henkilökunnalle ja korosti poliittisten päätösten tärkeyttä tilanteesta selviämiseksi.

Vihreiden valtuutettu Elli Keisteri-Sipilä toi esiin perhevalmennuksen tärkeyden:

“Perhevalmennus tuo yhteen samassa tilanteessa olevia perheitä, jotka ovat valtavan elämänmuutoksen äärellä. Voisiko perhevalmennusta toteuttaa typistetymmin livenä ja luoda mahdollisuutta vertaistuen syntymiseen? Lapsiperheiden vertaistuki on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää, pitkäkestoista ja voi vähentää yhteydenottoja neuvolaan”, Keisteri-Sipilä kommentoi.

Valtuustoaloite Espoon uudesta puurakentamisen edistämisohjelmasta

Vihreän valtuutetun ja Kestävän Espoon puheenjohtajan Meri Löyttyniemen ja Markku Markkulan keväällä 2022 jättämän valtuustoaloitteen vastaus puurakentamisen edistämisohjelmasta herätti keskustelua. Löyttyniemi kommentoi asiaa myös itse:

“Puurakentamisen hyödyt ovat kiistattomat, ja linjassa kaupungin tavoitteiden kanssa. Puurakentaminen on myös kriittisen tärkeä hiilinielu osana kaupungin kasvua“, Löyttyniemi toteaa.

Vihreiden valtuutettu Risto Nevanlinna kommentoi asiakohtaa:

“Vanhan säilyttäminen on monista eri syistä tärkeää. Jos säilyttäminen ei jostain syystä ole mahdollista, kannattaa käyttää rakentamisessa puuta ennemmin kuin betonia. Tässä painavat etenkin ilmastosyyt. Puutalo toimii hiilinieluna. Etenkin kerrostalorakentamisessa puurakentamisen osuutta olisi mahdollisuuksia nostaa Espoossa selvästi“, Nevanlinna huomauttaa.

Valtuusto oli poikkeuksellisen yksimielinen tässä kokouskohdassa puheenvuoroissaan.Valtuustotyökin on välillä sopuisaa puuhaa.

Kohdassa hyväksyttiin myös vihreiden esittämiä toivomuksia, kuten Risto Nevanlinnan toivomus siitä, puurakentamisen hyödyntämistä tutkittaisiin Espoon tulevan teatterin jatkosuunnittelussa. Vihreiden Inka Hopsu muistutti, että vastaavasti valtuusto on jo aiemmin korostanut puurakennustoivetta Espoolaisten talon kohdalla. Myös Meri Löyttyniemen toivomus siitä, että Espoon kaavamääräyskäytäntöjä sekä määräyksiä täydentävää ohjausta ja rakentamisen toteutusta kehitetään edistämään yhtenäisen ja korkeatasoisen kaupunkikuvan muodostumista, kaupungin hiilineutraaliustavoitetta tukien hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita

Valtuustolle tiedoksi tuoduissa sidonnaisuusilmoituksissa ei ollut puutteita. Kaupungin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen Kaitaalta, Rusthollinrinteeltä.

Valtuusto hyväksyi vastauksen aiemmin jätettyyn kysymykseen Luona Oy:n toiminnasta Espoon Nihtisillan vastaanottokeskuksessa.

Valtuusto myös hyväksyi vastauksen valtuustokysymykseen Nuuksion koulun kiinteistön tulevaisuudesta. Nuuksion koulu on osa Espoon ja espoolaisten historiaa. Tavoitteena on turvata historiallisesti arvokkaan säilyminen. Keskustelun jälkeen kohdassa hyväksyttiin toivomusaloite että Espoon kaupunki etsii Nuuksion koulurakennukselle lahjoituksen mukaisen käyttötarkoituksen.

 

Kokouksessa jätetyt toivomukset

Kokouksessa jätettiin valtuustoaloitteita ja -kysymyksiä niin lintujen törmäyskuolemien vähentämiseksi, yli 18-vuotiaiden nuorten harrastusmahdollisuuksista, tienvarret pölyttäjien ja niittylajiston suojeluun niittokertoja harventamalla kuin tuen osoittamisesta Ukrainan kansalle liputtamalla. Näitä toivomuksia käsitellään valtuustossa muutamien kuukausien kuluttua.