Valtuuston kokouksen suurimpana asiana oli Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksyminen uudestaan. Valtuustohan päätti asiasta jo kesäkuussa, mutta Ely-keskus teki päätöksestä oikaisukehotuksen. Sen mukaan hajanaisen asutuksen rakentaminen ei edistä ilmastotavoitteiden toteutumista eikä kaupungin kehittämistä kestävällä ja taloudellisella tavalla.

Me vihreät olemme esittäneet aiemmissa käsittelyvaiheissa näitä samoja huolia ja vaatineet kaavaa muutettavaksi kestävämpään suuntaan.

Valtuuston kokouksessa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Elon johdolla Vihreä ryhmä esitti edelleen kaavan palauttamista valmisteltavaksi, koska ELY:n oikaisukehotuksen mukaisia muutoksia ei oltu juurikaan tehty.

”Esittämiemme muutosten jälkeenkin Pohjois-Espooseen syntyy paljon uutta pientaloasutusta. Mutta samalla varmistetaan ekologinen ja taloudellinen kestävyys sekä asukkaille sujuvan arjen mahdollistavat palvelut.” Elo perusteli esitystä.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Johanna Karimäki kannatti esitystä ja kertoi, että Vihreiden tavoitteena on vahvistaa ja lisätä suojeluverkostoa, lisätä virkistysalueita sekä ohjata uusi rakentaminen maltillisesti ja kestävästi.

Jo kaupunkisuunnittelulautakunnassa kaavaa työstänyt Risto Nevanlinna totesi kaupungin pelaavan ”upporikasta ja rutiköyhää”. ”Ottamalla yleiskaavaa kohtaan esitetty varsin voimakas kritiikki oikeasti huomioon voimme varmistaa sen, että kaava saa joskus lainvoiman. Sitä varmasti haluamme kaikki.” hän huomautti.

Vihreiden palautusesitys sai tukea vain vasemmistolta ja näin ollen asian käsittely jatkui. Elo esitti vielä kaavan hylkäämistä muuten kuin ESA-radan ratakäytävän osalta, mutta sekään esitys ei menestynyt ja siten Vihreät valtuutetut jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Toisena isona asiana valtuusto hyväksyi Hepokorvenkallion asemakaavan, joka mahdollistaa suuren datakeskuksen rakentamisen Oittaalle. Hanke on erittäin tärkeä Espoon ilmastotyön kannalta, sillä tietokoneista saadulla hukkalämmöllä voidaan korvata kivihiilen käyttö lähes kokonaan Espoon kaukolämmössä.

Vihreänä saavutuksena olimme saaneet kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa mukaan jo päätöksen siitä, että lähialueelta suojellaan luontoarvoiltaan vähintään yhtä arvokas tai merkittävästi suurempi luontoalue, kuin se, joka jää datakeskuksen rakentamisen alle.

Lautakunnassa kompensaatioesityksen tehnyt Risto Nevanlinna totesi puheessaan, että luontoarvojen kompensoinnissa on vain voittajia. ”Luonnonsuojelualue parhaassa tapauksessa vahvistaa luonnon monimuotoisuutta, ja luonnonsuojelualueet ovat aivan kelpoja myös virkistysalueina. Luonto kiittää ja luontoa arvostavat espoolaiset kiittävät.”

”On hienoa että Espoo kaavoittaa teollisuutta hukkalämmön hyödyntämiskärjellä. Meidän tulisi hyödyntää tehokkaasti kiertotalouden hengessä hukkalämpöä ja muita teollisuuden sivuvirtoja.” kommentoi puolestaan energia-asiantuntija ja Vihreiden valtuutettu Peppi Seppälä.

Lisäksi valtuusto käsitteli liudan valtuutettujen tekemiä kysymyksiä ja aloitteita.

Kaksikin valtuustokysymystä oli tehty Espoonlahden terveyspalvelujen saatavuudesta terveyskeskustiloissa sattuneen vesivahingon jälkeen. Vihreiden Pinja Nieminen kantoi huolta terveyspalveluiden saatavuudesta paitsi Espoonlahdessa myös ylipäänsä Espoossa. Haasteita on ilmennyt lääkäreiden ja muutamien muiden sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden rekrytoinneissa. ”Asukkaiden tulisi kuitenkin saada paitsi läheltä, niin myös nopeasti apua terveysongelmiinsa.” Pinja muistutti. ”Myös tulevilla hyvinvointialueilla on ymmärrettävä lähipalveluiden tärkeys sekä tehtävä kehittämistyötä sen eteen, että palvelut saadaan toimimaan.” hän lisäsi.

Keskusteluun perussuomalaisten valtuustokysymyksestä koskien turvallista urheiluharrastamista, Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja Koripalloliiton hallituksen jäsen Meri Löyttyniemi toi esille miten lajiliitossa oli käsitelty paljon puhuttaneen Espoon Tallink-turnauksen tapahtumia. Epäasiallisen käytöksen johdosta liiton eteläisen alueen sääntö- ja kurinpitoyksikkö langetti seuralle ja välikohtauksen osapuolille väliaikaiset pelikiellot.

”Vakaa käsitykseni on, että tämä käsittely riittää asian osalta, ja toivon että urheilun osalta voimme jatkaa Espoossa rehtiä, turvallista ja mielekästä liikuntaa.” hän totesi.

Kunniaväkivallan tunnistamista ja ehkäisyä koskevaan valtuustoaloitteeseen liittyen ryhmämme puheenjohtaja, Inka Hopsu, nosti esille sen, miten tärkeää on saada maahanmuuttajataustaiset ihmiset itse mukaan kunniaväkivaltaa ja silpomista ehkäisemään. ”Pysyvään muutokseen tarvitaan asenteiden muutosta ja tiedon lisääntymistä.” Hopsu sanoi ja kiitteli hyvästä vastauksesta.

Kokouksessa pääsimme käsittelemään myös Vihreiden Saara Hyrkön aloitetta lasten kuulemisen kehittämisestä. Hyrkkö toivotti hyvää lasten oikeuksien viikkoa ja muistutti, että jokaisella lapsella on taustasta ja iästä riippumatta oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi. ”Jotta lasten osallisuuden toteutuminen ei olisi satunnaista, tarvitaan sitä tukevia rakenteita ja koulutusta.” hän linjasi.

Saara Hyrkön tekemä valtuustotoivomus, että: ”lasten kuulemiseen liittyviä toimintamalleja ja lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön kaikilla toimialoilla ja että lasten kuulemiseen kiinnitetään erityistä huomiota Espoon osallisuusmallin toimeenpanossa ja kehittämisessä.” hyväksyttiin yksimielisesti.

Toisena vihreänä aloitteena käsittelimme vihreiden edellisten kausien valtuutetun, Mari Anthonin, jättämää aloitetta Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajien ohjeiden laatimisesta. Johanna Karimäki kävi kiittelemässä Anthonin aloitetta ja piti tärkeänä, että tietoa eri palveluista on saatavilla ja, että koira-aitauksia on kattavasti eri puolilla Espoota.

Illan lopuksi käsittelyssä oli aloite kaupungin ja järjestöjen yhteistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Pinja Nieminen esitti huolensa siitä, että ymmärretäänhän järjestötyön merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä myös sote-uudistuksen jälkeen.

”Järjestöt tuottavat myös sellaista vertaisryhmätoimintaa ja osallistumisen mahdollisuuksia, jotka lisäävät ihmisen oman osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia sen ohella, että ihmiset saavat tietoa ja tukea omaan tilanteeseensa, toipumiseen tai sairauksien kanssa selviytymiseen. Kaikki tämä myös ennaltaehkäisee raskaampien palveluiden tarvetta.” Nieminen puhui.
Seuraavassa kokouksessa valtuusto pääseekin käsittelemään vuoden 2022 talousarviota, joten valtuuston puheenjohtajana olin itse tyytyväinen, että kokous loppui kutakuinkin sovittuun aikaan, yhdeltätoista ja saimme melkein kaikki pöydällä olleet aloitteet ja kysymykset käsiteltyä.

Henna Partanen
Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuutettu