3 Kiltakallio I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, kaupunginosa Espoon keskus

Asemakaava hyväksyttiin ja toivottavasti Espoon keskus saa sen myötä suunnan kohti parempaa kaupunkikeskusta.

4 Ämmäsmäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, kaupunginosa Kolmperä
Veneiden talvisäilytystä Ämmässuon kaatopaikan kupeeseen. Valtuustossa oli asiasta erimielisyyttä: puheissa esitettiin niin asian hylkäystä kuin pöydällepanoa. Kirsi Louhelainen muistutti, että veneilijät ovat kokeneet, että heidän huoliaan ei kuulla ja että valtuusto antaisi huonon signaalin jos nyt hylkää heidän kanssaan yhteistyössä syntyneen kompromissin. Pöydällepanosta äänestettiin, mutta se hävisi. Seuraavaksi äänestettiin asian hylkäämisestä ja sekin hävisi. Asia siis hyväksyttiin sen jälkeen, kun oli vielä hylätty kaksi huonoa toivomusesitystä.

5 Lillmossaskogen, asemakaavan hyväksyminen, kaupunginosa Perusmäki
Hyväksyttiin. Tämä asia aikanaan palautettiin Risto Nevanlinnan aloitteesta valtuuston yksimielisellä päätöksellä, jotta vanhentuneet luontoselvitykset saatettaisiin ajan tasalle. Kaavasta annettiin uusi luontolausunto, eikä siinä ilmennyt luontoarvojen osalta erityistä syytä vastustaa kaavaa, vaikka se ei edustakaan parasta mahdollista kaupungin tiivistämistä.

6 Esteetön Espoo 2020, Espoon kaupungin esteettömyysohjelman hyväksyminen
Tärkeä asia, aivan hyvä ohjelma ja seuraavaksi se pitää saattaa toteen. Jyrki Kasvi huomautti puheenvuorossaan, että esteettömyydessä on kyse kuntalaisten yhdenvertaisuuden perustasta. Hän lisäsi, että ohjelma ei mene kovinkaan syvälle yksityiskohtiin ja jatkoi: ”Ilman konkretiaa on vaikea arvioida, miten kunnianhimoista esteettömyyspolitiikkaa Espoossa on tarkoitus harjoittaa.” Kasvi nosti esiin digitaalisen esteettömyyden kertomalla, että Espoon kaupungin verkkosivuilta ei löydy esteettömyysleimaa ja esitti asian tilaa korjaavan toivomuksen. Johanna Karimäki jätti puheenvuoronsa päätteeksi toivomuksen selkokielisestä materiaalista kaupungin viestinnässä. Pinja Nieminen totesi, että esteetöntä kaupunkia rakentamalla saadaan kaikille parempaa kaupunkia. Tiina Elo muistutti, että kaikki luottamushenkilöt voivat toimissaan vaikuttaa siihen, että ohjelma saadaan laitetuksi toteen.

7 Valtuustokysymys Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilanteesta
Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi, ja aiheesta käytettiin vain muutama puheenvuoro, joista ensimmäisen piti valtuustokysymyksen jättänyt Leena Luhtanen (Sd.). Palautusesityksessä edellytetään, että valtuustolle tuodaan asianmukaiset selvitykset siitä, minkä vuoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan jo hyväksymästä asemakaavasta on päätetty luopua.

8 Valtuustokysymys määräaikaisen johtajan palkkaamisesta
Hyväksyttiin. Puoli vuotta syntyi pienoinen kohu siitä, että Keravan entinen kaupunginjohtaja oli palkattu kaupungille ”kesätöihin”, mutta valtuutetuille tai edes kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ei kerrottu, mitä hän tulisi Espooseen tekemään. Helsingin Sanomien haastattelussa Petri Härkösen toimenkuvasta vastaava Espoon rahoitusjohtaja Ari Konttas selitti asiaa näin: ”En ala sitä tässä nyt enempää avaamaan. Mielestäni tämä on ihan selkeä homma. Ei tässä ole ollenkaan kysymys kovinkaan merkittävästä asiasta.”. Härkösen työ on nyt tehty, toivottavasti siitä oli kaupungille hyötyä.

9 Valtuustoaloite tilojen osoittamiseksi apteekkitoiminnalle yhdessä HUS:n kanssa Jorvin sairaala-alueelta ja luvan hakeminen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta
Valtuustoaloitteeseen annettuun vastaukseen oltiin tyytyväisiä: Espoon kaupunki ja HUS osoittavat Jorvin sairaala-alueelta tilat apteekkitoiminnalle ja avoapteekkitoiminnalle haetaan lupa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta.

10 Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen hankintaperiaatteiden uudistamisesta
Henna Partanen huomautti puheenvuorossaan, että esitetty urakkaperusteinen ratkaisu voi johtaa uusiin ongelmiin, kun rakennuttajalla on houkutin tinkiä laadusta. Partanen: ”KVR-urakkamuotona vaatii kaupungilta tilaajana huomattavan pätevää rakennuttajaosaamista ja mahdollisuutta paneutua urakan valvontaan aivan työn alusta alkaen tai muuten kustannukset vain kasvavat lisälaskujen myötä ja laatu kärsii.”
KVR tarkoittaa kokonaisvastuurakentamista eli sitä, että urakoitsija hoitaa hankkeessa sekä suunnittelun että rakentamisen.
Partanen jätti asiasta toivomuksen: mikäli KVR-urakkamallia kokeillaan, kokeilusta on laadittava raportti tulevaa oppia varten. Tiina Elo muistutti, että kokeilujen seuraus ei saa olla se, että hankkeet myöhästyvät. Kirsi Louhelainen totesi, että päiväkoteja olisi mahdollista toteuttaa myös asuinrakentamisen yhteyteen, jolloin rakennuskustannuksia säästyisi ja ylläpidon kustannukset laskisivat.

11 Valtuustoaloite Espoon kaupungin rakennusinvestointien piiloon jäävien rakenteiden sekä ulkona varastoitavan rakennusmateriaalin suojaamisen digitoimiseksi
Jätettiin pöydälle, koska aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja ei ollut paikalla.

12 Kaksi valtuustokysymystä kaupungin omistamien osakeyhtiöiden asiakirjojen julkisuudesta
Kysymykset ovat Länsimetron innoittamia: jättihankkeen kömmähtelevä eteneminen ja koko ajan kasvavat kulut korpeavat luultavasti jokaista valtuutettua varsinkin nyt, kun tieto uudesta lisälaskusta oli juuri tullut. Inka Hopsu muistutti, että Vihreät ovat vaatineet parempaa läpinäkyvyyttä kaupungin omistamiin yhtiöihin. Pitkäksi venähtäneen keskustelun kuluessa kuultiin etenkin persuilta ja demareilta keskinäiseen syyttelyyn ja oikeassaolemiseen omistautuneita puheenvuoroja, mutta Länsimetro ei niiden johdosta nytkähtänyt yhtään eteenpäin. Lopulta asia hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

13 Valtuustokysymys omatoimiseen rakentamiseen luovutettavista omakotitonteista
Ei muutosesityksiä eikä toivomuksia, joten asia hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

14 Valtuustoaloite oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi
Mari Anthoni totesi aloitteeseensa annetun vastauksen olevan pettymys: sisäilmakartoituksten tekemiseen suhtaudutaan negatiivisesti.
”On aika surkeaa, ettei haluta tarttua olemassa oleviin työkaluihin, joilla voitaisiin edistää lasten ja nuorten terveyttä sekä oikeutta käydä koulua terveellisissä ja turvallisissa tiloissa”, Anthoni kommentoi puheenvuorossaan.
”Mikä voisi olla kustannustehokkaampaa kuin mahdollisimman varhainen ja tehokas puuttuminen sekä oppilaiden oireiluun että koulujen korjaustarpeisiin?”

Anthoni esitti vielä yksimielisesti hyväksytyn toivomuksen, että kaupunki kehittäisi pikaisesti toimivan mallin koulujen sisäilmasta johtuvien oireiden kartoittamiseksi. Tiina Elo mainitsi puheenvuorossaan, että Anthonin aloitteella on jo ollut tärkeä vaikutus siihen, että oppilaiden oireilun seuranta on noussut sisäilmaongelmien torjunnassa selkeämmin esiin.
”Tilanne on Espoossa liian usein se, että oireilu tulee esiin joko julkisuuden kautta tai suorina yhteydenottoina luottamushenkilöille. Silloin hätä on jo suuri ja on selvää, ettei sisäilmaprosessi toimi. Asian vähättelyn sijaan on syytä korjata prosessi niin, että lasten ja henkilökunnan oireet tunnistetaan ja että niihin reagoidaan viipymättä”, Elo lisäsi.

15 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä maksuttomasti 
Jätettiin pöydälle, koska aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja ei ollut paikalla.

16 Valtuustoaloite Leppävaaran uimahallin pukuhuone- ja saunatilojen puutteiden korjaamisesta
Hyväksyttiin. Kaikesta päätellen tilanne on jo korjattu tai ainakin on selvä suunnitelma, miten se korjataan.

17 Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta Espoossa 
Henna Partanen piti kokoomusvaltuutetun tekemää valtuustokysymystä tärkeänä. Partanen kysyi kuitenkin, mitä kokoomus tekee sen eteen, että nuorten asuntotilanne paranisi. Partanen toi esiin, että kokoomus oli aiemmin vastustanut Espoon asunto-ohjelmaan esitettyä vuokra-asuntojen tuotannon kasvattamista.

Kokoomus on myös vastustanut nuorten asuntotuotannon lisäämistä: ”12.lokakuuta 2015 valtuusto päätti Tapiolan Tuuliniityn kaavasta. Alueelle suunniteltiin kaupungin ensimmäistä autotonta kerrostaloa opiskelija-asumiseen. Sen sijaan, että kokoomus olisi ollut tyytyväinen siihen, että vihdoin saadaan lisää asuntoja nuorille opiskelijoille, alkoi ennenkuulumaton keskustelu parkkipaikoista. Eikä se ollut viimeinen laatuaan.”
Partanen jätti vielä yksimielisesti hyväksytyn toivomuksen opiskelija-asuntojen rakentamien edistämiseksi.

18 Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa
Jätettiin pöydälle, koska aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja ei ollut paikalla.