1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

Perussuomalaisten paikka.

4. Vuoden 2014 arviointikertomuksen hyväksyminen 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet toteutuneet. Tässä arviointikertomuksessa lautakunta on nostanut esille seikkoja, joihin kaupunginhallituksen, virkamiesten ja eri lautakuntien pitäisi kiinnittää erityistä huomiota jatkossa. Muistiossa on käsitelty muun muassa valtionavustuksen hakematta jättämistä ja hakuprosessia, hankintojen, sopimusten ja menojen valvontajärjestelmää sekä talousarvion tuloarvioiden oikeellisuutta.

Lautakunta on myös kritisoi, että poikkihallinnollisia kehitysohjelmia on leimannut hajanaisuus ja koordinaation puute ja ettei ohjelmien mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta ei ole vielä täysin hyödynnetty.

Mari Nevalainen (Vihr.) Osallistuva Espoo -ryhmän varapuheenjohtajana yhtyi tarkastuslautakunnan kritiikkiin siitä, että kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisäävät keinot ja kehittämistoimet puuttuvat ohjelmasta.

5. Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. – 31.12.2014

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely

Asiakohdat 5 ja 6 keskusteltiin yhdellä kertaa. Espoon talous on Suomen mittakaavassa vahvalla tolalla, mutta työttömyysmenot ovat kasvaneet, väestönkasvun myötä palveluntarve on kasvanut ja talous- ja verotulonkasvu on ollut hidasta. Kaupungin investointiohjelma on mittava, mutta tarpeellinen kaupungin kasvuun nähden.

Tarkastuslautakunta on edellyttänyt, että kaupunginhallitus antaa selvityksen valtuustolle tilintarkastuskertomuksessa esiin nousseista puutteista. Hankintojen valvontajärjestelmissä on myös ollut puutteita. Kaupunginjohtaja vakuutti, että tarkastuslautakunnan esiin nostamat asiat on jo huomioitu kaupungin toiminnassa.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu huomautti, että samalla, kun väestö on kasvanut huimaa vauhtia, ei kaupungin henkilöstömäärää olla kasvatettu tuottavuustavoitteiden vuoksi. ”Kuinka pitkään kaupungin henkilöstö pystyy kantamaan kasvavaa työmäärää entisellään pysyvillä tai jopa vähenevillä resursseilla?” Hopsu kysyi. Väestönkasvu on täyttänyt myös kaupungin koulut ja päiväkodit, mikä on aiheuttanut haasteita oppilaiden sijoittamisessa. ”Vihreät haluavat, että päiväkoti- ja koulurakentamista priorisoidaan.”, Hopsu linjasi.

Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

7. Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta

Espoon tilaaja-tuottajamalli on ollut byrokraattinen ja raskas, minkä vuoksi valtuusto on vaatinut mallin uudistamista. Alkuperäisenä esityksenä olivat laajat kaupungin palvelujen ulkoistukset, joihin kuitenkaan kaikki valtuustoryhmät eivät olleet tyytyväisiä. Asia on koskettanut suuresti niitä lähes 900 kaupungin työntekijää, joiden työpaikka on ollut vaarassa. Kokousta ennen valtuustotalon edessä kaupungin työntekijät osoittivatkin mieltään kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan töiden säilyttämiseksi Espoon kaupungin omana toimintana.

Neuvottelutoimikunta, eli valtuustoryhmien puheenjohtajat saivat neuvoteltua kompromissiesityksen, jossa tilaaja-tuottajamallista luovutaan ja palataan takaisin malliin, jossa peruskaupungin alla toimivat sekä tilaaja- että tuottajaorganisaatio. Päätös on Vihreiden mielestä hyvä. ”Tällainen yhden toimijan malli selkeyttää johtamisjärjestelmää. Kaupungin omat rakenteet on laitettava kuntoon. On lisäksi keskityttävä harmaan talouden torjuntaan ja taattava verorahojen käytön läpinäkyvyys.” vaati Vihreitä neuvotteluissa edustanut Inka Hopsu.

Vaikka lopputulos oli hyvä, oli asian valmistelussa sitä vastoin paljon kritisoitavaa. ”Päätöksenteon pohjaksi olisimme tarvinneet ja tarvitsemme jatkossa oman työn laadun vertailua suhteessa ulkoa ostettuun työhön. Nyt tällaisia selvityksiä ei ollut tarjolla. Jatkossa tulee panostaa avoimeen valmisteluun ja päätöksentekoon.” vaati kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Elo (Vihr.).

Palveluliikelaitoksen johtokunnan jäsen Päivi Salli (Vihr.) kertoi valtuustolle Vihreiden ydinkantoja: tärkeintä oli, että päätöksenteossa ei päätetty liikkeenluovutuksesta, eli kerralla toteutettavista mittavista ulkoistuksista. ”Tavoitteeksi tulee asettaa myös toiminnan sisältöön ja laatuun liittyviä tavoitteita. Kaupungin päätehtävä ei ole säästäminen.” Salli muistutti. Vihreät ovat neuvottelujen alusta lähtien vaatineet, että päätöksenteko on pidettävä luottamushenkilöiden käsissä.

Omaa työtä pitää aina olla, jotta kaupungilla säilyy tuntuma markkinoihin ja omaan osaamiseen ja myös se on arvo, että kaupunki on reilu työnantaja.” korosti puheessaan valtuutettu Johanna Karimäki (Vihr.).

8. Taltrikinmäki, asemakaavan hyväksyminen, alue 522100, 45. kaupunginosa Kurttila

Tällä kaavalla tiivistetään Kurttilan kaupunginosassa sijaitsevaa, väljästi rakennettua vanhaa pientaloaluetta. Paikalliset erityispiirteet sekä luonnon- ja kulttuuriarvot on otettu huomioon. Asemakaava hyväksyttiin.

9. Kaupungintalon säilyttämistä tai rakennuslain mukaista suojelemista koskevan asian käsittely valtuuston koolle kutsumista koskevan vaatimuksen johdosta

Valtuusto on 23.3.2015 käsitellyt sisällöltään saman vaatimuksen valtuuston kutsumiseksi koolle. Valtuusto päätti kokouksessaan yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen, jossa valtuusto toteaa, ettei asiassa ole ilmennyt mitään uutta ja että, valtuuston ei prosessin tässä vaiheessa ole syytä käsitellä asiaa tämän enempää.

10. Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Kyseessä on Kurt Bymanin (sit.) jättämä aloite, johon ei vielä olla ehditty antaa vastausta.

11 Valtuustokysymys Matinkylän jäähallin sisäilmasta

Kurt Bymanin (sit.) kysymys. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elo (Vihr.) on vaatinut kaupungilta avointa ja reaaliaikaista tiedottamista sisäilmaongelmista ja toimia tilanteen parantamiseksi. Ympäristöterveyden lausunnon mukaan tiloissa on todettu sellaisia puutteita, joiden korjaaminen terveyshaitan estämiseksi on välttämätöntä. Hallia ei kuitenkaan asetettu käyttökieltoon. Tilakeskus on arvioinut, että tarvittavat korjaustoimenpiteet tulevat maksamaan enintään 100 000 euroa ja niillä arvioidaan jatkettavan rakennuksen elinkaarta 1-2 vuotta eteenpäin? ”Saadaanko 100 000 eurolla tilat käyttökuntoon, vai onko riskinä että kun paikkoja avataan, löytyy lisää ongelmia? Vaikka jääajasta on pulaa, käyttäjien terveyttä ei kuitenkaan pidä riskeerata.” Tiina Elo muistutti valtuustolle.

12 Valtuustokysymys Länsimetron rakentamisesta ja automatisoinnista

Kurt Bymanin (sit.) kysymys ei herättänyt keskustelua.

13 Valtuustokysymys espoolaisten veneiden talvitelakointipaikkojen riittävyyden turvaamisesta

14 Valtuustoaloite veneiden talvisäilytyksen säilyttämisestä Suomenojalla

Asiakohdat 13 ja 14 keskusteltiin yhdessä. Finnoon metrokeskuksen ja sen ympäristön rakentamisen myötä paine siirtää veneiden talvisailytys pois rannoilta on tullut esille. Veneilijät ovat vastustaneet suunnitelmia voimakkaasti. Alueen kaavoitus on kuitenkin vielä täysin kesken eikä alueen osayleiskaavaakaan olla vielä hyväksytty. Nyt päätettiin kuitenkin, että ”kaavoituksessa osoitetaan Suomenojalta talvisäilytyspaikat niille Espoon satamissa pidettäville veneille, joita ei voida kuljettaa katuliikenteessä henkilöautotrailereilla” ja että ”vaihtoehtoisen rannassa sijaitsevan säilytysalueen etsimistä jatketaan.”

15 Valtuustoaloite Espoon Nupurin Mustanpurontien ja Arkiniityntien vesihuoltoasian pikaiseksi ratkaisemiseksi

Veera Ruohon (PS) aloite. Kulmakorven Ruduksen louhinta-alueen lähellä olevien kiinteistöjen kaivovesien laadussa on havaittu heikkenemistä, joten asukkaat ovat joutuneet hakemaan juomavetensä parin kilometrin päästä huoltoasemalta. Aloitteessa vaaditaan pikaista ratkaisua tilanteeseen. Kokous oli jo loppumassa, mutta koska tilanne on akuutti, otti puheenjohtaja Jyrki Kasvi (Vihr.) aloitteen vielä käsittelyyn.

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Henna Partanen (Vihr.) oli valmistellut yhdessä Ruohon kanssa palautusesityksen aloitevastaukseen, sillä vastauksessa ei annettu ratkaisua akuuttiin hätään. Palautuksessa evästettiin, että akuuttina toimenpiteenä vesihuoltoasian ratkaisemiseksi päätetään kesävesijohdon vetämisestä alueelle ja että HSY:lle tullaan välittömästi esittämään näiden vesihuoltoon kuulumattomien kiinteistöjen liittämistä vesihuoltoverkkoon kiireellisesti.

Asukkaiden luottamus kaupunkiin on ollut heikoilla Ämmässuon alueen ongelmien ratkaisemisen suhteen, joten palautuksessa vaadittiin, että alueen kaivoja koskeva erillisselvitys ulosteperäisten bakteerien esiintymisen syistä tehdään yhteistyössä asukkaiden kanssa siten, että voidaan varmistaa kaikkien osapuolten luottamus tutkimustuloksiin. Palautuksessa vaadittiin myös, että kaupunki varmistaa, että kaikki taloudet, joiden kaivovesissä on ilmennyt ongelmia, otetaan mukaan selvitykseen. Selvityksen tulokset tuodaan valmistuttuaan tiedoksi kaupunginhallitukselle, jotta tilannetta voidaan seurata.

Palautus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Valtuustoaloite maksuttomien pysäköintipaikkojen lisäämiseksi ja edullisesti toteutettavan pysäköintitilan varmistamiseksi

Jäi pöydälle.

17 Valtuustoaloite Espoon kaupungin ostotietojen julkaisemisesta

Saara Hyrkön (Vihr.) aloite, joka kokouksen loppumisen vuoksi jäi pöydälle.

18 Ympäristölautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

Perussuomalaisten paikka.