Kirjoittanut Meri Löyttyniemi

Espoon kaupunginvaltuusto kokoontui etänä 28.2.2022 puheenjohtaja Henna Partasen johdolla. Putinin Venäjän sotatoimet Ukrainassa varjostivat tunnelmaa ja siihen liittyviä valtuustoaloitteita ja -kysymyksiä kirjattiin useita. Oli hienoa kuulla kaupungin toimista sodan seurausten lieventämiseksi. Tapiolan kulttuurikeskus valaistiin viime viikolla tuen osoituksena Ukrainalle ja kaupungin asukkaille tarjotaan keskusteluapua. Espoo ja muut isot kaupungit tukevat Ukrainaa humanitaarisella avulla, Espoon ystävyyskaupunkisuhteet Venäjälle (Sotši ja Hatsina) keskeytetään ja pakolaisten vastaanottamiseen varaudutaan.

HALLINTOSÄÄNTÖÄ UUDISTETTIIN ja TILINPÄÄTÖS 2021

Valtuustossa päivitettiin kaupungin hallintosääntöä niin, että kaupunginhallitus voi toimia 10 miljoonan euron rajoissa, tämän summan ylittävät kaupat päättää valtuusto. Valtuutettu Tiina Elo kiitteli muutosta, sillä Vihreät olisi toivonut että hiljattain tehty merkittävä Espoon sairaalan myyntipäätös olisi päätetty valtuustotasolla. Tämä oli selkeä lapsus hallintosäännössä joka nyt korjaantuu. Valtuustokäsittely mahdollistaa myös kaikkien valtuustoryhmien osallistumisen, kun kaikilla pienillä ryhmillä ei ole edustajaa kaupunginhallituksen pöydän ympärillä.

Kokouksessa saatiin kattava selvitys sote- ja pelastustoimen tiloista ja sopimuksista Länsi-Uusimaalla. Kyseessä on valtava paketti joka merkittiin tiedoksi. Valtuusto sai myös ennakkotietoa vuoden 2021 tilinpäätöksestä. Espoon kaupungin taloudellinen tilanne on ennakoitua parempi ja monet valtuutetut puhuivat kriittisesti TaKe-ohjelmassa sovituista säästöistä. Valtuustoryhmämme puheenjohtaja Inka Hopsu painotti että on tärkeää käydä neuvotteluja keväällä osavuosikatsauksen yhteydessä ja tarkistaa tehtyjä linjauksia. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi sekä joukkoliikenteen käytön ja palvelutason elvyttäminen pitää talouden valinnoissa ottaa huomioon. Myös kuntien työllisyyskokeiluun sekä Ukrainan pakolaisten auttamiseen on syytä varautua.

Valtuutettu Johanna Karimäki puhui sen tärkeydestä, että heikommassa asemassa olevat pysyvät vauhdissa mukana koulunkäynnissä. Valtuutettu Mikki Kauste puhui kulttuurin sekä kirjastojen priorisoinnin tarpeesta. Kohtuuttomat vuokrankorotukset syövät pieneltä toimialalta kohtuuttomasti resursseja.

KEHITYSOHJELMIEN HYÖTYTAVOITTEET

Kaupungin poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteet vahvistettiin. Päätöstä edelsi ryhmien puheenjohtajien pitämä tavoitteiden esittely (Elinvoimainen Espoo, Hyvinvoiva Espoo, Kestävä Espoo, Tapahtumien yhteisöllinen Espoo) sekä laaja keskustelu. Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Meri Löyttyniemi esitteli Kestävä Espoo -ohjausryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa tavoitteet joiden painopiste on ekologisessa kestävyydessä. YK:n SDG-tavoitteet, hiilineutraalius ja kaupungin itsensä ja sen asukkaiden ja yhteisöjen muutos kestävämmäksi tuovat mukanaan elinvoimaa. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä vahvisti kommenttipuheenvuorossaan kestävän kehityksen toiminnan tärkeyden Espoolle kestävän kehityksen mallikaupunkina. Lisäksi osaaminen ja koulutus sekä kumppanuudet hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat avainasemassa.

Hyvinvoiva Espoo -ohjausryhmän varapuheenjohtaja, valtuutettu Noora Koponen painotti osallisuuden tärkeyttä osana hyvinvointia. Vihreille on tärkeää, että etenkin lapsia ja nuoria, vammaisia ja eri kulttuuritaustoista tulevia espoolaisia osallistetaan ja halutaan osallistaa, ja kuulla heitä koskevissa asioissa. Kaikkien, eri ikä- ja sosiaaliryhmien takana on aina yksilö, jolla on oma, arvokas tarina. Hyvinvoiva Espoo -työryhmälle on myös keskeistä olla rakentamassa polkua ulos koronasta, ja toisaalta polkua kohti toimivaa yhteistyötä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Valtuutettu Tiina Elo kiitti osallisuuden nostamista ensimmäiseksi hyötytavoitteeksi Hyvinvoiva Espoo -ohjelmassa. Tärkeää on että suurtapahtumien ohella tuemme asukkaiden omaehtoista toimintaa. Kestävyys on ihmiskunnan kohtalon kysymys, ja oli hyvä kuulla, että osana kestävyystavoitteita ja -työtä luonnon monimuotoisuus kiinnostaa erityisesti myös EU:ssa.

Varavaltuutettu Sirpa Hertell painotti ja kiitti erityisesti Kestävän Espoon mutta myös muiden ohjelmien merkitystä kaupungin toiminnalle. Samana päivänä julkaistuun IPCC-raporttiin ja sen entistä hälyttävämpiin varoituksiin viitattiin useassa puheenvuorossa. Sirpan lisäksi myös varavaltuutettu Marjaana Siivola osallistui kokoukseen. RKP:n Karin Cederlöf nosti puheenvuorossaan esille ilmastotiekartan ja konkretian tärkeyden. Myös ilmastovahtityökalu on hyvä ottaa viipymättä käyttöön. Valtuutettu Leila Arstila totesi ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden edelläkävijyyden olevan välttämätöntä Espoolle joka on sivistyksen, osaamisen ja korkeakoulutuksen kaupunki. Jos ei me, niin ketkä pystyvät vastaamaan kestävyyshaasteisiin? Hän haastoi myös Espoota käynnistämään starttirahan antamista opiskelijoiden yrityksille.

KIVIRUUKIN OSAYLEISKAAVA

Kiviruukin alue on muuttumassa pienteollisuus- ja varastoalueesta viihtyisäksi kaupungiksi metron varrella missä asuu noin 9000 espoolaista. Luvassa on uusi lukio, peruskoulu, päiväkoteja sekä merkittävästi työpaikkoja. Osayleiskaava puhutti valtuustoa pitkään, ja valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtajan Risto Nevanlinnan asiantuntemusta ja vihreiden paneutumista Kiviruukin alueen suunnitteluun kehuttiin. Nevanlinna totesi, että osayleiskaavan suunnittelua on ohjannut ajatus rakentamisen tehokkuuden kasvattamisesta lähestyttäessä tulevaa metroasemaa ja pienentämisestä kohti alueen pohjoisosaa. Jo tässä vaiheessa on hyvä pitää mielessä luontoalueiden turvaaminen, puurakentaminen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn houkuttelevaa katutila Kiviruukissa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu totesi työpaikkojen tavoitteen (3000) olevan kovin korkea, ja olisi syytä käyttää enemmän jo olemassa olevia tiloja yrityksille. Vihreä ryhmä ja valtuuston suuri enemmistö ei kannattanut Liike Nytin tekemää osayleiskaavan palautusesitystä ja valtuuston antamilla tarkennuksilla alueen suunnittelu etenee.

Valtuutettu Peppi Seppälä puhui asuinalueen miellyttävyyden tärkeydestä. Persoonallisilla ja vehreillä asuinalueilla Espoo on haluttu asuinpaikka. Viihtyvyys, palvelut ja lähiluonto houkuttelevat tulijoita. Suunnitelma tiedettä, tutkimusta, koulutusta sekä edelläkävijäyrityksiä yhdistävästä Cleantech Gardenista on erittäin kannatettava. Espoon tavoitteena pitää olla Euroopan paras innovaatiokeskittymä sekä kiertotalouskaupunki.

LOPUKSI

Kokouksessa käsiteltiin kaupunginhallituksen vastauksia aloitteisiin, toiveisiin ja kysymyksiin.

Keran hallien yrittäjien tilanteesta valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Meri Löyttyniemi totesi että kaupungin on tärkeää katsoa yrittäjille vastaavia tiloja muualta Espoosta sillä kestävät palvelut, paikalliset tuottajat ja yhteisöllinen liikunta ovat menestysresepti Espoolle myös jatkossa. Alueen toteutuksessa kiertotalous pitää viedä toteutukseen rakennuskannassa, ja mm. Inexin pallo ja vanha keramiikkatehdas olisi hyvä säilyttää. Yrityskumppanuudet ovat olennaisen tärkeitä, myös osana energia- ja liikkumisratkaisuja.

Valtuutettu Elli Keisteri-Sipilä, itsekin sotealan työntekijä, puhui terveyden etäpalveluiden tärkeydestä. Etävastaanotoilla asiakas kohdataan hyvin, ja erityisesti nuorille tämä muoto on sopinut hyvin. Työtä voidaan tehdä myös karanteenin aikana ja työntekijän jaksamisen kannalta joustava etätyö on tullut jäädäkseen. Valtuutettu Saara Hyrkkö kiitti Espoon terveyspalveluiden henkilökuntaa tärkeästä työstä ja venymisestä. Monituottajamalli toimii, kun sitä hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. Hyrkkö totesi myös että julkiset terveyspalvelut voivat kehittyä nopeastikin, kun uskalletaan ajatella uudella tavalla, otetaan henkilöstö mukaan ja meillä päättäjillä on vastuu antaa siihen mahdollisuus.

Valtuustoaloite luontoratkaisujen vauhdittamisesta jäi odottamaan seuraavaa valtuuston kokousta. Pitkän illan päätteeksi hyväksyttiin jatkovalmisteluun vihreiden tekemiä aloitteita, kysymyksiä ja toiveita koskien mm. Ukrainan tilannetta, liikkumisreittien talvikunnossapitoa, EU-missioita sekä vammaisten nuorten oppivelvollisuutta & valmentavaa koulutusta.

Espoon Vihreiden kotisivuilta voit myös lukea blogit edellisistä kokouksista!

#espoo #espoonvihreat #espoovaltuusto #valtuusto #sote #Kiviruukki #Kera #elinvoima #hyvinvointi #KestäväEspoo #tapahtumat #Espoo50 #etävastaanotto #terveys #terveyskeskus #luontoratkaisut