Vuosi lähti räväkästi käyntiin ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Täydensimme lautakuntien ja jaostojen kokoonpanoja, hyväksyimme pari asemakaavaa ja käsittelimme liudan valtuutettujen tekemiä valtuustokysymyksiä ja –aloitteita.

Vihreiden Sakari Kouti opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäseneksi.

Vihreiden Karri Lahtinen on pyytänyt eroa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen paikalta. Nelivuotisen valtuustokauden aikana on luonnollista, että osa lautakuntien ja jaostojen jäsenistä vaihtuu. Tilalle valittiin Sakari Kouti. Onnea uuteen tehtävään!

Espoonlahden keskuksen täydennysrakentaminen etenee

Valtuusto hyväksyi keskusteluitta Kipparinkadun asemakaavan. Sillä mahdollistetaan kolmen uuden kerrostalon rakentuminen Espoonlahden keskustaan. Lisäksi yksi olemassa oleva kiinteistö muutetaan vanhusten palvelutaloksi. Kortteliin jätettiin varaus myös julkiselle rakennukselle kaupungin myöhempää käyttöä varten.

Kirkkojärvi palautetaan

Valtuusto hyväksyi vuosia valmistellun Kirkkojärvenpuiston asemakaavan. Kaavalla Espoon keskukseen palautetaan osittain Turunväylän rakentamisen myötä kuivattu Kirkkojärvi ja kehitetään Espoonjoen tulvaniittynä toimivasta alueesta monipuolinen viher- ja virkistysalue.

Vihreiden valtuutettu Mari Anthoni kiitteli päätöstä ja uskoo, että hanke voi toteutuessaan parantaa asukkaiden historiatuntemusta, tuoda Espoolle näkyvyyttä sekä lisätä matkailutuloja.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, Vihreiden Henna Partanen, piti hanketta tärkeänä myös segregaation torjumisen kannalta: ”Viihtyvyyttä parantavilla hankkeilla voidaan nostaa koko kaupunginosan arvoa ja houkuttelevuutta.” hän totesi.

Vihreiden valtuutettu Mikki Kauste puolestaan teki kaksi valtuustotoivomusta. Toisella varmistetaan, että vesialue säilyy riittävän laajana myös kesäaikoina ja että vaelluskaloille muodostuu toimiva vaellusreitti. Toisella puolestaan, että puisto- ja vesialuesuunnitelmaa laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Molemmat toivomukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuorovaikutus suunnitelussa onkin oleellista, sillä Kirkkojärven palautus on ollut tärkeä paitsi vihreille, myös kaikille niille Kirkkojärvi takaisin –liikkeen aktiiveille, jotka ovat vuosikausia taistelleet kuivatun järven palauttamiseksi. Heidän työlleen vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja, Inka Hopsu, antoi vuolaat kiitokset.

Lasten koulu- ja päiväkotialueiden liikenneturvallisuutta parannettava

Valtuustokysymys koulu- ja päiväkotialueiden liikenneturvallisuudesta herätti vilkkaan keskustelun. Yksissä tuumin valtuutetut haluavat varmistaa, että jokainen lapsi voi kulkea turvallisesti koulu- ja päiväkotimatkansa.

Vihreiden Inka Hopsu on aiemmin vaatinut lautakunta-aloitteella kyselyn järjestämistä koulu- ja päiväkotimatkojen vaaranpaikoista. Kysely toteutettiin ja sen perusteella on laadittu toimenpideohjelma parannettavista kohdista, joita toteutetaan määrärahojen puitteissa. Kysely oli kuitenkin kertaluontoinen, joten Hopsu teki nyt valtuustotoivomuksen, että nettikysely olisi aina avoinna ja vastattavissa.

Hopsu vaati myös, että toimenpideohjelmaa koulu- ja päiväkotialueiden korjattavista vaaranpaikoista tulisi päivittää vuosittain ja vaarallisiin paikkoihin puuttua välittömästi vähintään opastein.

Vihreiden Mari Anthoni totesi, että liikenneturvallisuus tulisi oikeastaan ottaa huomioon jo koulujen ja niiden väistötilojen sijoittumista valittaessa. Rakennustöiden aikana kouluteiden turvallisuuteen tulee panostaa erityisen paljon.

Vihreiden varavaltuutettu Marjaana Siivola puolestaan nosti esiin Pohjois-Espoosta maanteiden varsilta puuttuvat kevyenliikenteenväylät. ”Näillä kevyenliikenteenväylillä on suuri merkitys koululaisten lisäksi kaikille muillekin alueen asukkaille. Toivottavasti niiden toteutus alkaa mahdollisimman pian.” Siivola totesi.

Hän teki lisäksi yhdessä demarien Liisa Kivekkään kanssa toivomuksen siitä, että Espoo selvittäisi Ely-keskuksen kanssa mahdollisuutta saada toteuttaa kevyenliikenteen väylä Lahnuksentielle ja Röyläntielle.

Kaikki toivomukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Vammaispalveluista kokonaisarvio

Valtuustokysymys Espoon kaupungin vammaispalveluiden resurssoinnista ja työntekijätilanteesta palautettiin neuvottelutoimikunnan esityksestä yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi siten, että valtuusto saa annetun vastauksen lisäksi kokonaisarvion Espoon vammaispalveluista. Arviossa tarkastellaan todellisen tarpeen suhdetta henkilöstön riittävyyteen sekä sitä, miksi kehittämistoimista huolimatta lain edellyttämiin tuloksiin ei päästä.

Tämän asian käsittelyyn siis palataan vielä.

Ympäristöterveys huomioitava kaavoituksessa

Valtuustokysymyksessä haluttiin selvittää, miten terveysnäkökulma huomioidaan kaavoituksessa ja rakennuslupia myönnettäessä.

Vihreiden valtuutettu, Helka Hosia nosti esille sen, että lyhyet välimatkat työn, asumisen ja palveluiden välillä mahdollistavat tehokkaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käytön ja sitä kautta melu ja ilmansaasteiden vähenemisen, vaikka kaupunkirakenteen tiivistäminen voikin olla ristiriidassa melu- ja ilmanlaatunäkökulmien kanssa.

Valtuutettu Henna Partanen puolestaan huomautti, että mikäli melu- ja pienhiukkaspäästöihin halutaan aidosti puuttua, tulisi haittojen jälkiehkäisyn sijaan keskittyä vähentämään niiden syntyä, eli autoliikenteen kokonaismäärää.

Koulunkäyntiavustajien asemaa parannettava

Valtuustokysymyksessä peräänkuulutettiin keinoja, joilla kaupunki tulee parantamaan koulunkäyntiavustajien asemaa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtajakin toimiva Inka Hopsu muistutti, että avustajaresurssi oli budjettia neuvotellessa Vihreiden ryhmälle yksi yksimielisimmän ja vankimman tuen kohde ja että neuvottelutuloksessa resurssi saatiin säilytettyä ennallaan.

”Sillä ei kuitenkaan pystytä turvaamaan muutoksia, joita tarvittaisiin koulunkäyntiavustajien aseman parantamiseksi.” Hopsu totesi.

”Näillä työehdoilla osaavat, tehtävään koulutetut ja motivoituneetkin koulunkäyntiavustajat vaihtavat toisiin tehtäviin. Tämä ei ole avustettavien lasten tai ryhmien etu. Toivon, että voimme osoittaa tälle työntekijäryhmälle arvostusta ja etsiä yhä enemmän keinoja turvata asialliset työehdot.” Hopsu lisäsi.

Terveysasematoiminnan kehittämiseen panostetaan

Valtuustokysymys terveydenhuollon asioinnin helpottamisesta pureutui etenkin ajanvarauksen haasteisiin maahanmuuttajien sekä muiden erityisryhmien osalta.

HUS:in hallituksen jäsenenäkin toimiva, Vihreiden Helka Hosia antoi esimerkin terveyspalveluiden ajanvarauksen käytännön haasteista ihan suomen kielistenkin asiakkaiden kohdalla: ”Iäkäs henkilö ei välttämättä osaa toimia takaisinsoittoautomaatin ohjeiden mukaan tai kuule puhelua eikä kenties kykene myöskään kävelemään terveyskeskukseen itse.”

”On siis eri syistä johtuvia tilanteita, joissa terveyspalvelujen ajanvaraukseen pitäisi voida saada suora yhteys. ” hän lisäsi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, Saara Hyrkkö kertoi, että terveysasematoiminnan kehittäminen onkin juuri nyt yksi sosiaali- ja terveystoimen isoista painopisteistä, mikä tarkoittaa muun muassa aukioloaikojen laajentamista ja sähköisten palveluiden kehittämistä.

”Kaikkien ei kuitenkaan odoteta siirtyvän sähköisten palveluiden käyttäjiksi. Ne täydentävät palvelupalettia ja vapauttavat kaistaa muista kanavista.” Hyrkkö vakuutti.

”Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota niiden asukkaiden palveluihin, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Ruotsinkielisen palvelun saatavuuteen toivon mukaan saadaan kohennusta jo tämän kevään aikana.” Hyrkkö lisäsi.

Espoossa käyttöön anonyymi rekrytointi

Illan lopuksi käsittelimme aloitetta, jossa esitetään, että Espoossa otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi. Siinä työnhaussa hakemuksista poistetaan hakijoiden nimet, iät ja sukupuolet, millä varmistetaan, että haastattelukutsut tehdään varmasti vain työsuhteen kannalta olennaisiin tietoihin perustuen.

Inka Hopsu ja Mari Anthoni tekivät anonyymistä rekrytoinnista aloitteen jo vuonna 2013 ja sen pohjalta anonyymia työnhakua kokeiltiin Espoossa. Se kuitenkin lisäsi hallinnollisen työn määrää, minkä vuoksi kokeilu ei laajentunut pysyväksi käytännöksi. Nyt kuitenkin rekrytointijärjestelmäprojektia uudistetaan ja jatkossa osa rekrytoinneista voidaan toteuttaa anonyyminä aloitteen mukaisesti.

Valtuutettu Anthoni muistutti, että edellisen aloitteen käsittelyn yhteydessä vuonna 2013 hän teki valtuustotoivomuksen, että anonyymin rekrytoinnin pilotointia seurataan ja piti tärkeänä, että viimeistään nyt asia todella etenee. ”Asia ei ole pelkästään maahanmuuttokysymys vaan anonyymi rekrytointi edistää myös muiden työnhaussa syrjittyjen ryhmien työllistymistä.” hän lisäsi.

Raportin kirjoitti Henna Partanen. Seuraava valtuuston kokous on 25.2.