Valtuusto kokoontui 17.8.2020 etäkokoukseen koronatilanteen vuoksi. Vihreät valtuutetut olivat aktiivisia kokouksessa, jossa käsiteltiin kaavoja, hankesuunnitelmia ja valtuustoaloitteita.

Niittykumpu I asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi tiivis asuinrakentaminen Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen. Henna Partanen teki palautusesityksen, sillä 7 vuotta sitten lautakunnassa ollut kaava tuottaa ankeaa lähiötä, eikä elävää kaupunkiympäristöä. Henna kritisoi maankäyttöneuvotteluissa kaavaan tehtyjä muutoksia: ”Puistoa on muutettu parkkipaikaksi, liiketilaa on karsittu.” Henna esitti palautusta seuraavalla evästyksellä: ”Esitän kaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että kokonaisilmettä kevennetään massoittelemalla rakennuksia uudestaan, vaihtelemalla rakennusosien korkeuksia ja monipuolistamalla kattomuotoja. Julkisivumääräyksillä varmistetaan nykyistä paremmin rakennusten laatu ja omaleimaisuus. Merituulentien ja Niittytorin elävyyttä vahvistetaan lisäämällä esitettyä enemmän liiketiloja. Lisätään kaupunkiympäristön vehreyttä ja varmistetaan pihatilojen suojaisuus.”
Mikki Kauste piti kannatuspuheen todeten, ettei suunnittelu täytä viihtyisän kaupunkiympäristön kriteerejä. Äänestyksessä palautusta kannatti 22 valtuutettua ja sitä vastusti 50 valtuutettua, joten valtuusto hyväksyi kaavan.

Sepänkallion asemakaava tuo uutta asutusta Suurpellon pohjoispuolelle ja Säterinkallionkulman kaava Leppävaaraan. Nämä kaavat hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto keskusteli pitkään Matinkylän uuden lukion hankesuunnitelmasta, jonka etenemiseen oltiin tyytyväisiä. Henna Partanen kertoi Tila- ja asuntojaoston käsittelystä, jossa jaosto lisäsi suuren liikuntasalin koulurakennukseen. Se palvelee hyvin koko alueen liikuntatarpeita. Henna sanoi: ”Matinkylän lukion hanke on kauan odotettu ja kaivattu ja nyt on vihdoin näköpiirissä hankkeen valmistuminen. Matinkylän uusi lukio on aivan metroaseman, Iso Omenan ja tulevan uimahallin kyljessä.”
Valtuusto hyväksyi myös kaksi päiväkodin hankesuunnitelmaa: Vermoon on tulossa uusi päiväkoti, Mankkaan päiväkotia laajennetaan ja peruskorjataan.

Seuraavaksi valtuusto siirtyi käsittelemään valtuustoaloitteita. Minun ja Helka Hosian valtuustokysymys Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista kirvoitti keskustelun koulukorjauksista. Kuulimme toimialajohtaja Olli Isotalolta viimeisimmistä toimista koululla hyvän sisäilman takaamiseksi ja AVI:n tuoreimmasta raportista, joka piti kaupungin toimia tilanteen korjaamiseksi riittävinä. Omassa puheenvuorossani korostin jatkuvan reaaliaikaisen sisäilman seurannan tärkeyttä ja puhtaiksi varmistettujen siirtokelpoisten väistötilojen käyttöä, sillä lasten turvallisuuden ja terveydestä ei pidä tinkiä. Helka Hosia esitti puheessaan huolen siitä, Tapiolan alueen koulurakennusten kunto on ollut huomion kohteena jo vuosia. Helka kuitenkin kiitti, että Sepon koulun vanhemmat ovat saaneet tarkasti seurata tehtyjä selvityksiä ja toimenpiteitä, mikä on lisännyt luottamusta. Lopuksi Helka totesi: ”Niin kauan kuin Pohjois-Tapiolan koulun tilat ovat koululaisten käytössä ennen niiden purkua ja siirtymistä uuteen yhtenäiskouluun, on tilojen hyvästä ylläpidosta ja sisäilmasta pidettävä huolta. Samaan aikaan tulee varmistaa uudisrakentamisen hyvä laatu, jotta koululaiset ja opettajat aikanaan saavat käyttöönsä terveelliset ja turvalliset tilat.” Myös Henna Partanen käytti puheenvuoron Tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana kertoen tehdyistä toimista ja menettelyjen päivityksistä sekä vanhempainyhdistysten osallisuuden tärkeydestä. 

Asukaslähtöisessä ja demokraattisessa kaupungissa panostetaan kaikkien ryhmien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Erityisesti nuorten osallisuuskysymykset ovat keskeisiä osallistavan demokratian näkökulmasta. Käsittelyssä oli Ekim Özdemirin ja Mari Anthonin valtuustoaloite lasten ja nuorten sähköisestä aloitepalvelusta. Aloitteen pohjalta kaupunki on perustanut sähköisen aloitepalvelun kaupungin sivuille osoitteeseen nuortenpalaute.espoo.fi, jossa nuoret voivat antaa palautetta ja jättää aloitteita.
”Nyt on tärkeää, että nuoret löytävät sähköisen aloitepalvelun piiriin eikä kyseinen uudistus hukkuisi bittiavaruuteen. Aloitepalvelusta on viestittävä ennen kaikkea nuorille tärkeissä viestintävälineissä ja kanavissa. Toivottavasti nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämistä pohditaan tulevaisuudessa vieläkin aktiivisemmin”, Ekim muistutti. Mari kiitti puheessaan espoolaisia nuoria, joilta aloiteidea alun perin tuli. Hän korosti myös Espoon nuorisovaltuuston merkitystä ja esitti toivomusponnen: ”Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuuksia saada Espoon nuorten aloitepalvelun kautta tulleet aloitteet sekä Espoon nuorisovaltuuston aloitteet Espoon kaupunginvaltuuston tietoon/käsittelyyn.”
Valtuusto hyväksyi toivomuksen yksimielisesti.

Käsittelyssä oli Johanna Värmälän (sd) ja minun yhteinen valtuustoaloite pienten koululaisten vuorohoitotarpeen arvioinnista ja hoidon perusteiden määrittelystä. Johanna Värmälä kiitti selvitystä, jota voi hyödyntää budjettineuvotteluissa. Yksi vaihtoehto on tukea MLL:n lastenhoitopalveluja vähävaraisille. Korostin puheessani, että tuki on tarpeellista työn ja perhe-elämän yhdistämiseen yksinhuoltajaperheissä ja vuorotyössä: ”Kysymys on kaikkein heikompiosaisten aseman parantamisesta.” Pienten koululaisten vuorohoitopalveluista on hyviä kokemuksia useista kunnista.

Kokouksen loppupuolella käsittelyssä oli kokoomuksen valtuustoaloite, Merelliseen Espoonlahteen Taiteen talo. Pinja Nieminen puhui aloitteen yhteydessä kulttuuritilojen tärkeydestä lapsille: ”Itsekin haaveilen tilasta, jossa voitaisiin monipuolisesti järjestää taiteen perusopetusta, jossa teatteriryhmät voisivat sekä harjoitella että esiintyä ja jossa järjestetään yhtä laadukasta ja helposti saavutettavaa lastenkulttuuria kuin monilla muilla suuralueilla.” Lisäksi Pinja korosti, että taidetta ja kulttuuria pitää tuoda ihmisten arkeen eli vanhusten hoivakoteihin, päiväkoteihin, kouluihin. Pinja totesi, että ”kulttuuritilat olisi tullut ensisijaisesti toteuttaa uuden aluekirjaston yhteyteen, mutta myös Kiviruukin alue kannattaa pitää mukana kulttuuritilojen suunnittelussa”. Myös Henna Partanen ja Inka Hopsu puhuivat. Inka muistutti, että vihreät ovat tehneet Espoonlahden kulttuuritilojen puolesta vuosia työtä. Henna esitti keskustelussa toivomuksen: ”Valtuusto toivoo, että Espoonlahden suuralueen vetovoiman parantaminen sekä tapahtuma- ja kulttuuriharrastustoiminnan kehittäminen esimerkiksi Espoonlahden Taiteen talon muodossa huomioidaan seuraavan Espoo -tarinan valmistelussa.” Inka esitti puheessaan seuraavan toivomuksen: ”Valtuusto toivoo, että kulttuurille ja taiteelle etsitään tilat Suur-Espoonlahden alueelta.” Molemmat toivomukset hyväksyttiin.

Valtuusto jätti pöydälle vielä muutaman aloitteen seuraavaan kokoukseen.